Найближча каса

Оферта на переказ для фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом №1117 від 22 жовтня 2021 року
Розміщено на Офіційному сайті Фінансової
установи – 22 жовтня 2021 року
Дата набрання чинності – «02» листопада 2021 року

 

ТИПОВА ФОРМА

НОВА РЕДАКЦІЯ

ОФЕРТА НА ПЕРЕКАЗ

(надалі – Договір)

Товариство з обмеженою відповідальністю «НоваПей», код за ЄДРПОУ 38324133 (надалі – «Фінансова установа»), що діє на підставі Ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 11/1 від 17.10.2014 р., в особі Генерального директора Кривошапка Андрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, та
фізична особа – платник, яка/який ініціює переказ коштів та приймає (акцептує) умови, викладені в цій оферті на переказ (надалі – «Платник»), або
фізична особа – отримувач (резидент/нерезидент), яка/який отримує суму переказу та приймає (акцептує) умови, викладені в цій оферті на переказ (надалі – «Отримувач»),
разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо –«Сторона», уклали цей Договір, про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Терміни та скорочення, які використовуються в Договорі застосовуються в наступному значенні:
Автоматичне списання коштів (Автосписання) – спосіб оплати, що передбачає безакцептне списання коштів у разі обрання Платником Основного ЕПЗ для списання.
Акцепт Договору – вчинення Платником/Отримувачем дій у порядку, визначеному даним Договором, що свідчать про повне і безумовне прийняття Платником/Отримувачем умов цього Договору та одержання послуг з переказу коштів.
Документ на переказ – електронний або паперовий документ, що використовується Фінансовою установою та Платниками для передачі доручень на переказ коштів. До документів на переказ належать: документ на переказ готівки в гривні, квитанція.
Додатковий ЕПЗ – електронний платіжний засіб, обраний Платником/Отримувачем в Мобільному додатку, особистому кабінеті, Сайті, шляхом проставляння напроти такого ЕПЗ позначення щоразу перед кожним ініціюванням відповідної платіжної транзакції. Додатковий ЕПЗ для зарахування коштів може також бути обраний шляхом передання Отримувачем даних ЕПЗ Фінансовій установі до укладання Договору.
Документ на переказ готівки в гривні – документ на переказ, що використовується для ініціювання переказу коштів, поданих разом з цим документом у готівковій формі.
Електронний договір – домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі.
Електронний платіжний засіб (далі – ЕПЗ) – платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ.
Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.
Простий електронний підпис (далі – ЕП) – підпис, створений шляхом відтворення Платником/Отримувачем власноручного підпису на екрані електронного сенсорного пристрою, що перетворений в електронні дані, які додаються Платником/Отримувачем до інших електронних даних та нерозривно пов’язаний з електронним документом, підписаним цим підписом.
Електронний сенсорний пристрій – електронний пристрій із сенсорним екраном, на якому особа може створити ЕП;
Кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.
Квитанція – документ що підтверджує виконання операції із використанням електронного платіжного засобу, на підставі якого формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються кошти на рахунки. ЕП Платника та КЕП Фінансової установи не є обов’язковим реквізитом Квитанції.
Комісія – сума коштів в гривнях, яку сплачує Платник/Отримувач Фінансовій установі за здійснення операції з переказу коштів відповідно до Тарифів.
Мобільний додаток – технологічна платформа для здійснення розрахунків у безготівковій формі (оплата товарів/послуг) шляхом ініціації переказу коштів за допомогою ЕПЗ засобами смартфонів та інших мобільних платформ та/або платіжний застосунок.
Основний ЕПЗ для списання – електронний платіжний засіб, обраний у спосіб що підтверджує безумовну згоду Платника на списання коштів з такого ЕПЗ.
Обрання Основного ЕПЗ для списання здійснюється шляхом самостійного обрання Платником відповідного ЕПЗ або за замовчуванням шляхом використання ЕПЗ Платника, який використовувався за здійсненими успішними ініціюваннями платежів, в тому числі з використанням Автосписання з ЕПЗ.
Вибір Основного ЕПЗ для списання означає безумовну згоду та обрання Платником Автосписання як способу оплати за цим ЕПЗ.
Вибір Автосписання як пріоритетного способу оплати за Основним ЕПЗ для списання здійснюється шляхом самостійного вибору Платником такого способу оплати в Мобільному додатку, особистому кабінеті, Сайті, шляхом проставляння напроти цього способу оплати позначення, або за замовчуванням – шляхом використання Основного ЕПЗ Платника, за яким здійснено останнє успішне Автосписання.
Основний ЕПЗ для зарахування – електронний платіжний засіб, обраний Отримувачем в Мобільному додатку, особистому кабінеті, Сайті, шляхом проставляння напроти такого ЕПЗ позначення, що підтверджує безумовну згоду Отримувача на зарахування на такий ЕПЗ коштів та за замовчуванням до моменту обрання іншого ЕПЗ Отримувачем.
Отримувач (суб’єкт господарювання) – юридична особа (резидент України/нерезидент) або фізична особа-підприємець (резидент України), яка не є стороною цього Договору на рахунок якої зараховується сума переказу.
Офіційний сайт – офіційний вебсайт Фінансової установи в мережі Інтернет в т.ч. який розташований за адресою: https://novapay.ua/.
Оферта на переказ – публічна пропозиція Фінансової установи невизначеному колу осіб щодо укладання публічного договору про надання послуг з переказу коштів, умови якого є однаковими для всіх Платників/Отримувачів-фізичних осіб.
Сайт – вебсайт Фінансової установи, партнерів та клієнтів Фінансової установи, який об’єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, призначене для реалізації послуг переказу коштів в мережі Інтернет.
Платіжний пристрій – технічний пристрій (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування, термінали самообслуговування тощо), який дає змогу користувачеві здійснити операції з ініціювання переказу коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою.
Платіжна система – платіжна система учасником якої є Фінансова установа та через яку здійснюється переказ коштів та/або міжнародні платіжні системи в т.ч. Visa та/або MasterCard, правила яких погоджені Національним банком України.
Переказ коштів – рух певної суми коштів у національній валюті України, ініційований Платником, в тому числі з використанням ЕПЗ, з метою зарахування коштів у безготівковій формі на рахунок Отримувача або видачі йому коштів у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою.
ПНФП – пункт надання фінансових послуг.
Розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту, що підтверджує факт надання послуг з переказу коштів, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, отримання (повернення) коштів, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ), зареєстрованим у встановленому порядку програмним реєстратором розрахункових операцій.
Тарифи – документ, що є складовою та невід’ємною частиною Договору, затверджений у встановленому Фінансовою установою порядку, розміщений на Офіційному сайті Фінансової установи та/або з якими Платник/Отримувач можуть ознайомитись в касі ПНФП.
Умови переказу коштів – умови надання послуг з переказу коштів у ТОВ «НоваПей», затверджені уповноваженою особою Фінансової установи та розміщені на Офіційному сайті.
Інші терміни, що вживаються у даному Договорі використовуються у значенні визначеному чинним законодавством України.

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є публічною пропозицією (офертою) Фінансової установи до невизначеного кола осіб, у розумінні статей 633, 641 та ч. 2 ст. 644 Цивільного кодексу України, та його умови є однаковими для всіх Платників/Отримувачів.
2.2. Договір є укладеним у письмовій формі у вигляді електронного договору відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».
2.3. Моментом Акцепту умов цього Договору вважається:
2.3.1. У випадку, якщо переказ коштів ініціюється Платником у готівковій формі у ПНФП – момент підписання Платником Документу на переказ готівки в гривні або момент накладення Платником ЕП на зазначені документи, що оформлені в електронній формі.
2.3.2. У випадку, якщо переказ коштів ініціюється шляхом використання Платником ЕПЗ через платіжний пристрій – сам факт ініціювання Платником переказу з використанням ЕПЗ та/або момент натискання Платником на віртуальне поле у платіжному пристрої: «Сплатити»/«Сплатити карткою» або віртуальне поле з іншою назвою, яке вказує на наступну необхідну дію для ініціювання переказу коштів.
2.3.3. У випадку, якщо переказ коштів ініціюється Платником з використанням ЕПЗ через Сайт, Мобільний додаток, мережу Інтернет, в т.ч. із застосуванням еквайрингу, тощо – момент натискання Платником на віртуальне поле: «Сплатити»/«Сплатити карткою» або віртуальне поле з іншою назвою, яке вказує на наступну необхідну дію для ініціювання переказу коштів.
2.3.4. Момент підписання Отримувачем документу на видачу готівки в гривні або момент накладення Отримувачем ЕП на зазначений документ, що оформлений в електронній формі.
2.3.5. Момент обрання Основного ЕПЗ для зарахування (проставляння напроти такого ЕПЗ позначення) Отримувачем в Мобільному додатку, особистому кабінеті, Сайті.
2.3.6. Момент обрання Додаткового ЕПЗ (проставляння напроти такого ЕПЗ позначення) Отримувачем в Мобільному додатку, особистому кабінеті, Сайті.
2.3.7. Момент обрання Основного ЕПЗ для списання на умовах Договору.
2.3.8. Отримання коштів на Додатковий ЕПЗ, дані якого були передані Отримувачем Фінансовій установі до укладання Договору.
2.4. Акцептуючи договір Платник/Отримувач беззастережно підтверджує, що на час укладення Договору ознайомився з повним текстом Договору, повністю зрозумів його зміст та погоджується з усіма його умовами, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має зазвичай, а Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими в будь-якому сенсі.
2.5. Всі умови Договору є обов’язковими для Фінансової установи та Платника/Отримувача. Даним договором не регулюються взаємовідносини між Фінансовою установою та Отримувачами юридичними особами або фізичними особами-підприємцями.
2.6. Фінансова установа здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, в тому числі, але не обмежуючись, Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про електронну комерцію», нормативно-правових актів Національного банку України, правил внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, учасником яких є Фінансова установа, та внутрішніми нормативними документами Фінансової установи.
2.7. Акцептуючи Договір Платник/Отримувач підтверджує, що він ознайомився з Умовами переказу коштів, розміщеними на Офіційному сайті, отримав від Фінансової установи примірник Договору, а датою його отримання є дата Акцепту Договору, що зазначена у відповідних документах на переказ, квитанції, документі на видачу готівки.
2.8. Акцептуючи Договір Платник/Отримувач підтверджує, що належним виконанням обов’язку Фінансової установи щодо надання Розрахункового документа, створеного в електронній формі, є його надсилання на абонентський номер (власний номер телефону) Платника/Отримувача, вказаний ним у Документі на переказ/Документі на переказ готівки в гривні та/або наданий Фінансовій установі до Акцепту Договору.
2.9. Сторони цим погодили, що за бажанням/вимогою Платника/Отримувача Розрахунковий документ може бути наданий в паперовій формі.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ

3.1. Фінансова установа бере на себе обов’язки щодо:
3.1.1. надання послуг з переказу коштів Платнику, Платник в свою чергу зобов’язується сплатити комісію за надану Фінансовою установою послугу з переказу коштів, відповідно до чинних Тарифів Фінансової установи, якщо комісію оплачує Платник.
3.1.2. надання послуг з виплати переказу коштів Отримувачу, Отримувач в свою чергу зобов’язується сплатити комісію за надану Фінансовою установою послугу у разі, якщо відповідно до Тарифів таку комісію сплачує Отримувач.
3.2. Фінансова установа надає наступні послуги з переказу коштів (надалі – Послуги з переказу коштів):

 • переказ коштів від Платника на користь юридичної особи (резидента України) та фізичної особи – підприємця (резидента України), із зарахуванням суми переказу на рахунок (відкритий у будь-якому банку в Україні);
 • переказ коштів від Платника на користь фізичної особи (резидента України), із зарахуванням суми переказу на рахунок (відкритий у будь-якому банку в Україні);
 • переказ коштів від Платника на користь фізичної особи (резидент), з видачею суми переказу готівкою через ПНФП. Сума переказу у готівковій формі може бути видана виключно Отримувачу – фізичній особі;
 • переказ коштів із застосуванням ЕПЗ від Платника на користь фізичної особи (резидента України), з видачею суми переказу готівкою або зарахування суми переказу на поточний рахунок Отримувача;
 • послуги з виплати переказу коштів Отримувачу;
 • інші послуги з переказу коштів, що визначені правилами відповідної платіжної системи та/або внутрішніми нормативними документами Фінансової установи.

3.3. Переказ коштів Отримувачу здійснюється у строки визначені чинним законодавством України.
3.4. Сторони підтверджують, що Фінансова установа не є учасником операції з купівлі-продажу товарів/послуг/робіт або іншого правочину, укладеного між Платником та Отримувачем, не здійснює продаж товарів, робіт або послуг, які надаються (продаються) Отримувачами та, відповідно:
3.4.1. не контролює правомірність укладення та виконання правочинів між Платником та Отримувачем, їх умови, рівноцінно факт і наслідки укладення, виконання та розірвання правочинів, в тому числі в частині повернення оплати за такими правочинами;
3.4.2. не розглядає претензії Платника, що стосуються невиконання (неналежного виконання) Отримувачем своїх зобов’язань за правочинами з Платником, у тому числі зобов’язань по передачі товарів, виконанню робіт або наданню послуг;
3.4.3. не несе відповідальність за якість товарів, робіт або послуг, які є предметами правочинів між Платником та Отримувачем.
3.5. Шляхом Акцепту Договору Платник сплачує комісії за переказ коштів, що встановлені Тарифами Фінансової установи.
3.5.1. Комісія за переказ коштів зазначається без ПДВ. Згідно з п. п. 196.1.5 ст. 196 ПКУ зазначені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ.
3.5.2. Розмір Тарифів затверджується Фінансовою установою самостійно та оприлюднюється на Офіційному сайті Фінансової установи, та/або з якими Платник/Отримувач може ознайомитись в касі ПНФП на його прохання.
3.5.3. Шляхом ініціювання переказу коштів Платник підтверджує, що ознайомлений з Тарифами Фінансової установи та погоджується з ними. Шляхом оформлення документу на видачу готівки Отримувач підтверджує, що ознайомлений з Тарифами Фінансової установи та погоджується з ними.
3.6. За результатами завершення ініціації переказу коштів Платник отримує наступні документи:
3.6.1. У випадку ініціювання переказу готівкових коштів через ПНФП:

 • паперовий примірник Документу на переказ готівки в гривні та, у передбачених законом випадках, Розрахунковий документ у разі, якщо ці документи були створені в паперовій формі; або
 • примірник Документу на переказ готівки в гривні надається Платнику на електронну пошту (у випадку, якщо Платник повідомив Фінансовій установі адресу електронної пошти) та/або через особистий кабінет, та/або шляхом надання Платнику можливості завантажити Документ на переказ готівки в гривні через сайт https://novapay.ua/, шляхом введення відповідних даних про переказ, та/або шляхом направлення Платнику цих документів смс, viber, Telegram, та/або іншим шляхом дистанційного каналу обслуговування Платника, та, у передбачених законом випадках, Розрахунковий документ, який надається у визначений Договором спосіб, у разі, якщо ці документи створені у формі електронного документа.

3.6.2. У випадку ініціювання переказу коштів шляхом використання ЕПЗ через платіжний пристрій, платіжний термінал, через Сайт, Мобільний додаток, мережу Інтернет тощо, отримання Платником електронної квитанції можливе на електронну пошту (у випадку, якщо Платник повідомив Фінансовій установі адресу електронної пошти) та/або через особистий кабінет, та/або шляхом надання Платнику можливості завантажити квитанцію через сайт https://novapay.ua/, шляхом введення відповідних даних про переказ, та/або шляхом направлення Платнику електронної квитанції смс, viber, Telegram, та/або іншим шляхом дистанційного каналу обслуговування Платника, та у передбачених законом випадках, Розрахунковий документ, який надається у визначений Договором спосіб. Отримання примірника роздрукованої квитанції Платником можливе в ПНФП.
3.6.3. Вищезазначені документи мають бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України та правил відповідної платіжної системи, через яку здійснюється переказ коштів.
3.6.4. З метою захисту персональних даних під час завантаження Платником Документу на переказ готівки, квитанції в гривні через сайт https://novapay.ua/, його персональні дані будуть зашифровані. У випадку необхідності отримання Документу на переказ готівки в гривні, квитанції із відкритими персональними даними Платник має право звернутися до ПНПФ Фінансової установи і отримати копію електронного документа на переказ в гривні, квитанції в паперовому вигляді.
3.6.5. Акцептуючи Оферту Платник надає Фінансовій установі дозвіл самостійно обирати шлях направлення Платнику Документу на переказ в гривні, квитанції, що створений у формі електронного документа.
3.7. Переказ коштів вважається завершеним:
3.7.1. з моменту зарахування суми переказу на рахунок Отримувача;
3.7.2. з моменту видачі суми переказу Отримувачу-фізичній особі в готівковій формі;
3.7.3. з моменту зарахування суми переказу на рахунок Платника у випадку неможливості здійснення Фінансовою установою виплати суми переказу через неявку Отримувача;
3.7.4. з моменту виплати суми переказу Платнику – фізичній особі у готівковій формі у випадку неможливості здійснення Фінансовою установою виплати суми переказу через неявку Отримувача.
3.8. З моменту завершення переказу коштів Платник не може ініціювати його відкликання. У цьому разі будь-які вимоги щодо повернення Переказу коштів направляються Платником безпосередньо Отримувачу.
3.9. Обмеження щодо суми переказу, яку може переказати Платник протягом одного дня, встановлюється чинним законодавством України та/або внутрішніми нормативними документами Фінансової установи.
3.10. Повернення суми переказу коштів за операціями помилкового або неналежного переказу здійснюється Фінансовою установою в порядку, передбаченому чинним законодавством України та/або правилами платіжної системи через яку здійснюється переказ коштів.
3.11. У разі неможливості здійснення Фінансовою установою виплати суми переказу через неявку Отримувача або у разі неможливості здійснити переказ на рахунок Отримувача протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня надходження цієї суми, Фінансова установа зобов’язана протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту настання цих обставин ініціювати переказ відповідної суми на користь Платника або в інші строки, що визначені правилами платіжної системи, через яку здійснюється переказ коштів.
3.12. Платник має право відкликати Документ на переказ до моменту його завершення (п. 3.7 Договору) у порядку, що визначений внутрішніми нормативними документами Фінансової установи та/або правилами платіжної системи. При цьому, під час повернення відповідної суми Переказу коштів, сума сплаченої Платником комісії не повертається Платнику.
3.13. У випадку здійснення шахрайських дій з ЕПЗ Платника, в результаті чого були списані грошові кошти, помилкового, неналежного переказу коштів або не надання Отримувачем обумовленого товару/роботи/послуги процедура опротестування переказу коштів здійснюється через банк-емітент ЕПЗ згідно з процедурою, що встановлена банком-емітентом.
3.14. У випадку ініціювання Платником переказу коштів на користь неналежного Отримувача або на суму, що не відповідає намірам Платника, останній самостійно узгоджує процедуру повернення коштів з Отримувачем.
3.15. Платник зазначає відомості про себе у відповідному Документі на переказ.
3.16. Особливості здійснення операцій з переказу коштів шляхом використання ЕПЗ через Мобільний додаток, особистий кабінет, Сайт.
3.16.1. Платник, ініціювавши грошовий переказ, цим підтверджує, що надає Фінансовій установі згоду (без оформлення заяви) на повернення незавершеного переказу Платнику за реквізитами ЕПЗ, яким ініційовано грошовий переказ, з причин відмови Отримувача від отримання переказу та/або відмови Платника від послуг/робіт/товарів Отримувача, та/або настання інших подій, які зумовлюють необхідність повернення грошового переказу Платнику.
3.17. Умови та порядок використання ЕП та КЕП.
3.17.1. Фінансова установа та Платник/Отримувач погодили, що Документ на переказ, документ на видачу готівки в гривні можуть бути оформлені у вигляді електронного документа та підписані зі сторони Платника/Отримувача ЕП, а зі сторони Фінансової установи шляхом накладення КЕП.
3.17.2. Платник/Отримувач акцептуючи Договір підтверджують, що накладення ЕП на Документ на переказ/документ на видачу готівки в гривні має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом на вказаних документах на паперових носіях.
3.17.3. При реалізації Платником свого права на отримання Документа на переказ в електронному вигляді, шляхом Акцепту Договору Платник підтверджує свою відмову від отримання файлу із відкритим ключем для перевірки КЕП працівника Фінансової установи. При цьому, Платник розуміє, що положенням п. 3.17.3. Договору жодні його права не обмежують і Платник має право:

 • у будь-який час звернутися до Фінансової установи (шляхом направлення письмового звернення або шляхом звернення в телефонному режимі на лінію підтримки Фінансової установи) для отримання засвідченого Фінансовою установою Документу на переказ у паперовій формі;
 • звернутися з письмовим запитом до Фінансової установи для отримання файлу із відкритим ключем для перевірки КЕП працівника Фінансової установи.

3.17.4. Документ на переказ/документ на видачу готівки в гривні, квитанція у вигляді електронного документа оформлюється із дотриманням вимог чинного законодавства, нормативно-правових документів Національного банку України. На документі на переказ/документів на видачу готівки в гривні, що оформляється в електронній формі проставляється КЕП працівника Фінансової установи та ЕП Платника/Отримувача.
3.17.5. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
3.17.6. Сторони підтверджують та визнають, що Документ на переказ/документ на видачу готівки в гривні у формі електронного документа, що підписується Платником/Отримувачем шляхом накладення ЕП та Фінансовою установою шляхом накладення КЕП працівника з дотриманням вимог чинного законодавства та Договору, є оригіналами цих документів та мають однакову юридичну силу на рівні із зазначеними документами в паперовій формі.
3.17.7. При реалізації Отримувачем свого права на отримання документа на видачу готівки в гривні в електронному вигляді, шляхом Акцепту Договору Отримувач підтверджує свою відмову від отримання файлу із відкритим ключем для перевірки КЕП працівника Фінансової установи. При цьому, Отримувач розуміє, що положенням п. 3.17.7. Договору жодні його права не обмежують і Отримувач має право:

 • у будь-який час звернутися до Фінансової установи (шляхом направлення письмового звернення або шляхом звернення в телефонному режимі на лінію підтримки Фінансової установи) для отримання засвідченого Фінансовою установою документу на видачу готівки в гривні у паперовій формі;
 • звернутися з письмовим запитом до Фінансової установи для отримання файлу із відкритим ключем для перевірки КЕП працівника Фінансової установи.

3.17.8. Сторони погодили, що ризики з відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні Фінансовій установі та/або Платнику/Отримувачу, а також третім особам у разі використання ЕП, покладаються на Платника/Отримувача.
3.17.9. Відповідальність, що може виникнути в разі використання ЕП, встановлена згідно із нормами чинного законодавства України.
3.17.10. Сторони погодили, що з метою надання Фінансовою установою Платнику та/або Отримувачу, під час створення, оброблення, зберігання Сторонами документів на переказ готівки в гривні, та/або документів на видачу готівки в гривні в електронній формі, обов’язковим реквізитом такого документу, який визнається Стороною як належний, цілісний, справжній є ЕП (щодо підписання документа Платником/Отримувачем) та КЕП (щодо підписання документа працівником Фінансової установи).
3.17.11. Акцептуючи Договір Платник/Отримувач підтверджує, що Сторони дійшли згоди та визначили, що подання Платником/Отримувачем Фінансовій установі документів на переказ/документу на видачу готівки в гривні в електронній формі та відповідно їх прийняття Фінансовою установою в електронній формі, здійснюватиметься виключно за умови наявності технічних можливостей Фінансової установи.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

4.1. Фінансова установа має право:
4.1.1. Вимагати від Платника та Отримувача виконання умов цього Договору та сплати комісії.
4.1.2. Відмовити у наданні послуг з переказу коштів, послуги з виплати переказу коштів у випадках:

a) невиконання Платником/Отримувачем будь-якого із зобов’язань, передбачених Договором; та/або
b) встановлення Фінансовою установою, що фінансова операція (проведення якої ініціює Платник на користь Отримувачів) містить ознаки підозрілої фінансової операції згідно із законом; та/або
c) якщо на послуги Платника/Отримувача розповсюджуються обмеження, встановлені Радою Безпеки ООН та/або іншими міжнародними організаціями, рішення яких є обов’язковими для виконання на території України, та/або внутрішніми нормативними документами Фінансової установи; та/або
d) якщо до Платника/Отримувача або контрагентів за його фінансовими операціями, або Отримувачів застосовано санкції України згідно із Законом України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, Казначейства Сполучених Штатів Америки (OFAC); та/або
e) якщо Платник/Отримувач на запит Фінансової установи щодо уточнення інформації не подав відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії, новий опитувальник); та/або
f) не надання Платником/Отримувачем, на запит Фінансової установи документів, відомостей та інформації, які необхідні для виконання вимог закону та інших нормативно – правових документів (в т.ч. внутрішніх нормативних документів Фінансової установи та/або листах, повідомленнях НБУ), які регулюють відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; та/або
g) у разі встановлення факту подання Платником/Отримувачем чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману; та/або
h) в інших випадках, передбачених законодавством України.

4.1.3. Відмовитись від підтримання ділових відносин із Платником та тимчасово призупиняти операції з перерахування отриманих від Платника переказів на рахунок Отримувача у випадках, якщо Платник у строк визначений Фінансовою установою не надасть/надасть не в повному обсязі Фінансовій установі запитувану інформацію/документи, отримання яких ґрунтується на вимогах законодавства та/або внутрішніх нормативних документів Фінансової установи та/або листах, повідомленнях НБУ. Відмовитись від підтримання ділових відносин з Отримувачем та тимчасово призупиняти операції із виплати переказів на користь Отримувача у випадках, якщо Отримувач у строк визначений Фінансовою установою не надасть/надасть не в повному обсязі Фінансовій установі запитувану інформацію/документи, отримання яких ґрунтується на вимогах законодавства та/або внутрішніх нормативних документів Фінансової установи та/або листах, повідомленнях НБУ.
4.1.4. Витребувати, а Платник/Отримувач, представник Платника/Отримувача зобов’язані надати інформацію та/або офіційні документи, необхідну (необхідні) для належної перевірки (у тому числі, ідентифікації, верифікації, вивчення Платника/Отримувача, уточнення інформації про Платника/Отримувача), а також для виконання Фінансовою установою інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
4.1.5. Надавати Платнику/Отримувачу інші послуги. Залучати та укладати з третіми особа договори, які не заборонені чинним законодавством, з метою виконання Фінансовою компанією покладених на неї функцій за цим Договором.
4.1.6. Вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, що пов’язані з обробкою персональних даних Платника/Отримувача та іншої інформації, якщо така стане відома Фінансовій установі під час надання послуги з переказу коштів, в тому числі з метою пропонування нових послуг або сервісів. Платнику/Отримувачу гарантуються права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» з урахуванням статусу Фінансової установи як суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
4.1.7. Встановлювати та змінювати Тарифи на послуги з переказу коштів, послуги з виплати переказу коштів, що надаються відповідно до умов цього Договору, з дотриманням права Платника/Отримувача знайомитися з новими Тарифами до отримання послуги з переказу коштів.
4.1.8. З метою виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу Фінансова установа, під час здійснення вивчення Отримувача/Платника має право тимчасово призупиняти (блокувати) операції з виплати переказу Отримувачу/операцій з ініціації переказу Платником у випадках, якщо Отримувач/Платник у строки визначені Фінансовою установою не надасть / надасть не в повному обсязі Фінансовій установі запитувану інформацію/документи.
4.1.9. Перетворювати Документ на переказ, документ на видачу готівки в гривні у формі електронного документа у візуальну форму та направляти її Платнику/Отримувачу у порядку, що визначений Договором.
4.1.10. Перетворювати документ на виплату готівки в гривні у формі електронного документа у візуальну форму та направляти її Отримувачу у порядку, що визначений у п. 5.3.5. Договору.
4.2. Обов’язки Фінансової установи:
4.2.1. Надати Платнику послугу з переказу коштів відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору. Надати Отримувачу послугу з видачі переказу коштів відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.
4.2.2. Зберігати в таємниці інформацію, у тому числі персональні дані, що отримана від Платника/Отримувача під час виконання цього Договору. Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних», «Положення про порядок обробки персональних даних ТОВ «НоваПей» та відповідно до умов цього Договору.
4.2.3. До моменту Акцепту Договору, надавати Платнику/Отримувачу інформацію, що передбачена статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Шляхом ініціювання переказу та Акцепту цього Договору Платник/Отримувач підтверджує, що зазначена інформація була надана та Платник/Отримувач з нею ознайомлений в т.ч. шляхом ознайомлення інформацією на Офіційному сайті Фінансової установи та/або у ПНФП.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКА/ОТРИМУВАЧА

5.1. Платник/Отримувач має право:
5.1.1. Користуватися послугою з переказу коштів, виплати переказу коштів, яка надається Фінансовою установою відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
5.1.2. Звертатися до Фінансової установи за отриманням інформації з питань переказу коштів/виплати переказу коштів, у т.ч. шляхом звернення в телефонному режимі на лінію підтримки Фінансової установи в порядку, визначеному внутрішніми документами Фінансової установи та оприлюдненому на Сайті Фінансової установи.
5.1.3. Відмовитись від Договору або припинити Договір у порядку та у строки, що визначні цим Договором.
5.1.4. Подавати до Фінансової установи документи на переказ/документи на видачу готівки в гривні в електронній формі, підписані ЕП, виключно за умови наявності технічних можливостей Фінансової установи для прийняття цих документів в електронній формі.
5.1.5. За попереднім письмовим зверненням отримати у Фінансової установи файл із відкритим ключем для перевірки КЕП Фінансової установи, яким підписано Документ на переказ/документ на видачу готівки в гривні. Письмове звернення Платника/Отримувача повинно містити інформацію про номер і дату Документу на переказ, документу на видачу готівки, ідентифікатор переказу, засоби зв’язку для направлення файлу з відкритим ключем, тощо.
5.2. Обов’язки Платника/Отримувача:
5.2.1. Вчасно й у повному обсязі до моменту Акцепту Договору ознайомитися з умовами Договору та Тарифами.
5.2.2. При ініціюванні та/або отриманні переказу коштів дотримуватись вимог чинного законодавства України та умов цього Договору.
5.2.3. Здійснювати оплату послуг з переказу коштів згідно з Тарифами Фінансової установи та у порядку, визначеному Фінансовою установою.
5.2.4. Зберігати документи, що підтверджує факт здійснення ініціації переказу коштів до моменту завершення переказу коштів.
5.2.5. Надати Фінансовій установі документи, що потрібні для здійснення належної перевірки (у тому числі, ідентифікації, верифікації та вивчення Фінансовою установою Платника/Отримувача, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу), та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Фінансова установа з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
5.2.6. Ознайомлюватися з інструкціями/інформацією, що містяться на екрані платіжного термінала, на Сайті, Мобільному додатку тощо та чітко їх виконувати.
5.2.7. Ініціювати переказ коштів та/або отримувати переказ виключно з використанням ЕПЗ, які йому належать на законних підставах.
5.2.8. У випадку відкликання документу на переказ (ініціації повернення переказу), надавати усі запитані Фінансовою установою документи/заяви, тощо.
5.2.9. Надавати Фінансовій установі відомості про Платника/Отримувача: прізвище, ім’я, по батькові, адресу проживання та контактні дані, в тому числі шляхом їх зазначення у документах на переказ/документах на видачу готівки в гривні.
5.2.10. Виконувати Умови переказу коштів, самостійно відстежувати зміни в Умовах переказу коштів, що розміщені на Офіційному сайті Фінансової установи.
5.2.11. Дотримуватись правил використання ЕПЗ, зокрема, не розголошувати та не повідомляти стороннім особам реквізити Основного та Додаткового ЕПЗ для списання/зарахування, власні персональні дані або будь-яку іншу інформацію, яка стосується Платника/Отримувача (в т.ч. власного номера телефону).
5.2.11.1. Не передавати реквізити Основного та Додаткового ЕПЗ для списання/зарахування або будь-яку іншу інформацію, яка стосується Платника/Отримувача (в т.ч. власного номера телефону), через відкриті канали інформаційного обміну.
5.2.11.2. При здійсненні операцій з Переказу коштів використовувати виключно власні ідентифікаційні дані, у т.ч. власний номер телефону.
5.3. Особливі умови взаємовідносин з Отримувачем.
5.3.1. Для отримання грошового переказу на ЕПЗ, Отримувач за допомогою Мобільного додатку/ особистого кабінету/Сайту/шляхом передання Отримувачем даних ЕПЗ Фінансовій установі до укладання Договору може обрати Основний ЕПЗ для зарахування або будь-який Додатковий ЕПЗ зарахування грошового переказу від Платника, який ініційований Платником засобами Фінансової установи.
5.3.2. Обрання Основного ЕПЗ для зарахування або Додаткового ЕПЗ Отримувачем є умовою для зарахування грошового переказу на ЕПЗ при обслуговуванні Отримувача.
5.3.3. Згодою на перерахування грошового переказу на Основний ЕПЗ для зарахування або будь-який Додатковий ЕПЗ Отримувача є сам факт зарахування коштів та/або у випадку, передбаченому Договором, факт передання Отримувачем даних ЕПЗ Фінансовій установі до укладення Договору.
5.3.4. За допомогою Мобільного додатку, особистого кабінету Отримувач має право самостійно визначати спосіб отримання переказів: готівкою та/або на рахунок та/або за реквізитами ЕПЗ. Фінансова установа через Мобільний додаток, особистий кабінет отримує відповідну інформацію від Отримувача і здійснює виплату переказів (завершує перекази) у спосіб, що визначений Отримувачем.
5.3.5. За результатом виплати Переказу у готівковій формі Отримувач отримує:
– паперовий примірник документу на видачу готівки в гривні та, у разі необхідності, розрахунковий документ; або
– примірник документу на видачу готівки в гривні надається Отримувачу на електронну пошту (у випадку, якщо Отримувач повідомив Фінансовій установі адресу електронної пошти) та/або через особистий кабінет, та/або шляхом надання Отримувачу можливості завантажити документ на видачу готівки в гривні через сайт https://novapay.ua/, шляхом введення відповідних даних про переказ, та/або шляхом направлення Отримувачу цих документів смс, viber, Telegram, та/або іншим шляхом дистанційного каналу обслуговування Отримувача, та, у передбачених законом випадках, Розрахунковий документ, який надається у визначений Договором спосіб, у разі, якщо ці документи створені у формі електронного документа.
5.3.6. З метою захисту персональних даних під час завантаження Отримувачем документу на видачу готівки в гривні через сайт https://novapay.ua/, його персональні дані будуть зашифровані. У випадку необхідності отримання документу на видачу готівки в гривні із відкритими персональними даними Отримувач має право звернутися до ПНПФ Фінансової установи та отримати копію електронного документа на видачу готівки в гривні в паперовому вигляді.
Акцептуючи Оферту Отримувач надає Фінансовій установі дозвіл самостійно обирати шлях направлення документу на видачу готівки в гривні, що створений у формі електронного документа.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.2. Фінансова установа не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та перебої в електромережі платіжних терміналів, а також перебої в мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до служб та сервісів, за допомогою яких можна отримати послугу з переказу коштів.
6.3. Фінансова установа несе відповідальність тільки за документально підтверджений реальний збиток. Граничний розмір відповідальності за реальний збиток в будь-якому випадку не може перевищувати суму коштів, отриману від Платника в якості оплати за послуги з переказу коштів, якщо інше не передбачено Договором.
6.3.1. Фінансова установа відшкодовує Отримувачу реальний збиток, отриманий ним внаслідок неналежного надання Фінансовою установою послуг з переказу коштів, в розмірі фактично неотриманого Отримувачем переказу.
6.3.2. У разі неналежного надання Фінансовою установою послуг з переказу коштів Отримувачу, якщо таке ненадання послуг з переказу коштів зумовлено виною Фінансової установи/її працівників, Фінансова установа сплачує на користь Отримувача штраф у розмірі, якій розраховується за формулою:
СШ = СП*1,242236-СП, де:
СШ – сума штрафу;
1,242236 – підвищувальний коефіцієнт до суми фактично не отриманого переказу;
СП – сума фактично неотриманого Отримувачем переказу.
6.3.3. Суми коштів, які Фінансова установа сплачує Отримувачу в якості відшкодування збитків та/або штрафу, перераховуються Фінансовою установою на користь Отримувача, за вирахуванням сум податків, зборів та обов’язкових платежів, передбачених законодавством. Порядок, строки та умови здійснення Фінансовою установою відшкодування Отримувачу збитків та сплати штрафу на користь Отримувача (пп.6.3.1., 6.3.2. Договору) визначаються внутрішніми документами Фінансової установи.
6.3.4. З усіх інших питань, пов’язаних із фактичним неотриманням Отримувачем переказу, що неврегульовані цим Договором чи внутрішніми документами Фінансової установи, Сторони керуються правилами відповідної платіжної системи, засобами якої здійснюється переказ коштів.
6.3.5. Фінансова установа не несе відповідальності перед Отримувачем, Платником у разі, якщо фактичне неотримання Отримувачем переказу відбулося внаслідок належного надання Фінансовою установою послуг з переказу коштів та/або сталося не по вині Фінансової установи/її працівників.
6.4. Фінансова установа не несе відповідальності за помилки, які допущені Платником при оформленні послуги з переказу коштів в момент введення параметрів переказу та які призвели до переказу коштів у розмірі некоректної суми переказу або по некоректним реквізитам. У зазначених випадках, послуга з переказу коштів вважається наданою Фінансовою установою Платнику належним чином і в повній відповідності згідно з умовами Договору і Платник самостійно врегулює подальші взаєморозрахунки з неналежним Отримувачем.
6.5. Фінансова установа не відповідає за несправності, помилки та збої в роботі програмних та/або апаратних засобів, що забезпечують здійснення переказу коштів, які виникли з причин, що не залежать від Фінансової установи.
6.6. Фінансова установа не несе відповідальності за відмову у наданні послуг з переказу коштів, за тимчасове зупинення (блокування) виплати переказу Отримувачу у випадках, якщо така відмова або блокування було здійснено Фінансовою установою з метою виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
6.7. Платник несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в Документі на переказ коштів та/або при введенні даних через Платіжний пристрій, Мобільний додаток, в мережі Інтернет, Сайт тощо, при виборі Основного та/або Додаткового ЕПЗ, в тому числі щодо суті операції, за якою здійснюється переказ коштів згідно із законодавством України. Фінансова установа не відповідає за правильність заповнення Платником банківських та інших реквізитів Отримувача, на користь якого повинен бути здійснений переказ коштів та здійснює переказ коштів за реквізитами, що вказані Платником.
6.8. Фінансова установа не несе відповідальності за якість товарів, робіт, послуг Отримувачів, та не несе відповідальності по зобов’язаннях Отримувача перед Платником.
6.9. Фінансова установа не несе відповідальності за наслідки не виконання Платником, Отримувачем, банком-еквайром та банком-емітентом своїх зобов’язань, а також не несе відповідальність щодо суперечок, що можуть виникнути між Платником та Отримувачем з приводу якості або кількості товарів, робіт або послуг оплачених Платником.
6.10. Фінансова установа не несе жодної відповідальності перед належним володільцем ЕПЗ (Основного та Додаткового ЕПЗ для списання/зарахування), якщо Переказ коштів було неправомірно ініційовано іншою особою, що отримала доступ до ЕПЗ (Основного та Додаткового ЕПЗ для списання/зарахування) або їх реквізитів, власних персональних даних або будь-якої іншої інформації, яка стосується Платника/Отримувача (в т.ч. власного номера телефону), належного володільця ЕПЗ (Основного та Додаткового ЕПЗ для списання/зарахування).
6.11. Фінансова установа не несе відповідальності за не отримання Платником квитанцій з вини інших суб’єктів господарювання або через невірно вказану Платником електронної адреси, номеру телефону, тощо.
6.12. Фінансова установа не несе відповідальності за будь-які втрати та збитки, понесені Платником/Отримувачем внаслідок недодержання ним встановлених процедур та правил підписання документів в електронній формі, що використовуються Сторонами для їх підписання.
6.13. Фінансова установа не несе відповідальності за порушення обміну електронними документами, що сталося внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, несправності апаратних засобів Платника/Отримувача.
6.14. Фінансова установа не несе відповідальності за ризики, пов’язані з вірусними актами, внаслідок яких ЕП Платника/Отримувача може бути використано третіми особами в шахрайських цілях.
6.15. Отримувач несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в документі на видачу готівки або при введенні даних через Платіжний пристрій, Мобільний додаток, в мережі Інтернет, Сайт тощо, при виборі Основного ЕПЗ для зарахування та/або Додаткового ЕПЗ в тому числі щодо суті операції, за якою здійснюється переказ коштів згідно із законодавством України.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір розміщується Фінансовою установою на Офіційному сайті Фінансової установи за адресою: https://novapay.ua та набирає чинності з моменту Акцепту договору Платником/Отримувачем. Договір діє стосовно однієї конкретної послуги з переказу коштів та/або послуги з виплати переказу коштів та до моменту повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором, а саме: до моменту завершення переказу коштів Фінансовою установою й оплати комісії Фінансовій установі.
7.2. Акцептуючи Договір, Платник/Отримувач погоджується, що Фінансова установа має право в будь-який час вносити зміни до цього Договору, повідомляючи про це Платника/Отримувача офіційним опублікуванням нової редакції Договору на Офіційному сайті Фінансової установи не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності змінами. Зміни до Договору вносяться шляхом викладення Договору у новій редакції. Час опублікування нової редакції Договору на Офіційному сайті Фінансової установи є моментом ознайомлення Платника/Отримувача з текстом змін. Нова редакція Договору набирає чинності на 11 (одинадцятий) календарний день з дати її розміщення на Офіційному сайті Фінансової установи. Попередня редакція Договору припиняє дію, в день набрання чинності нової редакції Договору.
7.3. Платник/Отримувач погоджується з тим, що розміщення нової редакції Договору на Офіційному сайті Фінансової установи є належним виконанням Фінансовою установою обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Платника/Отримувача про зміни до Договору.
7.4. Платник/Отримувач безумовно бере на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати наявність та/або відсутність повідомлень Фінансової установи про зміни до Договору та/або нової редакції Договору, або нових Тарифів на Офіційному сайті Фінансової установи. Фінансова установа забезпечує зберігання усіх редакцій Договору на Офіційному сайті Фінансової установи, починаючи з дати розміщення Договору на Офіційному сайті.
7.5. Нова редакція Договору є погодженою Платником/Отримувачем (відповідно до ч. 3 ст. 205 Цивільного кодексу України), якщо до дати, з якої вона набуває чинності, Платник/Отримувач письмово не повідомить Фінансову установу про розірвання цього Договору. Відсутність письмового повідомлення Платника/Отримувача про відмову від нової редакції Договору є підтвердженням того, що Фінансова установа надала, а Платник/Отримувач отримав примірник нової редакції Договору. Датою отримання Платником/Отримувачем примірника Договору є дата набрання чинності нової редакції Договору.
7.6. Порядок припинення Договору:
7.6.1. Договір може бути припинено в наступних випадках:

 • у випадках та порядку, передбачених законодавством України;
 • за ініціативою Фінансової установи в односторонньому порядку;
 • за ініціативою Платника/Отримувача.

7.6.2. Про відмову від Договору та/або про припинення Договору Платник/Отримувач повідомляє Фінансову установу шляхом направлення повідомлення про відмову від Договору/припинення Договору на адресу Фінансової установи, що зазначена у реквізитах Договору. Договір вважається припиненим у день отримання Фінансовою установою повідомлення про відмову від Договору/припинення Договору. Платник/Отримувач має право відмовитись від Договору та/або припинити дію Договору до моменту завершення переказу коштів. Строк протягом якого Платник/Отримувач може скористатися правом на відмову від Договору – в день ініціації переказу та до моменту завершення переказу коштів/виплати переказу Отримувачу (п. 3.7. Договору).
7.6.3. У разі дострокового припинення цього Договору Фінансова установа зобов’язана розмістити на Офіційному сайті Фінансової установи заяву Фінансової компанії про припинення дії Договору незалежно від підстав розірвання Договору за 10 (десять) календарних днів до дати його розірвання. Договір вважається розірваним на 11-й календарний день з дати розміщення на Офіційному сайті Фінансової установи, заяви Фінансової компанії про його припинення. При цьому, до моменту припинення Договору Платник/Отримувач зобов’язаний погасити заборгованість перед Фінансовою установою за умови її наявності та яка могла виникнути при наданні послуг з переказу коштів.
7.7. Фінансова установа має право в односторонньому порядку вносити зміни до Тарифів шляхом розміщення (оприлюднення) Тарифів в новій редакції на Офіційному Сайті Фінансової установи. Тарифи вступають в дію з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк не визначений додатково при їх публікації.

8 ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Будь – який спір, що виникає в рамках дії цього Договору, вирішується згідно з чинним законодавством України.
8.2. Скарги та/або претензії Платника/Отримувача, що можуть виникнути в рамках дії цього Договору та оформлені в письмовій формі, будуть розглянуті Фінансовою установою у позасудовому порядку. Фінансовою установою також будуть вчинені всі необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії Платника/Отримувача, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою та підтвердженою відповідними доказами, згідно із законодавством України.
8.3. Всі спори, які виникають при виконанні даного Договору, припиненні, зміні, визнанні недійсним повністю або частково, або у зв’язку з ним, або випливають з нього, підлягають розгляду у судах відповідно до чинного законодавства України.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань, взятих за цим Договором, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням сторони Договору, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.
9.1.1. Дія обставин непереборної сили може бути викликана наступним:
9.1.1.1. винятковими погодними умовами та стихійним лихом (землетрус, повінь, ураган, інші стихійні лиха);
9.1.1.2. лихом біологічного, техногенного та антропогенного походження (пожежа, епідемія, пандемія, епізоотія, епіфітотія), екзотичним та особливо небезпечними захворюванням людей (надзвичайні ситуації природного характеру), встановлення карантину, надзвичайного стану;
9.1.1.3. непередбачуваними обставини суспільного життя (збройний конфлікт, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, масові заворушення, тощо). При цьому, Сторонам відомо та вони підтверджують, що введення воєнного стану на території України, в деяких її областях не є обставинами непереборної сили;
9.1.1.4. умовами, спричиненими виданням заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, діями або вимогами органів державної влади чи місцевого самоврядування; забороною (обмеженням) експорту/імпорту, прийняття відповідних законів тощо.
9.1.2. Сторони дійшли згоди та визначили, що у випадку дії обставин непереборної сили, які є загальновідомими (такими, що поширені в ЗМІ, на сайтах органів державної влади, тощо), підтвердження дії цих обставин зі сторони Фінансової компанії перед Платником/Отримувачем сертифікатом Торгово-промислової палати України або регіональними торгово – промисловими палатами не вимагається та Платник/Отримувач погоджується, що дія цих загальновідомих обставин для Фінансової компанії підтверджуватиметься перед Платником/Отримувачем повідомленням Фінансової компанії про дію цих обставин.
9.2. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.3. Шляхом акцепту цього Договору Платник/Отримувач підтверджує, що йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі шляхом надання Платнику/Отримувачу доступу до такої інформації на Офіційному сайті Фінансової установи.
9.4. Акцептом цього Договору, у тому числі вчиненого шляхом підписання Документу на переказ та на інших підставах, визначених п. 2.3 Договору, Платник/Отримувач підтверджує, що він ознайомлений з умовами «Положення про порядок обробки персональних даних ТОВ «НоваПей», що затверджене Фінансовою установою та розміщене на Офіційному сайті Фінансової установи та погоджується з умовами зазначеного Положення.
Акцептуючи цей Договір Платник/Отримувач підтверджує, що він проінформований про зобов`язання Фінансової установи, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечувати обробку персональних даних для цілей виконання останнім вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Акцептом цього Договору Платник/Отримувач, як суб’єкт персональних даних, підтверджує, що надав Фінансовій установі свою згоду на:

 • передачу своїх персональних даних (будь-якої інформації, що стосується Платника/Отримувача, у тому числі, однак, не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків, дати та місця народження, адреси проживання, адреси реєстрації, номерів контактних телефонів, адреси електронної пошти тощо (надалі – персональні дані) третім особам, що визначені у «Положенні про порядок обробки персональних даних», у т.ч. третім особам, що залучені Фінансовою установою та/або приймають участь під час надання Фінансовою установою послуги з переказу коштів, банкам, операторам платіжної інфраструктури, учасникам платіжних систем, кліринговим та процесинговим установам, платіжним організаціям платіжних систем, Національному банку України, відповідним державним органам;
 • передачу своїх персональних даних учасникам Фінансової установи, афілійованим особам Фінансової установи, особам, що мають істотну участь у Фінансовій установі та/або здійснюють контроль над Фінансовою установою, для використання у спільних базах даних клієнтів та з метою здійснення Фінансовою установою своєї фінансово-господарської діяльності, надання зазначеними у цьому абзаці Договору особами послуг Фінансовій установі, для виконання нею своїх функцій та/або для виконання укладених Фінансовою установою із зазначеними у цьому абзаці особами договорів;
 • передачу своїх персональних даних суб’єктам господарювання, що працюють під брендом (торговою маркою) «Нова Пошта», для використання у спільних базах даних клієнтів, у тому числі для пропонування повного кола послуг суб’єктам ПД іншими суб’єктами господарювання, що працюють під брендом (торговою маркою) «Нова Пошта», з метою здійснення Фінансовою установою своєї фінансово-господарської діяльності, надання зазначеними у цьому абзаці Договору суб’єктам господарювання, що працюють під брендом (торговою маркою) «Нова Пошта» послуг Фінансовій установі, для виконання нею своїх функцій та/або для виконання укладених Фінансовою установою із зазначеними у цьому абзаці суб’єктами господарювання, що працюють під брендом (торговою маркою) «Нова Пошта» договорів;
 • зберігання, обробку персональних даних з метою надання фінансових послуг з переказу коштів, передбачених цим Договором, включаючи обробку, захисту Фінансовою установою своїх законних прав та інтересів, пропонування Платнику/Отримувачу нових послуг або сервісів Фінансової установи та суб’єктів господарювання, що працюють під брендом (торговою маркою) «Нова Пошта», та відповідно до мети обробки персональних даних, що передбачена «Положенням про порядок обробки персональних даних», та засвідчує факт повідомлення про обробку його персональних даних відповідно до умов обробки персональних даних суб’єктів, що входять до категорії «Клієнти».

Платник/Отримувач підтверджує, що повідомлений про свої права як суб’єкта персональних даних, що визначені Законом України «Про захист персональних даних».
9.5. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди з усіх істотних умов Договору відповідно до вимог чинного законодавства України.
9.6. Платник/Отримувач гарантує та підтверджує, що він розуміє значення своїх дій, всі умови цього Договору йому зрозумілі. Платник/Отримувач не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози та має необхідний об’єм правоздатності та дієздатності для укладення цього Договору. Платник/Отримувач попередньо ознайомлений з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів та діє добровільно за власним волевиявленням.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «НоваПей»
Місцезнаходження:
03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, 13-й поверх, оф.1304
п/р UA833004650000000265063011531 (UAH) в АТ «ОЩАДБАНК»
Платник ПДВ, ІПН 383241328105
E-mail: office@novapay.ua
https://novapay.ua/
Лінія підтримки: 0 800 30 79 79
Генеральний директор ________ А.В. Кривошапко

Оферта на переказ для фізичних осіб (чинна редакція). Діє з 02.11.2021, оприлюднено 22.10.2021

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

«Сплачуй Автосписанням або онлайн і вигравай подарунки»

1. Терміни та загальні положення Правил:

1.1. Цими Офіційними правилами (надалі — «Правила») рекламної акції «Сплачуй Автосписанням або онлайн і вигравай подарунки» (надалі – «Акція») з метою просування послуг ТОВ «НоваПей» визначаються порядок та умови її проведення. Переможця Акції буде визначено за критеріями, викладеними в цих Правилах. Акція не є азартною грою та не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне й беззастережне прийняття Учасником усіх умов цих Правил.
1.2. «Територія проведення Акції»: Акція проводиться на території України (за винятком території, що визнана тимчасово окупованою, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України», а також низки населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014 та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р. №254-VIII).
1.3. «Період проведення Акції». Акція проводиться з 01 листопада 2021 року по 15 лютого 2022 року (включно), та поділяється на такі періоди
– перший період проведення розіграшу: з 01.11.2021 по 14.11.2021 (включно);
– другий період проведення розіграшу: з 15.11.2021 по 28.11.2021 (включно);
– третій період проведення розіграшу: з 29.11.2021 по 12.12.2021 (включно);
– четвертий період проведення розіграшу: з 13.12.2021 по 26.12.2021 (включно);
– п’ятий період проведення розіграшу: з 27.12.2021 по 09.01.2022 (включно);
– шостий період проведення розіграшу: з 10.01.2022 по 23.01.2022 (включно);
– сьомий період проведення розіграшу: з 24.01.2022 по 31.01.2022(включно);
– восьмий період проведення розіграшу: з 01.02.2022 по 15.02.2022(включно).
1.4. «Виконавець Акції» – ТОВ «СПН ЕДЖЕНСІ» (надалі – «Виконавець»).
Місцерозташування: 02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, будинок 9 /літера А/, група нежилих приміщень №406 з №1 по №4.
Представник: Тетяна Овсієнко
Електронна пошта: promo@spnua.agency
1.5. «Ініціатор Акції» – ТОВ «НоваПей» (надалі – «Ініціатор»).
Місцерозташування: 03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304.
1.6. «Партнер Акції №1» – ТОВ «Нова Пошта» (надалі – «Партнер №1»).
Місцерозташування: 03026, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9.
1.7. «Партнером Акції №2» – Представництво «Мастеркард Юроп СА» в Україні (надалі – «Партнер №2»).
Місцерозташуванняя: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404а.
1.8. «Заохочення»:
Заохочення №1 – Смарт-годинник Apple Watch Series 7, 41mm;
Заохочення №2 – Подарунковий сертифікат Giftmall номіналом 500 грн.
1.9. «Учасник Акції». Фізичні особи – громадяни України, які є держателями карток Mastercard, емітованих будь-яким банком, що здійснює свою діяльність на території України, та активованої до початку та/або в період проведення Акції (надалі – «Картка»), що повністю згодні з умовами Акції та надали згоду на обробку своїх персональних даних у порядку, вказаному в цих Правилах (надалі – «Учасник» або «Учасники»).
Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або працівники Виконавця/Ініціатора/Партнерів, члени їхніх сімей, а також працівники інших юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, залучених до організації чи проведення Акції, і члени їхніх сімей.
1.10. «Переможець» – це Учасник, що отримав право на отримання Заохочення згідно з цими Правилами, та який виконав умови п. 3.1 та п.6.1 цих Правил з метою отримання Заохочення.
1.11. Послуга «Автосписання» – спосіб оплати, що передбачає безакцептне списання коштів у разі вибрання Платником Основного електронного платіжного засобу для списання, тобто списання коштів за відправлення (зокрема за послуги ТОВ «Нова Пошта»), від фізичної особи (платник) до фізичної/юридичної особи (отримувач), з картки, яку було попередньо додано до гаманця Masterpass та вибрано для розрахунку за замовчуванням у мобільному додатку й бізнес-кабінеті ТОВ «Нова Пошта». Послуга надається ТОВ «НоваПей» (реєстраційний № 13102801, свідоцтво ФК № В0000149, ліцензія НБУ №11/1 від 17.10. 2014 р.).
1.12. Виконавець/Партнери мають право змінити умови, територію (місце) та період (строки) проведення Акції попередивши про це шляхом публічного публікування повідомлення про відповідні зміни Правил і розміщення нової редакції Правил на офіційній сторінці за посиланням https://online.novaposhta.ua
1.13. ТОВ «Нова Пошта» – юридична особа, зареєстрована за законодавством України, що реалізує свою діяльність, зокрема, через мережу відділень, які здійснюють приймання та видачу відправлень згідно з умовами, що розміщенні за посиланням https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/Terms_of_Service.pdf
1.14. Відправлення – це вантаж, документ або інше майно (залежно від задекларованої інформації у відповідній експрес-накладній), прийнятті ТОВ «Нова Пошта» для надання основної послуги згідно з умовами, що розміщенні за посиланням https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/Terms_of_Service.pdf
1.15. База даних – дані факту оплати за відправлення шляхом Автосписанням або онлайн-оплатою через мобільний додаток «Нова Пошта», бізнес-кабінет ТОВ «Нова Пошта» або на сайті ТОВ «Нова Пошта» картками Mastercard в період проведення Акції.
1.16. Мобільний додаток ТОВ «Нова Пошта» – це програмне забезпечення, розроблене під конкретну мобільну платформу (iOS, Android) та призначене для використання на смартфонах, фаблет, планшетах та інших мобільних пристроях для здійснення операції щодо послуг ТОВ «Нова Пошта»..
1.17. Бізнес-кабінет ТОВ «Нова Пошта» – це вебсторінки на вебсайті novaposhta.ua, доступ до яких обмежено авторизацією та на яких клієнт ТОВ «Нова Пошта» може здійснювати операції щодо послуг ТОВ «Нова Пошта».

2. Учасники Акції

2.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.1.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;
2.1.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.2. Надання Учасником невірних/неіснуючих/недостовірних даних та/або даних третіх осіб, у т.ч. вигаданих, звільняє Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні дані та/або дані третіх осіб, втрачає право на отримання Заохочення.
2.3. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення із цими Правилами. Відмову Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції й отриманні Заохочення. У разі порушення Учасником будь-якої з умов і/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, такий Учасник втрачає право на отримання Заохочення та/або будь-якої компенсації.

3. Порядок участі в Акції

3.1. В Акції автоматично беруть участь клієнти, які відповідають умовам розділу 2 Правил та які виконали такі дії.
3.1.1. У період проведення Акції здійснити оплату за відправлення у пунктах надання фінансових послуг, що розташовані у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» або у кур’єра ТОВ «Нова Пошта» використовуючи Автосписання (фінансова послуга надається ТОВ «НоваПей»), або шляхом онлайн-оплати в мобільному додатку ТОВ «Нова Пошта», або в Бізнес-кабінеті ТОВ «Нова Пошта», або на сайті ТОВ «Нова Пошта», використовуючи картку Mastercard, емітовану будь-яким банком, що здійснює свою діяльність на території України, та активованої до початку та/або в період проведення Акції.
3.1.2. У рамках цієї Акції, Виконавець здійснює визначення Переможців серед усіх оплат за відправлення у пунктах надання фінансових послуг, що розташовані у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» або в кур’єра ТОВ «Нова Пошта» шляхом Автосписання (фінансова послуга надається ТОВ «НоваПей»), або шляхом онлайн-оплати в мобільному додатку ТОВ «Нова Пошта», або в бізнес кабінеті ТОВ «Нова Пошта» або на сайті ТОВ «Нова Пошта», які були здійснені при використанні виключно картки Mastercard, та здійснені протягом Періоду проведення акції з дотриманням вимог цих Правил.
Одна успішна операція з оплати послуг за відправлення у пунктах надання фінансових послуг, що розташовані у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» або в кур’єра ТОВ «Нова Пошта» шляхом Автосписання (фінансова послуга надається ТОВ «НоваПей»), або шляхом онлайн-оплати в мобільному додатку ТОВ «Нова Пошта», або в Бізнес-кабінеті ТОВ «Нова Пошта», або на сайті ТОВ «Нова Пошта», що відповідає вимогам викладеним у цих Правилах, дає Учаснику Акції одну можливість на отримання Заохочення Акції (№1 або №2). Кількість операцій за один період розіграшу (згідно з п. 5.4. цих Правил) у період проведення Акції не обмежена. Операції здійснені протягом одного періоду розіграшу, які передбачені п. 5.4. цих Правил, не переносяться, та не враховуються до іншого періоду розіграшу протягом Періоду проведення Акції.
Для участі у визначенні переможців наступного розіграшу (згідно з п. 5.4. цих Правил), Учасник має повторно здійснити дії вказані в п. 3.1.1 цих Правил.
3.1.3. Не відповідають умовам Акції:
3.1.3.1. Оплати, які було здійснено до 00:01 години 01.11.2021 року та після 23:00 години 15.02.2022 року (включно) за київським часом;
3.1.3.2. Кожен учасник Акції може здійснити необмежену кількість оплат що відповідають вимогам цих Правил.

4. Заохочення Акції

4.1. Заохоченнями Акції є:
Заохочення №1 – Смарт-годинник Apple Watch Series 7, 41mm;
Заохочення №2 – Подарунковий сертифікат Giftmall номіналом 500 грн, детальніше в розділі 4 цих Правил. Термін дії Подарункового сертифіката 5 (п’ять) років від дати придбання. Строк дії сертифіката не подовжується. Застосування Подарункового сертифіката в інший строк не дає Учаснику права на отримання послуг. Подарунковий сертифікат передбачає можливість Учасника отримати послуги на фіксовану суму сертифіката Giftmall 500 грн., сума поширюється на список усіх партнерів Giftmall із фіксованого списку, який зазначено на сайті giftmall.com.ua, але в рамках номіналу подарункового сертифіката. Учасник Акції в разі перемоги отримує Подарунковий сертифікат шляхом надсилання йому SMS з промокодом сертифіката. SMS надсилається на номер телефону, зазначений під час Операції, за якою Учасника Акції було визначено Переможцем.
4.2. Виконавець залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг, для придбання Заохочень або будь-яких їх елементів.
4.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.
4.4. Виконавець/Ініціатор/Партнери не несуть жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочення.
4.5. Відповідальність Виконавця/Ініціатора/Партнерів обмежується вартістю Заохочень.
4.6. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з Заохочень, зокрема ПДФО та військового збору, здійснюються Виконавцем Акції відповідно до чинного законодавства України.
4.7. Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень та враження від їх використання, що зазначені (можуть бути зазначені) у рекламних матеріалах, які будуть поширюватись про Акцію, може відрізнятись від реальних, та не в повній мірі відповідати сподіванням Учасника.
4.8. Право на участь у отриманні Заохочень мають ті Учасники, які виконали умови Правил відповідно до розділу 3 цих Правил, та які були визнані Переможцями Акції в порядку визначеному цими Правилами.

5. Порядок визначення Переможців.

5.1. У рамках цієї Акції, Виконавець здійснює визначення Переможців серед всіх оплат за відправлення у пунктах надання фінансових послуг, що розташовані у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» або в кур’єра ТОВ «Нова Пошта» шляхом Автосписання (фінансова послуга надається ТОВ «НоваПей»), або шляхом онлайн-оплати у мобільному додатку ТОВ «Нова Пошта», в бізнес-кабінеті ТОВ «Нова Пошта» або на сайті ТОВ «Нова Пошта», що відповідають вимогам цієї Акції, які були здійснені протягом періоду проведення акції. Упродовж одного періоду проведення розіграшу в період проведення Акції формується база Учасників з усіх осіб.
Ініціатор здійснює вивантаження Бази протягом доби, наступної після завершення кожного періоду проведення Акції, під час якого відбувалося формування бази та перевірка на відповідність усіх оплат вимогам цих Правил. База, сформована з даних учасників, які виконали умови участі в Акції, передається Виконавцю Акції.
5.2. Визначення Переможців Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень, відбувається за допомогою сервісу random.org методом випадкового вибору серед усіх Учасників Акції, які виконали вимоги цієї Акції впродовж відповідного періоду проведення розіграшу в межах періоду проведення Акції, використовуючи Бази, надані Ініціатором. Під час визначення Переможців акції Виконавець Акції визначає з урахуванням пункту 5.4. цих Правил:
Усього за весь період проведення Акції буде вибрано:
За один проведений розіграш:

 • 2 (два) Переможця Заохочення №1.
 • 25 (двадцять п’ять) Переможців Заохочення №2.

Усього за весь період проведення Акції буде вибрано:

 • 16 (шістнадцять) Переможців Заохочення №1;
 • 200 (двісті) Переможців Заохочення №2.

Один Учасник Акції за результатами проведених визначень, може отримати право на отримання:

 • Не більше одного(1) Заохочення №1 за весь період проведення Акції;
 • Не більше одного(1) Заохочення №2 за весь період проведення Акції.

5.3. У випадку, якщо Переможець втратить право на отримання будь-якого Заохочення згідно з умовами цих Правил, або буде встановлено, що учасник не мав права на отримання Заохочення (не дотримався вимог цих Правил) до визначення його Переможцем, таке Заохочення не вручатиметься.
5.4. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Заохочення Акції, є остаточними й оскарженню не підлягають. Результати визначення Переможців будуть розміщуватися щотижня на офіційному сайті https://online.novaposhta.ua, а саме:
– 18.11.2021 за перший період проведення розіграшу: з 01.11.2021 по 14.11.2021 (включно);
– 02.12.2021 за другий період проведення розіграшу: з 15.11.2021 по 28.11.2021 (включно);
– 16.12.2021 за третій період проведення розіграшу: з 29.11.2021 по 12.12.2021 (включно);
– 30.12.2021 за четвертий період проведення розіграшу: з 13.12.2021 по 26.12.2021 (включно);
– 13.01.2021 за п’ятий період проведення розіграшу: з 27.12.2021 по 09.01.2022 (включно);
– 27.01.2022 за шостий період проведення розіграшу: з 10.01.2022 по 23.01.2021 (включно);
– 04.02.2022 за сьомий період проведення розіграшу: з 24.01.2022 по 31.01.2021 (включно);
– 21.02.2022 за восьмий період проведення розіграшу: з 01.02.2022 по 15.02.2021 (включно).

6. Порядок отримання Заохочень.

6.1. Для отримання Заохочення №1 Переможцю треба протягом 5 (п’яти) робочих днів після розміщення повідомлення про результати розіграшу (як визначено в п. 5.4. цих Правил) надіслати Виконавцю на електронну адресу, вказану в п.1.4. Правил лист і вказати, бажане місто, відділення Нової пошти для отримання Заохочення, та скан-копії таких документів:

 • паспорта громадянина України (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінку з відміткою про реєстрацію місця проживання) / копію паспорта виготовленого у формі ID-картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьового та зворотного боків та копію паперового витягу з Єдиного державного демографічного реєстру про адресу реєстрації місця проживання, або копію Довідки про реєстрацію місця проживання фізичної особи)
 • довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номера облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорта з відміткою про таку відмову.

Відмова Переможця від надання інформації/документів, а так само надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є недостовірною/ невірною, позбавляє Переможця права на отримання Заохочення та вважається відмовою Переможця від отримання ним Заохочення.
6.1.1. Передачу Заохочення №1 здійснює Виконавець Акції протягом 7 (семи) робочих днів з дати перевірки всіх даних отриманих від Переможця Акції в порядку передбаченому п. 6.1. цих Правил. Заохочення №1 Акції може бути отримане Переможцем Акції виключно особисто за місцерозташуванням Виконавця або в іншому, погодженому Переможцем Акції з Виконавцем місці. Обов’язок Виконавця з передачі Заохочень вважається виконаним з моменту передачі Заохочення Переможцю у випадку якщо такий Переможець отримає його особисто за місцерозташуванням Виконавця, або з моменту передачі Заохочення службі кур’єрської доставки, вибраної на розсуд Виконавця Акції.
Заохочення Акції не може бути надіслано за адресами на території України, які не входять до Території проведення акції (визначені в п. 1.2. цих Правил).
6.2. Вручення Заохочення №2 здійснює Виконавець шляхом відправлення SMS через електронний канал Ініціатора з промокодом на номер телефону Переможця, зазначений під час Операції, за якою Учасника Акції було визначено Переможцем. Для отримання Заохочення №2 Переможцю треба протягом 5 (п’яти) робочих днів після розміщення повідомлення про результати розіграшу (як визначено в п. 5.4. цих Правил) надіслати Виконавцю на електронну адресу, вказану в п.1.4. Правил, лист зі скан-копіями таких документів:

 • паспорта громадянина України (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінку з відміткою про реєстрацію місця проживання) / копію паспорта виготовленого у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьового та зворотного боків та копію паперового витягу з Єдиного державного демографічного реєстру про адресу реєстрації місця проживання, або копію Довідки про реєстрацію місця проживання фізичної особи)
 • довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номера облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорта з відміткою про таку відмову

6.3. Вибір оператора служби кур’єрської доставки для направлення Заохочень здійснюється на розсуд Виконавця Акції.
6.4. При отриманні Заохочення №1 Переможець, на вимогу Виконавця Акції, підписує акт приймання-передачі Заохочення та згоду/дозволи, передбачені цими Правилами. При направленні Заохочень службою кур’єрської доставки зобов’язання Виконавця з вручення Заохочень вважаються виконаними з моменту передачі Заохочень оператору служби кур’єрської доставки.
6.5. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Заохочення.
6.6. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Заохочення.

7. Обмеження

7.1. Виконавець/Ініціатор/Партнери не несуть відповідальності за неможливість Учасників отримати Заохочення чи скористатися ними з будь-яких причин, які не залежать від Виконавця/Ініціатора/Партнерів.
7.2. Отримання Заохочення допускається лише Учасником, який здобув право на отримання Заохочення. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання Заохочення, де Заохочення або право на його отримання є предметом угоди, засобом платежу чи предметом застави.
7.3. У випадку, якщо Учасник з будь-яких причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник не має права на уповноваження третіх осіб на отримання Заохочення від його імені.
7.4. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність та коректність (правильність/відсутність помилок) наданої ними інформації (зокрема й інформації щодо контактних телефонів і адрес).
7.5. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), зокрема стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії, блокади, зміни в законодавстві, що діє на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Виконавця обставини.

8. Персональні дані

8.1. Учасник діє особисто, від свого імені, добровільно й самостійно (обмежено дієздатні особи діють добровільно, але за згодою законних представників та/або піклувальників). Учасник Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Заохочення.
8.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Виконавцю/Ініціатору/Партнерам на збирання, зберігання та обробку (як ці терміни визначені законодавством) наданих персональних даних, а саме: інформації про Учасника Акції, прізвище ім’я по батькові Учасника Акції, контактний телефон, копії документів що посвідчують особу Учасника Акції, дані про номер ЕН та інші дані (надалі — «Персональні дані») для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцю та на передачу таких даних Виконавцю/Ініціатору/Партнерам.
Здійснюючи оплату одним зі способів, що беруть участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду Партнерам на збирання, зберігання та обробку (як ці терміни визначені законодавством) наданих персональних даних, зазначених учасником у формі, а також надає згоду на передачу таких даних Виконавцю подальшого визначення Переможців Акції.
(Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя — НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ). Персональні дані Переможця можуть використовуватися Виконавцем/Ініціатором/Партнерами з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (зокрема шляхом передачі третім особам). Крім того, кожен Учасник шляхом участі в Акції надає Виконавцю/Ініціатору/Партнерам пряму згоду та право на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, зокрема, але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені й зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. реклами) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем/Ініціатором/Партнерами. Надання такої згоди розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
8.3. Переможець на вимогу Виконавця/Ініціатора/Партнерів зобов’язується надати письмову згоду на обробку своїх Персональних даних. Переможець погоджується з тим, що надані ним Персональні дані використовуються Виконавцем винятково з метою проведення Акції та протягом Періоду проведення Акції.
8.4. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, права, передбачені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.
8.5. Виконавець/Ініціатор/Партнери не несуть жодної відповідальності за захист будь-яких інших даних окрім Персональних даних, що передаються згідно з умовами Акції, розміщених Учасником в соціальній мережі, за неправомірний або випадковий доступ до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інші неправомірні дії. Так само Виконавець/Ініціатор/Партнери не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.

9. Додаткові умови

9.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочень здійснюється шляхом розміщення Правил за посиланням https://online.novaposhta.ua
9.2. Виконавець/Ініціатор/Партнери, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії, блокади, суттєві зміни в законодавстві, та інші, перелік яких визначено п. 2 статті 141 Закону України «Про торгово-промислової палати в Україні», що діють на Території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Ініціатора/Партнерів, а також залучених ними третіх осіб, обставини, в наслідок яких Участь у Акції стає неможливою.
9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Виконавець Акції залишає за собою. Таке рішення Виконавця Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.
9.4. Учасники/Переможці Акції персонально несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації Виконавцю/Ініціатору/Партнерам, зміст та достовірність даних, зазначених у документах, переданих Переможцем.
9.5. Виконавець/Ініціатор/Партнери не несуть зобов’язання відшкодовувати будь-які витрати Учасника/Переможця Акції, які ним понесені, під час або після участі в Акції, зокрема, транспортні, телефонні тощо.
9.6. Заохочення, які залишилися невитребуваними через те, що Учасники / Переможці не виконали умови цих Правил, Виконавець використовує на власний розсуд.
9.7. Виконавець/Ініціатор/Партнери не несуть жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Переможцями після їх отримання, за неможливість Учасників скористатись отриманими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
9.8. Виконавець/Ініціатор/Партнери не компенсують Учасникам Акції вартість послуг операторів, що надають доступ до Інтернету, та не несуть відповідальність за збої в їх роботі.
Виконавець/Ініціатор/Партнери Акції не несуть відповідальності у випадку збоїв у роботі будь-яких технічних, інформаційних засобів у відділеннях, а також у таких збоях, затримках у роботі технічних та інших засобів Учасника Акції або будь-яких інших сторонніх осіб.
Виконавець/Ініціатор/Партнери Акції не несуть відповідальності й не роблять виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов’язаної з сервісами мобільного додатка / бізнес-кабінету, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв’язку, відключення електроенергії тощо
9.9. Ініціатор/Партнери Акції не несуть відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток, пред’явлені Ініціатору/Партнерам Акції, та що мали місце в результаті зловживання сервісами мобільного додатка / бізнес-кабінету або порушення цих Правил будь-яким Учасником Акції. Учасник Акції також погоджується з тим, що Виконавець/Ініціатор/Партнери Акції не несуть відповідальності за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Виконавець/Ініціатор/Партнери Акції були попереджені про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання мобільного додатка / бізнес-кабінету; неможливістю скористатися з будь-яких причин послугами Ініцітора/Партнерів; неможливістю скористатися з будь-яких причин отриманим Заохоченням; незаконного доступу до інформації, розміщеної на офіційних сайтах Ініціатора/Партнерів, її зміни й пересилання; поведінки третіх осіб, що використовують сайт Партнера.
9.10. Терміни, що вжиті в цих Правилах, стосуються виключно Акції, що проводиться в рамках цих Правил.
9.11. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються відповідно до чинного законодавства України.
9.12. Виконавець/Ініціатор/Партнери Акції не несуть відповідальності:
9.12.1. За коректне відображення на сторінці https://online.novaposhta.ua на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:
– експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів;
– експлуатація яких відбувається з використанням VPN-сервісів для перегляду та використання ПЗ та комп’ютерної програми;
– горизонтальна роздільна здатність екранів яких менша ніж 576 пікселів;
– експлуатація яких відбувається з не оновленими до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів: Internet Explorer не нижче ніж версія 11, Firefox не нижче ніж версія 58, Chrome не нижче ніж версія 64, Safari не нижче ніж версія 11, iOS Safari не нижче ніж версія 11.2, Chrome for Android не нижче ніж версія 64;
– які використовують для перегляду веб-браузери, що вбудовані в додатки сторонніх виробників (наприклад, мобільний додаток Facebook);
– які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та в строк проведення Акції, та відбувається на вільний розсуд користувачів;
– які працюють за допомогою неліцензійних операційних систем та іншого неліцензійного допоміжного програмного забезпечення (антивірусні програми та інші), експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території та у строк проведення Акції та відбувається на вільний розсуд користувачів;
– технічні можливості та характеристики яких унеможливлюють коректне відображення Сайту.
9.12.2. За коректність та безперебійність інтернет-з’єднання, що забезпечує постачальник таких послуг.
9.12.3. За технічні помилки та/або збої в роботі сторінки https://online.novaposhta.ua, хостингу, що сталися з вини операторів мобільного зв’язку та/або внаслідок низької якості та/або переривання з’єднання мобільного зв’язку та/або внаслідок такого рівня мобільного зв’язку, що не може забезпечити якісне та безперебійне відображення на сторінці https://online.novaposhta.ua.

Офіційні правила акції «Сплачуй Автосписанням або онлайн і вигравай подарунки»

Веб-сайт використовує файли cookie. З їх допомогою ми покращуємо роботу сайту. Залишаючись на сайті, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Погодитись