Найближча каса

Оферта на переказ для фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом №519 від 01 червня 2022 року
Розміщено на Офіційному сайті Фінансової
установи – 02 червня 2022 року
Дата набрання чинності – 13 червня 2022 року

 

НОВА РЕДАКЦІЯ

ОФЕРТА НА ПЕРЕКАЗ

(надалі – Договір)

Товариство з обмеженою відповідальністю «НоваПей», код за ЄДРПОУ 38324133 (надалі – «Фінансова установа»), що діє на підставі Ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 11/1 від 17.10.2014 р., в особі Генерального директора Кривошапка Андрія Володимировича, який діє на підставі Статуту,
та фізична особа – платник, яка/який ініціює переказ коштів та приймає (акцептує) умови, викладені в цій оферті на переказ (надалі – «Платник»), або
фізична особа – отримувач (резидент/нерезидент), яка/який отримує суму переказу та приймає (акцептує) умови, викладені в цій оферті на переказ (надалі – «Отримувач»),
разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо –«Сторона», уклали цей Договір, про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Терміни та скорочення, які використовуються в Договорі застосовуються в наступному значенні:
Автоматичне списання коштів (Автосписання) – спосіб оплати, що передбачає безакцептне списання коштів у разі обрання Платником Основного ЕПЗ для списання.
Акцепт Договору – вчинення Платником/Отримувачем дій у порядку, визначеному даним Договором, що свідчать про повне і безумовне прийняття Платником/Отримувачем умов цього Договору та одержання послуг з переказу коштів.
Документ на переказ – електронний або паперовий документ, що використовується Фінансовою установою та Платниками для передачі доручень на переказ коштів. До документів на переказ належать: документ на переказ готівки в гривні, квитанція.
Додатковий ЕПЗ – електронний платіжний засіб, обраний Платником/Отримувачем в Мобільному додатку, особистому кабінеті, Сайті, шляхом проставляння напроти такого ЕПЗ позначення щоразу перед кожним ініціюванням відповідної платіжної транзакції. Додатковий ЕПЗ для зарахування коштів може також бути обраний шляхом передання Отримувачем даних ЕПЗ Фінансовій установі до укладання Договору.
Документ на переказ готівки в гривні – документ на переказ, що використовується для ініціювання переказу коштів, поданих разом з цим документом у готівковій формі.
Електронний договір – домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі.
Електронний платіжний засіб (далі – ЕПЗ) – платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ.
Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.
Простий електронний підпис (далі – ЕП) – підпис, створений шляхом відтворення Платником/Отримувачем власноручного підпису на екрані електронного сенсорного пристрою, що перетворений в електронні дані, які додаються Платником/Отримувачем до інших електронних даних та нерозривно пов’язаний з електронним документом, підписаним цим підписом.
Електронний сенсорний пристрій – електронний пристрій із сенсорним екраном, на якому особа може створити ЕП.
Кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.
Квитанція – документ що підтверджує виконання операції із використанням електронного платіжного засобу, на підставі якого формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються кошти на рахунки. ЕП Платника та КЕП Фінансової установи не є обов’язковим реквізитом Квитанції.
Комісія – сума коштів в гривнях, яку сплачує Платник/Отримувач Фінансовій установі за здійснення операції з переказу коштів відповідно до Тарифів.
Мобільний додаток – технологічна платформа для здійснення розрахунків у безготівковій формі (оплата товарів/послуг) шляхом ініціації переказу коштів за допомогою ЕПЗ засобами смартфонів та інших мобільних платформ та/або платіжний застосунок.
Основний ЕПЗ для списання – електронний платіжний засіб, обраний у спосіб, що підтверджує безумовну згоду Платника на списання коштів з такого ЕПЗ. Обрання Основного ЕПЗ для списання здійснюється шляхом самостійного обрання Платником відповідного ЕПЗ або за замовчуванням шляхом використання ЕПЗ Платника, який використовувався за здійсненими успішними ініціюваннями платежів, в тому числі з використанням Автосписання з ЕПЗ. Вибір Основного ЕПЗ для списання означає безумовну згоду та обрання Платником Автосписання як способу оплати за цим ЕПЗ. Вибір Автосписання як пріоритетного способу оплати за Основним ЕПЗ для списання здійснюється шляхом самостійного вибору Платником такого способу оплати в Мобільному додатку, особистому кабінеті, Сайті шляхом проставляння напроти цього способу оплати позначення або за замовчуванням – шляхом використання Основного ЕПЗ Платника, за яким здійснено останнє успішне Автосписання.
Основний ЕПЗ для зарахування – електронний платіжний засіб, обраний Отримувачем в Мобільному додатку, особистому кабінеті, Сайті шляхом проставляння напроти такого ЕПЗ позначення, що підтверджує безумовну згоду Отримувача на зарахування на такий ЕПЗ коштів та за замовчуванням до моменту обрання іншого ЕПЗ Отримувачем.
Отримувач (суб’єкт господарювання) – юридична особа (резидент України/нерезидент) або фізична особа-підприємець (резидент України), яка не є стороною цього Договору на рахунок якої зараховується сума переказу.
Офіційний сайт – офіційний вебсайт Фінансової установи в мережі Інтернет в т.ч. який розташований за адресою: https://novapay.ua/.
Оферта на переказ – публічна пропозиція Фінансової установи невизначеному колу осіб щодо укладання публічного договору про надання послуг з переказу коштів, умови якого є однаковими для всіх Платників/Отримувачів-фізичних осіб.
Сайт – вебсайт Фінансової установи, партнерів та клієнтів Фінансової установи, який об’єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, призначене для реалізації послуг переказу коштів в мережі Інтернет.
Платіжний пристрій – технічний пристрій (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування, термінали самообслуговування тощо), який дає змогу користувачеві здійснити операції з ініціювання переказу коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою.
Платіжна система – платіжна система учасником якої є Фінансова установа та через яку здійснюється переказ коштів та/або міжнародні платіжні системи в т.ч. Visa та/або MasterCard, правила яких погоджені Національним банком України.
Переказ коштів – рух певної суми коштів у національній валюті України, ініційований Платником, в тому числі з використанням ЕПЗ, з метою зарахування коштів у безготівковій формі на рахунок Отримувача або видачі йому коштів у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою.
ПНФП – пункт надання фінансових послуг.
Розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту, що підтверджує факт надання послуг з переказу коштів, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, отримання (повернення) коштів, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ), зареєстрованим у встановленому порядку програмним реєстратором розрахункових операцій.
Тарифи – документ, що є складовою та невід’ємною частиною Договору, затверджений у встановленому Фінансовою установою порядку, розміщений на Офіційному сайті Фінансової установи та/або з якими Платник/Отримувач можуть ознайомитись в касі ПНФП.
Умови переказу коштів – Умови надання послуг з переказу коштів у ТОВ «НоваПей», затверджені уповноваженою особою Фінансової установи та розміщені на Офіційному сайті. 3 Інші терміни, що вживаються у даному Договорі використовуються у значенні визначеному чинним законодавством України.

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є публічною пропозицією (офертою) Фінансової установи до невизначеного кола осіб, у розумінні статей 633, 641 та ч. 2 ст. 644 Цивільного кодексу України, та його умови є однаковими для всіх Платників/Отримувачів.
2.2. Договір є укладеним у письмовій формі у вигляді електронного договору відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».
2.3. Моментом Акцепту умов цього Договору вважається:
2.3.1. У випадку, якщо переказ коштів ініціюється Платником у готівковій формі у ПНФП – момент підписання Платником Документа на переказ готівки в гривні або момент накладення Платником ЕП на зазначені документи, що оформлені в електронній формі.
2.3.2. У випадку, якщо переказ коштів ініціюється шляхом використання Платником ЕПЗ через платіжний пристрій – сам факт ініціювання Платником переказу з використанням ЕПЗ та/або момент натискання Платником на віртуальне поле у платіжному пристрої: «Сплатити»/«Сплатити карткою» або віртуальне поле з іншою назвою, яке вказує на наступну необхідну дію для ініціювання переказу коштів.
2.3.3. У випадку, якщо переказ коштів ініціюється Платником з використанням ЕПЗ через Сайт, Мобільний додаток, мережу Інтернет, в т.ч. із застосуванням еквайрингу тощо – момент натискання Платником на віртуальне поле: «Сплатити»/«Сплатити карткою» або віртуальне поле з іншою назвою, яке вказує на наступну необхідну дію для ініціювання переказу коштів.
2.3.4. Момент підписання Отримувачем документа на видачу готівки в гривні або момент накладення Отримувачем ЕП на зазначений документ, що оформлений в електронній формі.
2.3.5. Момент обрання Основного ЕПЗ для зарахування (проставляння напроти такого ЕПЗ позначення) Отримувачем в Мобільному додатку, особистому кабінеті, Сайті.
2.3.6. Момент обрання Додаткового ЕПЗ (проставляння напроти такого ЕПЗ позначення) Отримувачем в Мобільному додатку, особистому кабінеті, Сайті.
2.3.7. Момент обрання Основного ЕПЗ для списання на умовах Договору.
2.3.8. Отримання коштів на Додатковий ЕПЗ, дані якого передані Отримувачем Фінансовій установі до укладання Договору.
2.4. Акцептуючи договір Платник/Отримувач беззастережно підтверджує, що на час укладення Договору ознайомився з повним текстом Договору, повністю зрозумів його зміст та погоджується з усіма його умовами, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має зазвичай, а Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими в будь-якому сенсі.
2.5. Всі умови Договору є обов’язковими для Фінансової установи та Платника/Отримувача. Даним договором не регулюються взаємовідносини між Фінансовою установою та Отримувачами юридичними особами або фізичними особами-підприємцями.
2.6. Фінансова установа здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, в тому числі, але не обмежуючись, Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про електронну комерцію», нормативно-правових актів Національного банку України, правил внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, учасником яких є Фінансова установа, та внутрішніми нормативними документами Фінансової установи.
2.7. Акцептуючи Договір Платник/Отримувач підтверджує, що він ознайомився з Умовами переказу коштів, розміщеними на Офіційному сайті, отримав від Фінансової установи примірник Договору, а датою його отримання є дата Акцепту Договору, що зазначена у відповідних документах на переказ, квитанції, документі на видачу готівки.
2.8. Акцептуючи Договір Платник/Отримувач підтверджує, що належним виконанням обов’язку Фінансової установи щодо надання Розрахункового документа, створеного в електронній формі, є його надсилання на абонентський номер (власний номер телефону) Платника/Отримувача, вказаний ним у Документі на переказ/Документі на переказ готівки в гривні та/або наданий Фінансовій установі до Акцепту Договору.
2.9. Сторони цим погодили, що за бажанням/вимогою Платника/Отримувача Розрахунковий документ може бути наданий в паперовій формі.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ

3.1. Фінансова установа бере на себе обов’язки щодо:
3.1.1. надання послуг з переказу коштів Платнику, Платник в свою чергу зобов’язується сплатити комісію за надану Фінансовою установою послугу з переказу коштів, відповідно до чинних Тарифів Фінансової установи, якщо комісію оплачує Платник.
3.1.2. надання послуг з виплати переказу коштів Отримувачу, Отримувач в свою чергу зобов’язується сплатити комісію за надану Фінансовою установою послугу у разі, якщо відповідно до Тарифів таку комісію сплачує Отримувач.
3.2. Фінансова установа надає наступні послуги з переказу коштів (надалі – Послуги з переказу коштів): ̶ переказ коштів від Платника на користь юридичної особи (резидента України) та фізичної особи – підприємця (резидента України), із зарахуванням суми переказу на рахунок (відкритий у будь-якому банку в Україні); ̶ переказ коштів від Платника на користь фізичної особи (резидента України), із зарахуванням суми переказу на рахунок (відкритий у будь-якому банку в Україні); ̶ переказ коштів від Платника на користь фізичної особи (резидент), з видачею суми переказу готівкою через ПНФП. Сума переказу у готівковій формі може бути видана виключно Отримувачу – фізичній особі; ̶ переказ коштів із застосуванням ЕПЗ від Платника на користь фізичної особи (резидента України), з видачею суми переказу готівкою або зарахування суми переказу на поточний рахунок Отримувача; ̶ послуги з виплати переказу коштів Отримувачу; ̶ інші послуги з переказу коштів, що визначені правилами відповідної платіжної системи та/або внутрішніми нормативними документами Фінансової установи.
3.3. Переказ коштів Отримувачу здійснюється у строки визначені чинним законодавством України.
3.4. Сторони підтверджують, що Фінансова установа не є учасником операції з купівліпродажу товарів/послуг/робіт або іншого правочину, укладеного між Платником та Отримувачем, не здійснює продаж товарів, робіт або послуг, які надаються (продаються) Отримувачами та, відповідно:
3.4.1. не контролює правомірність укладення та виконання правочинів між Платником та Отримувачем, їх умови, рівноцінно факт і наслідки укладення, виконання та розірвання правочинів, в тому числі в частині повернення оплати за такими правочинами;
3.4.2. не розглядає претензії Платника, що стосуються невиконання (неналежного виконання) Отримувачем своїх зобов’язань за правочинами з Платником, у тому числі зобов’язань по передачі товарів, виконанню робіт або наданню послуг;
3.4.3. не несе відповідальність за якість товарів, робіт або послуг, які є предметами правочинів між Платником та Отримувачем.
3.5. Шляхом Акцепту Договору Платник сплачує комісії за переказ коштів, що встановлені Тарифами Фінансової установи.
3.5.1. Комісія за переказ коштів зазначається без ПДВ. Згідно з п. п. 196.1.5 ст. 196 ПКУ зазначені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ.
3.5.2. Розмір Тарифів затверджується Фінансовою установою самостійно та оприлюднюється на Офіційному сайті Фінансової установи, та/або з якими Платник/Отримувач може ознайомитись в касі ПНФП на його прохання.
3.5.3. Шляхом ініціювання переказу коштів Платник підтверджує, що ознайомлений з Тарифами Фінансової установи та погоджується з ними. Шляхом оформлення документа на видачу готівки Отримувач підтверджує, що ознайомлений з Тарифами Фінансової установи та погоджується з ними.
3.6. За результатами завершення ініціації переказу коштів Платник отримує наступні документи:
3.6.1. У випадку ініціювання переказу готівкових коштів через ПНФП:
̶ паперовий примірник Документа на переказ готівки в гривні та, у передбачених законом випадках, Розрахунковий документ у разі, якщо ці документи були створені в паперовій формі; або
̶ примірник Документа на переказ готівки в гривні надається Платнику на електронну пошту (у випадку, якщо Платник повідомив Фінансовій установі адресу електронної пошти) та/або через особистий кабінет, та/або шляхом надання Платнику можливості завантажити Документ на переказ готівки в гривні через сайт https://novapay.ua/, шляхом введення відповідних даних про переказ, та/або шляхом направлення Платнику цих документів смс, viber, Telegram, та/або іншим шляхом дистанційного каналу обслуговування Платника, та, у передбачених законом випадках, Розрахунковий документ, який надається у визначений Договором спосіб, у разі, якщо ці документи створені у формі електронного документа.
3.6.2. У випадку ініціювання переказу коштів шляхом використання ЕПЗ через платіжний пристрій, платіжний термінал, через Сайт, Мобільний додаток, мережу Інтернет тощо, отримання Платником електронної квитанції можливе на електронну пошту (у випадку, якщо Платник повідомив Фінансовій установі адресу електронної пошти) та/або через особистий кабінет, та/або шляхом надання Платнику можливості завантажити квитанцію через сайт https://novapay.ua/, шляхом введення відповідних даних про переказ, та/або шляхом направлення Платнику електронної квитанції смс, viber, Telegram, та/або іншим шляхом дистанційного каналу обслуговування Платника, та у передбачених законом випадках, Розрахунковий документ, який надається у визначений Договором спосіб. Отримання примірника роздрукованої квитанції Платником можливе в ПНФП.
3.6.3. Вищезазначені документи мають бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України та правил відповідної платіжної системи, через яку здійснюється переказ коштів.
3.6.4. З метою захисту персональних даних під час завантаження Платником Документа на переказ готівки, квитанції в гривні через сайт https://novapay.ua/, його персональні дані будуть зашифровані. У випадку необхідності отримання Документу на переказ готівки в гривні, квитанції із відкритими персональними даними Платник має право звернутися до ПНПФ Фінансової установи та отримати копію електронного документа на переказ в гривні, квитанції в паперовому вигляді.
3.6.5. Акцептуючи Оферту Платник надає Фінансовій установі дозвіл самостійно обирати шлях направлення Платнику Документа на переказ в гривні, квитанції, що створений у формі електронного документа.
3.7. Переказ коштів вважається завершеним:
3.7.1. з моменту зарахування суми переказу на рахунок Отримувача;
3.7.2. з моменту видачі суми переказу Отримувачу – фізичній особі в готівковій формі;
3.7.3. з моменту зарахування суми переказу на рахунок Платника у випадку неможливості здійснення Фінансовою установою виплати суми переказу через неявку Отримувача;
3.7.4. з моменту виплати суми переказу Платнику – фізичній особі у готівковій формі у випадку неможливості здійснення Фінансовою установою виплати суми переказу через неявку Отримувача.
3.8. З моменту завершення переказу коштів Платник не може ініціювати його відкликання. У цьому разі будь-які вимоги щодо повернення Переказу коштів направляються Платником безпосередньо Отримувачу.
3.9. Обмеження щодо суми переказу, яку може переказати Платник протягом одного дня, встановлюється чинним законодавством України та/або внутрішніми нормативними документами Фінансової установи.
3.10. Повернення суми переказу коштів за операціями помилкового або неналежного переказу здійснюється Фінансовою установою в порядку, передбаченому чинним законодавством України та/або правилами платіжної системи через яку здійснюється переказ коштів.
3.11. У разі неможливості здійснення Фінансовою установою виплати суми переказу через неявку Отримувача або у разі неможливості здійснити переказ на рахунок Отримувача протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня надходження цієї суми, Фінансова установа зобов’язана протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту настання цих обставин ініціювати переказ відповідної суми на користь Платника або в інші строки, що визначені правилами платіжної системи, через яку здійснюється переказ коштів.
3.12. Платник має право відкликати Документ на переказ до моменту його завершення (п. 3.7 Договору) у порядку, що визначений внутрішніми нормативними документами Фінансової установи та/або правилами платіжної системи. При цьому, під час повернення відповідної суми Переказу коштів, сума сплаченої Платником комісії не повертається Платнику.
3.13. У випадку здійснення шахрайських дій з ЕПЗ Платника, в результаті чого були списані грошові кошти, помилкового, неналежного переказу коштів або не надання Отримувачем обумовленого товару/роботи/послуги процедура опротестування переказу коштів здійснюється через банк-емітент ЕПЗ згідно з процедурою, що встановлена банком-емітентом.
3.14. У випадку ініціювання Платником переказу коштів на користь неналежного Отримувача або на суму, що не відповідає намірам Платника, останній самостійно узгоджує процедуру повернення коштів з Отримувачем.
3.15. Платник зазначає відомості про себе у відповідному Документі на переказ.
3.16. Особливості здійснення операцій з переказу коштів шляхом використання ЕПЗ через Мобільний додаток, особистий кабінет, Сайт. Платник, ініціювавши грошовий переказ, цим підтверджує, що надає Фінансовій установі згоду (без оформлення заяви) на повернення незавершеного переказу Платнику за реквізитами ЕПЗ, яким ініційовано грошовий переказ, з причин відмови Отримувача від отримання переказу та/або відмови Платника від послуг/робіт/товарів Отримувача, та/або настання інших подій, які зумовлюють необхідність повернення грошового переказу Платнику.
3.17. Умови та порядок використання ЕП та КЕП.
3.17.1. Фінансова установа та Платник/Отримувач погодили, що Документ на переказ, документ на видачу готівки в гривні можуть бути оформлені у вигляді електронного документа та підписані зі сторони Платника/Отримувача ЕП, а зі сторони Фінансової установи шляхом накладення КЕП.
3.17.2. Платник/Отримувач акцептуючи Договір підтверджують, що накладення ЕП на Документ на переказ/документ на видачу готівки в гривні має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом на вказаних документах на паперових носіях.
3.17.3. При реалізації Платником свого права на отримання Документа на переказ в електронному вигляді, шляхом Акцепту Договору Платник підтверджує свою відмову від отримання файлу із відкритим ключем для перевірки КЕП працівника Фінансової установи. При цьому, Платник розуміє, що положенням п. 3.17.3. Договору жодні його права не обмежують і Платник має право:
̶ у будь-який час звернутися до Фінансової установи (шляхом направлення письмового звернення або шляхом звернення в телефонному режимі на лінію підтримки Фінансової установи) для отримання засвідченого Фінансовою установою Документа на переказ у паперовій формі;
̶ звернутися з письмовим запитом до Фінансової установи для отримання файлу із відкритим ключем для перевірки КЕП працівника Фінансової установи.
3.17.4. Документ на переказ/документ на видачу готівки в гривні, квитанція у вигляді електронного документа оформлюється із дотриманням вимог чинного законодавства, нормативноправових документів Національного банку України. На документі на переказ/документів на видачу готівки в гривні, що оформляється в електронній формі проставляється КЕП працівника Фінансової установи та ЕП Платника/Отримувача.
3.17.5. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
3.17.6. Сторони підтверджують та визнають, що Документ на переказ/документ на видачу готівки в гривні у формі електронного документа, що підписується Платником/Отримувачем шляхом накладення ЕП та Фінансовою установою шляхом накладення КЕП працівника з дотриманням вимог чинного законодавства та Договору, є оригіналами цих документів та мають однакову юридичну силу на рівні із зазначеними документами в паперовій формі.
3.17.7. При реалізації Отримувачем свого права на отримання документа на видачу готівки в гривні в електронному вигляді, шляхом Акцепту Договору Отримувач підтверджує свою відмову від отримання файлу із відкритим ключем для перевірки КЕП працівника Фінансової установи. При цьому, Отримувач розуміє, що положенням п. 3.17.7. Договору жодні його права не обмежують і Отримувач має право:
̶ у будь-який час звернутися до Фінансової установи (шляхом направлення письмового звернення або шляхом звернення в телефонному режимі на лінію підтримки Фінансової установи) для отримання засвідченого Фінансовою установою документа на видачу готівки в гривні у паперовій формі;
̶ звернутися з письмовим запитом до Фінансової установи для отримання файлу із відкритим ключем для перевірки КЕП працівника Фінансової установи.
3.17.8. Сторони погодили, що ризики з відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні Фінансовій установі та/або Платнику/Отримувачу, а також третім особам у разі використання ЕП, покладаються на Платника/Отримувача.
3.17.9. Відповідальність, що може виникнути в разі використання ЕП, встановлена згідно із нормами чинного законодавства України.
3.17.10. Сторони погодили, що з метою надання Фінансовою установою Платнику та/або Отримувачу, під час створення, оброблення, зберігання Сторонами документів на переказ готівки в гривні та/або документів на видачу готівки в гривні в електронній формі, обов’язковим реквізитом такого документа, який визнається Стороною як належний, цілісний, справжній є: ЕП (щодо підписання документа Платником/Отримувачем) та КЕП (щодо підписання документа працівником Фінансової установи).
3.17.11. Акцептуючи Договір Платник/Отримувач підтверджує, що Сторони дійшли згоди та визначили, що подання Платником/Отримувачем Фінансовій установі документів на переказ/документу на видачу готівки в гривні в електронній формі та відповідно їх прийняття Фінансовою установою в електронній формі, здійснюватиметься виключно за умови наявності технічних можливостей Фінансової установи.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

4.1. Фінансова установа має право:
4.1.1. Вимагати від Платника та Отримувача виконання умов цього Договору та сплати комісії.
4.1.2. Відмовити у наданні послуг з переказу коштів, послуги з виплати переказу коштів у випадках:
1) невиконання Платником/Отримувачем будь-якого із зобов’язань, передбачених Договором; та/або
2) встановлення Фінансовою установою, що фінансова операція (проведення якої ініціює Платник на користь Отримувачів) містить ознаки підозрілої фінансової операції згідно із законом; та/або
3) якщо на послуги Платника/Отримувача розповсюджуються обмеження, встановлені Радою Безпеки ООН та/або іншими міжнародними організаціями, рішення яких є обов’язковими для виконання на території України, та/або внутрішніми нормативними документами Фінансової установи; та/або
4) якщо до Платника/Отримувача або контрагентів за його фінансовими операціями, або Отримувачів застосовано санкції України згідно із Законом України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, Казначейства Сполучених Штатів Америки (OFAC); та/або
5) якщо Платник/Отримувач на запит Фінансової установи щодо уточнення інформації не подав відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії, новий опитувальник); та/або
6) не надання Платником/Отримувачем, на запит Фінансової установи документів, відомостей та інформації, які необхідні для виконання вимог закону та інших нормативно – правових документів (в т.ч. внутрішніх нормативних документів Фінансової установи та/або листах, повідомленнях НБУ), які регулюють відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; та/або
7) у разі встановлення факту подання Платником/Отримувачем чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману; та/або a) в інших випадках, передбачених законодавством України.
4.1.3. Відмовитись від підтримання ділових відносин із Платником та тимчасово призупиняти операції з перерахування отриманих від Платника переказів на рахунок Отримувача у випадках, якщо Платник у строк визначений Фінансовою установою не надасть/надасть не в повному обсязі Фінансовій установі запитувану інформацію/документи, отримання яких ґрунтується на вимогах законодавства та/або внутрішніх нормативних документів Фінансової установи та/або листах, повідомленнях НБУ. Відмовитись від підтримання ділових відносин з Отримувачем та тимчасово призупиняти операції із виплати переказів на користь Отримувача у випадках, якщо Отримувач у строк визначений Фінансовою установою не надасть/надасть не в повному обсязі Фінансовій установі запитувану інформацію/документи, отримання яких ґрунтується на вимогах законодавства та/або внутрішніх нормативних документів Фінансової установи та/або листах, повідомленнях НБУ.
4.1.4. Витребувати, а Платник/Отримувач, представник Платника/Отримувача зобов’язані надати інформацію та/або офіційні документи, необхідну (необхідні) для належної перевірки (у тому числі ідентифікації, верифікації, вивчення Платника/Отримувача, уточнення інформації про Платника/Отримувача), а також для виконання Фінансовою установою інших вимог законодавства у 8 сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
4.1.5. Надавати Платнику/Отримувачу інші послуги. Залучати та укладати з третіми особа договори, які не заборонені чинним законодавством, з метою виконання Фінансовою установою покладених на неї функцій за цим Договором.
4.1.6. Вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, що пов’язані з обробкою персональних даних Платника/Отримувача та іншої інформації, якщо така стане відома Фінансовій установі під час надання послуги з переказу коштів, в тому числі з метою пропонування нових послуг або сервісів. Платнику/Отримувачу гарантуються права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» з урахуванням статусу Фінансової установи як суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
4.1.7. Встановлювати та змінювати Тарифи на послуги з переказу коштів, послуги з виплати переказу коштів, що надаються відповідно до умов цього Договору, з дотриманням права Платника/Отримувача знайомитися з новими Тарифами до отримання послуги з переказу коштів.
4.1.8. З метою виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу Фінансова установа під час здійснення вивчення Отримувача/Платника має право тимчасово призупиняти (блокувати) операції з виплати переказу Отримувачу/операцій з ініціації переказу Платником у випадках, якщо Отримувач/Платник у строки визначені Фінансовою установою не надасть / надасть не в повному обсязі Фінансовій установі запитувану інформацію/документи.
4.1.9. Перетворювати Документ на переказ, документ на видачу готівки в гривні у формі електронного документа у візуальну форму та направляти її Платнику/Отримувачу у порядку, що визначений Договором.
4.1.10. Перетворювати документ на виплату готівки в гривні у формі електронного документа у візуальну форму та направляти її Отримувачу у порядку, що визначений у п. 5.3.5. Договору.
4.2. Обов’язки Фінансової установи:
4.2.1. Надати Платнику послугу з переказу коштів відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору. Надати Отримувачу послугу з видачі переказу коштів відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.
4.2.2. Зберігати в таємниці інформацію, у тому числі персональні дані, що отримана від Платника/Отримувача під час виконання цього Договору. Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних», «Положення про порядок обробки персональних даних ТОВ «НоваПей» та відповідно до умов цього Договору.
4.2.3. До моменту Акцепту Договору, надавати Платнику/Отримувачу інформацію, що передбачена статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Шляхом ініціювання переказу та Акцепту цього Договору Платник/Отримувач підтверджує, що зазначена інформація надана та Платник/Отримувач з нею ознайомлений в т.ч. шляхом ознайомлення інформацією на Офіційному сайті Фінансової установи та/або у ПНФП.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКА/ОТРИМУВАЧА

5.1. Платник/Отримувач має право:
5.1.1. Користуватися послугою з переказу коштів, виплати переказу коштів, яка надається Фінансовою установою відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
5.1.2. Звертатися до Фінансової установи за отриманням інформації з питань переказу коштів/виплати переказу коштів, у т.ч. шляхом звернення в телефонному режимі на лінію підтримки Фінансової установи в порядку, визначеному внутрішніми документами Фінансової установи та оприлюдненому на Сайті Фінансової установи.
5.1.3. Відмовитись від Договору або припинити Договір у порядку та у строки, що визначні цим Договором.
5.1.4. Подавати до Фінансової установи документи на переказ/документи на видачу готівки в гривні в електронній формі, підписані ЕП, виключно за умови наявності технічних можливостей Фінансової установи для прийняття цих документів в електронній формі.
5.1.5. За попереднім письмовим зверненням отримати у Фінансової установи файл із відкритим ключем для перевірки КЕП Фінансової установи, яким підписано Документ на переказ/документ на видачу готівки в гривні. Письмове звернення Платника/Отримувача повинно містити інформацію про номер і дату Документа на переказ, документу на видачу готівки, ідентифікатор переказу, засоби зв’язку для направлення файлу з відкритим ключем тощо.
5.2. Обов’язки Платника/Отримувача:
5.2.1. Вчасно й у повному обсязі до моменту Акцепту Договору ознайомитися з умовами Договору та Тарифами.
5.2.2. При ініціюванні та/або отриманні переказу коштів дотримуватись вимог чинного законодавства України та умов цього Договору.
5.2.3. Здійснювати оплату послуг з переказу коштів згідно з Тарифами Фінансової установи та у порядку, визначеному Фінансовою установою.
5.2.4. Зберігати документи, що підтверджує факт здійснення ініціації переказу коштів до моменту завершення переказу коштів.
5.2.5. Надати Фінансовій установі документи, що потрібні для здійснення належної перевірки (у тому числі ідентифікації, верифікації та вивчення Фінансовою установою Платника/Отримувача, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу), та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Фінансова установа з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
5.2.6. Ознайомлюватися з інструкціями/інформацією, що містяться на екрані платіжного термінала, на Сайті, Мобільному додатку тощо та чітко їх виконувати.
5.2.7. Ініціювати переказ коштів та/або отримувати переказ виключно з використанням ЕПЗ, які йому належать на законних підставах.
5.2.8. У випадку відкликання документа на переказ (ініціації повернення переказу), надавати усі запитані Фінансовою установою документи/заяви тощо.
5.2.9. Надавати Фінансовій установі відомості про Платника/Отримувача: прізвище, ім’я, по батькові, адресу проживання та контактні дані, в тому числі шляхом їх зазначення у документах на переказ/документах на видачу готівки в гривні.
5.2.10. Виконувати Умови переказу коштів, самостійно відстежувати зміни в Умовах переказу коштів, що розміщені на Офіційному сайті Фінансової установи.
5.2.11. Дотримуватись правил використання ЕПЗ, зокрема, не розголошувати та не повідомляти стороннім особам реквізити Основного та Додаткового ЕПЗ для списання/зарахування, власні персональні дані або будь-яку іншу інформацію, яка стосується Платника/Отримувача (в т.ч. власного номера телефону).
5.2.11.1. Не передавати реквізити Основного та Додаткового ЕПЗ для списання/зарахування або будь-яку іншу інформацію, яка стосується Платника/Отримувача (в т.ч. власного номера телефону), через відкриті канали інформаційного обміну.
5.2.11.2. При здійсненні операцій з Переказу коштів використовувати виключно власні ідентифікаційні дані, у т.ч. власний номер телефону.
5.3. Особливі умови взаємовідносин з Отримувачем.
5.3.1. Для отримання грошового переказу на ЕПЗ, Отримувач за допомогою Мобільного додатку/ особистого кабінету/Сайту/шляхом передання Отримувачем даних ЕПЗ Фінансовій установі до укладання Договору може обрати Основний ЕПЗ для зарахування або будь-який Додатковий ЕПЗ зарахування грошового переказу від Платника, який ініційований Платником засобами Фінансової установи.
5.3.2. Обрання Основного ЕПЗ для зарахування або Додаткового ЕПЗ Отримувачем є умовою для зарахування грошового переказу на ЕПЗ при обслуговуванні Отримувача.
5.3.3. Згодою на перерахування грошового переказу на Основний ЕПЗ для зарахування або будьякий Додатковий ЕПЗ Отримувача є сам факт зарахування коштів та/або у випадку, передбаченому Договором, факт передання Отримувачем даних ЕПЗ Фінансовій установі до укладення Договору.
5.3.4. За допомогою Мобільного додатку, особистого кабінету Отримувач має право самостійно визначати спосіб отримання переказів: готівкою та/або на рахунок та/або за реквізитами ЕПЗ. Фінансова установа через Мобільний додаток, особистий кабінет отримує відповідну інформацію від Отримувача і здійснює виплату переказів (завершує перекази) у спосіб, що визначений Отримувачем.
5.3.5. За результатом виплати Переказу у готівковій формі Отримувач отримує:
̶ паперовий примірник документа на видачу готівки в гривні та, у передбачених законом випадках, Розрахунковий документ; або
̶ примірник документа на видачу готівки в гривні надається Отримувачу на електронну пошту (у випадку, якщо Отримувач повідомив Фінансовій установі адресу електронної пошти) та/або через особистий кабінет, та/або шляхом надання Отримувачу можливості завантажити документ на видачу готівки в гривні через сайт https://novapay.ua/, шляхом введення відповідних даних про переказ, та/або шляхом направлення Отримувачу цих документів смс, viber, Telegram, та/або іншим шляхом дистанційного каналу обслуговування Отримувача, та, у передбачених законом випадках, Розрахунковий документ, який надається у визначений Договором спосіб, у разі, якщо ці документи створені у формі електронного документа.
5.3.6. З метою захисту персональних даних під час завантаження Отримувачем документа на видачу готівки в гривні через сайт https://novapay.ua/, його персональні дані будуть зашифровані. У випадку необхідності отримання документу на видачу готівки в гривні із відкритими персональними даними Отримувач має право звернутися до ПНПФ Фінансової установи та отримати копію електронного документа на видачу готівки в гривні в паперовому вигляді. Акцептуючи Оферту Отримувач надає Фінансовій установі дозвіл самостійно обирати шлях направлення документа на видачу готівки в гривні, що створений у формі електронного документа.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.2. Фінансова установа не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та перебої в електромережі платіжних терміналів, а також перебої в мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до служб та сервісів, за допомогою яких можна отримати послугу з переказу коштів.
6.3. Фінансова установа несе відповідальність тільки за документально підтверджений реальний збиток. Граничний розмір відповідальності за реальний збиток в будь-якому випадку не може перевищувати суму коштів, отриману від Платника в якості оплати за послуги з переказу коштів, якщо інше не передбачено Договором.
6.3.1. Фінансова установа відшкодовує Отримувачу реальний збиток, отриманий ним внаслідок неналежного надання Фінансовою установою послуг з переказу коштів, в розмірі фактично неотриманого Отримувачем переказу.
6.3.2. У разі неналежного надання Фінансовою установою послуг з переказу коштів Отримувачу, якщо таке ненадання послуг з переказу коштів зумовлено виною Фінансової установи/її працівників, Фінансова установа сплачує на користь Отримувача штраф у розмірі, якій розраховується за формулою:
СШ = СП*1,242236-СП, де:
СШ – сума штрафу;
1,242236 – підвищувальний коефіцієнт до суми фактично не отриманого переказу;
СП – сума фактично неотриманого Отримувачем переказу.
6.3.3. Суми коштів, які Фінансова установа сплачує Отримувачу в якості відшкодування збитків та/або штрафу, перераховуються Фінансовою установою на користь Отримувача, за вирахуванням сум податків, зборів та обов’язкових платежів, передбачених законодавством. Порядок, строки та умови здійснення Фінансовою установою відшкодування Отримувачу збитків та сплати штрафу на користь Отримувача (пп. 6.3.1., 6.3.2. Договору) визначаються внутрішніми документами Фінансової установи.
6.3.4. З усіх інших питань, пов’язаних із фактичним неотриманням Отримувачем переказу, що неврегульовані цим Договором чи внутрішніми документами Фінансової установи, Сторони керуються правилами відповідної платіжної системи, засобами якої здійснюється переказ коштів.
6.3.5. Фінансова установа не несе відповідальності перед Отримувачем, Платником у разі, якщо фактичне неотримання Отримувачем переказу відбулося внаслідок належного надання Фінансовою установою послуг з переказу коштів та/або сталося не по вині Фінансової установи/її працівників.
6.4. Фінансова установа не несе відповідальності за помилки, які допущені Платником при оформленні послуги з переказу коштів в момент введення параметрів переказу та які призвели до переказу коштів у розмірі некоректної суми переказу або по некоректним реквізитам. У зазначених випадках, послуга з переказу коштів вважається наданою Фінансовою установою Платнику належним чином і в повній відповідності згідно з умовами Договору і Платник самостійно врегулює подальші взаєморозрахунки з неналежним Отримувачем.
6.5. Фінансова установа не відповідає за несправності, помилки та збої в роботі програмних та/або апаратних засобів, що забезпечують здійснення переказу коштів, які виникли з причин, що не залежать від Фінансової установи.
6.6. Фінансова установа не несе відповідальності за відмову у наданні послуг з переказу коштів, за тимчасове зупинення (блокування) виплати переказу Отримувачу у випадках, якщо така відмова або блокування було здійснено Фінансовою установою з метою виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
6.7. Платник несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в Документі на переказ коштів та/або при введенні даних через Платіжний пристрій, Мобільний додаток, в мережі Інтернет, Сайт тощо, при виборі Основного та/або Додаткового ЕПЗ, в тому числі щодо суті операції, за якою здійснюється переказ коштів згідно із законодавством України. Фінансова установа не відповідає за правильність заповнення Платником банківських та інших реквізитів Отримувача, на користь якого повинен бути здійснений переказ коштів та здійснює переказ коштів за реквізитами, що вказані Платником.
6.8. Фінансова установа не несе відповідальності за якість товарів, робіт, послуг Отримувачів, та не несе відповідальності по зобов’язаннях Отримувача перед Платником.
6.9. Фінансова установа не несе відповідальності за наслідки не виконання Платником, Отримувачем, банком-еквайром та банком-емітентом своїх зобов’язань, а також не несе відповідальність щодо суперечок, що можуть виникнути між Платником та Отримувачем з приводу якості або кількості товарів, робіт або послуг оплачених Платником.
6.10. Фінансова установа не несе жодної відповідальності перед належним володільцем ЕПЗ (Основного та Додаткового ЕПЗ для списання/зарахування), якщо Переказ коштів неправомірно ініційовано іншою особою, що отримала доступ до ЕПЗ (Основного та Додаткового ЕПЗ для списання/зарахування) або їх реквізитів, власних персональних даних або будь-якої іншої інформації, яка стосується Платника/Отримувача (в т.ч. власного номера телефону), належного володільця ЕПЗ (Основного та Додаткового ЕПЗ для списання/зарахування).
6.11. Фінансова установа не несе відповідальності за не отримання Платником квитанцій з вини інших суб’єктів господарювання або через невірно вказану Платником електронної адреси, номеру телефону тощо.
6.12. Фінансова установа не несе відповідальності за будь-які втрати та збитки, понесені Платником/Отримувачем внаслідок недодержання ним встановлених процедур та правил підписання документів в електронній формі, що використовуються Сторонами для їх підписання.
6.13. Фінансова установа не несе відповідальності за порушення обміну електронними документами, що сталося внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, несправності апаратних засобів Платника/Отримувача.
6.14. Фінансова установа не несе відповідальності за ризики, пов’язані з вірусними актами, внаслідок яких ЕП Платника/Отримувача може бути використано третіми особами в шахрайських цілях.
6.15. Отримувач несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в документі на видачу готівки або при введенні даних через Платіжний пристрій, Мобільний додаток, в мережі Інтернет, Сайт тощо, при виборі Основного ЕПЗ для зарахування та/або Додаткового ЕПЗ в тому числі щодо суті операції, за якою здійснюється переказ коштів згідно із законодавством України.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір розміщується Фінансовою установою на Офіційному сайті Фінансової установи за адресою: https://novapay.ua та набирає чинності з моменту Акцепту договору Платником/Отримувачем. Договір діє стосовно однієї конкретної послуги з переказу коштів та/або послуги з виплати переказу коштів та до моменту повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором, а саме: до моменту завершення переказу коштів Фінансовою установою й оплати комісії Фінансовій установі.
7.2. Акцептуючи Договір, Платник/Отримувач погоджується, що Фінансова установа має право в будь-який час вносити зміни до цього Договору, повідомляючи про це Платника/Отримувача офіційним опублікуванням нової редакції Договору на Офіційному сайті Фінансової установи не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності змінами. Зміни до Договору вносяться шляхом викладення Договору у новій редакції. Час опублікування нової редакції Договору на Офіційному сайті Фінансової установи є моментом ознайомлення Платника/Отримувача з текстом змін. Нова редакція Договору набирає чинності на 11 (одинадцятий) календарний день з дати її розміщення на Офіційному сайті Фінансової установи. Попередня редакція Договору припиняє дію, в день набрання чинності нової редакції Договору.
7.3. Платник/Отримувач погоджується з тим, що розміщення нової редакції Договору на Офіційному сайті Фінансової установи є належним виконанням Фінансовою установою обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Платника/Отримувача про зміни до Договору.
7.4. Платник/Отримувач безумовно бере на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати наявність та/або відсутність повідомлень Фінансової установи про зміни до Договору та/або нової редакції Договору, або нових Тарифів на Офіційному сайті Фінансової установи. Фінансова установа забезпечує зберігання усіх редакцій Договору на Офіційному сайті Фінансової установи, починаючи з дати розміщення Договору на Офіційному сайті.
7.5. Нова редакція Договору є погодженою Платником/Отримувачем (відповідно до ч. 3 ст. 205 Цивільного кодексу України), якщо до дати, з якої вона набуває чинності, Платник/Отримувач письмово не повідомить Фінансову установу про розірвання цього Договору. Відсутність письмового повідомлення Платника/Отримувача про відмову від нової редакції Договору є підтвердженням того, що Фінансова установа надала, а Платник/Отримувач отримав примірник нової редакції Договору. Датою отримання Платником/Отримувачем примірника Договору є дата набрання чинності нової редакції Договору.
7.6. Порядок припинення Договору:
7.6.1. Договір може бути припинено в наступних випадках:
̶ у випадках та порядку, передбачених законодавством України;
̶ за ініціативою Фінансової установи в односторонньому порядку;
̶ за ініціативою Платника/Отримувача.
7.6.2. Про відмову від Договору та/або про припинення Договору Платник/Отримувач повідомляє Фінансову установу шляхом направлення повідомлення про відмову від Договору/припинення Договору на адресу Фінансової установи, що зазначена у реквізитах Договору. Договір вважається припиненим у день отримання Фінансовою установою повідомлення про відмову від Договору/припинення Договору. Платник/Отримувач має право відмовитись від Договору та/або припинити дію Договору до моменту завершення переказу коштів. Строк протягом якого Платник/Отримувач може скористатися правом на відмову від Договору – в день ініціації переказу та до моменту завершення переказу коштів/виплати переказу Отримувачу (п. 3.7. Договору).
7.6.3. У разі дострокового припинення цього Договору Фінансова установа зобов’язана розмістити на Офіційному сайті Фінансової установи заяву Фінансової компанії про припинення дії Договору незалежно від підстав розірвання Договору за 10 (десять) календарних днів до дати його розірвання. Договір вважається розірваним на 11-й календарний день з дати розміщення на Офіційному сайті Фінансової установи, заяви Фінансової компанії про його припинення. При цьому, до моменту припинення Договору Платник/Отримувач зобов’язаний погасити заборгованість перед Фінансовою установою за умови її наявності та яка могла виникнути при наданні послуг з переказу коштів.
7.7. Фінансова установа має право в односторонньому порядку вносити зміни до Тарифів шляхом розміщення (оприлюднення) Тарифів в новій редакції на Офіційному Сайті Фінансової установи. Тарифи вступають в дію з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк не визначений додатково при їх публікації.

8 ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Будь-який спір, що виникає в рамках дії цього Договору, вирішується згідно з чинним законодавством України.
8.2. Скарги та/або претензії Платника/Отримувача, що можуть виникнути в рамках дії цього Договору та оформлені в письмовій формі, будуть розглянуті Фінансовою установою у позасудовому порядку. Фінансовою установою також будуть вчинені всі необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії Платника/Отримувача, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою та підтвердженою відповідними доказами, згідно із законодавством України.
8.3. Всі спори, які виникають при виконанні даного Договору, припиненні, зміні, визнанні недійсним повністю або частково, або у зв’язку з ним, або випливають з нього, підлягають розгляду у судах відповідно до чинного законодавства України.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань, взятих за цим Договором, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням сторони Договору, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.
9.1.1. Дія обставин непереборної сили може бути викликана наступним:
9.1.1.1. винятковими погодними умовами та стихійним лихом (землетрус, повінь, ураган, інші стихійні лиха);
9.1.1.2. лихом біологічного, техногенного та антропогенного походження (пожежа, епідемія, пандемія, епізоотія, епіфітотія), екзотичним та особливо небезпечними захворюванням людей (надзвичайні ситуації природного характеру), встановлення карантину, надзвичайного стану;
9.1.1.3. непередбачуваними обставини суспільного життя (збройний конфлікт, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, масові заворушення тощо). При цьому, Сторонам відомо та вони підтверджують, що введення воєнного стану на території України, в деяких її областях не є обставинами непереборної сили;
9.1.1.4. умовами, спричиненими виданням заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, діями або вимогами органів державної влади чи місцевого самоврядування; забороною (обмеженням) експорту/імпорту, прийняття відповідних законів тощо.
9.1.2. Сторони дійшли згоди та визначили, що у випадку дії обставин непереборної сили, які є загальновідомими (такими, що поширені в ЗМІ, на сайтах органів державної влади тощо), підтвердження дії цих обставин зі сторони Фінансової компанії перед Платником/Отримувачем сертифікатом Торгово-промислової палати України або регіональними торгово-промисловими палатами не вимагається та Платник/Отримувач погоджується, що дія цих загальновідомих обставин для Фінансової установи підтверджуватиметься перед Платником/Отримувачем повідомленням Фінансової установи про дію цих обставин.
9.2. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.3. Шляхом акцепту цього Договору Платник/Отримувач підтверджує, що йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі шляхом надання Платнику/Отримувачу доступу до такої інформації на Офіційному сайті Фінансової установи.
9.4. Акцептом цього Договору, у тому числі вчиненого шляхом підписання Документа на переказ та на інших підставах, визначених п. 2.3 Договору, Платник/Отримувач підтверджує, що він ознайомлений з умовами «Положення про порядок обробки персональних даних ТОВ «НоваПей», що затверджене Фінансовою установою та розміщене на Офіційному сайті Фінансової установи та погоджується з умовами зазначеного Положення.
Акцептуючи цей Договір Платник/Отримувач підтверджує, що він проінформований про зобов’язання Фінансової установи, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечувати обробку персональних даних для цілей виконання останнім вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Акцептом цього Договору Платник/Отримувач, як суб’єкт персональних даних, підтверджує, що надав Фінансовій установі свою згоду на:
передачу своїх персональних даних (будь-якої інформації, що стосується Платника/Отримувача, у тому числі, однак, не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків, дати та місця народження, адреси проживання, адреси реєстрації, номерів контактних телефонів, адреси електронної пошти тощо (надалі – персональні дані) ТОВ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718), ТОВ «НОВА ПОШТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37709855), ТОВ «НОВА ПОШТА ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 38130410), учасникам, що входять до складу небанківської фінансової групи «NovaPay», у т.ч., ТОВ «НоваПей Кредит» (код ЄДРПОУ 40055034), третім особам, що визначені у «Положенні про порядок обробки персональних даних», у т.ч. третім особам, що залучені Фінансовою установою та/або приймають участь під час надання Фінансовою установою послуги з переказу коштів, банкам, операторам платіжної інфраструктури, учасникам платіжних систем, кліринговим та процесинговим установам, платіжним організаціям платіжних систем, Національному банку України, відповідним державним органам;
передачу своїх персональних даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718), ТОВ «НОВА ПОШТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37709855), ТОВ «НОВА ПОШТА ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 38130410), учасникам Фінансової установи, афілійованим особам Фінансової установи, особам, що мають істотну участь у Фінансовій установі та/або здійснюють контроль над Фінансовою установою, для використання у спільних базах даних клієнтів та з метою здійснення Фінансовою установою своєї фінансово-господарської діяльності, надання зазначеними у цьому абзаці Договору особами послуг Фінансовій установі, для виконання нею своїх функцій та/або для виконання укладених Фінансовою установою із зазначеними у цьому абзаці особами договорів;
передачу своїх персональних даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718), ТОВ «НОВА ПОШТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37709855), ТОВ «НОВА ПОШТА ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 38130410), учасникам, що входять до складу небанківської фінансової групи «NovaPay», у т.ч. ТОВ «НоваПей Кредит» (код ЄДРПОУ 40055034), для використання у спільних базах даних клієнтів, у тому числі для пропонування повного кола послуг суб’єктам ПД іншими суб’єктами господарювання з метою здійснення Фінансовою установою своєї фінансово-господарської діяльності, надання зазначеними у цьому абзаці Договору суб’єктами господарювання послуг Фінансовій установі, для виконання нею своїх функцій та/або для виконання укладених Фінансовою установою із зазначеними у цьому абзаці суб’єктами господарювання;
зберігання, обробку персональних даних з метою надання фінансових послуг з переказу коштів, передбачених цим Договором, включаючи обробку, захисту Фінансовою установою своїх законних прав та інтересів, пропонування Платнику/Отримувачу нових послуг або сервісів Фінансової установи ТОВ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718), ТОВ «НОВА ПОШТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37709855), ТОВ «НОВА ПОШТА ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 38130410), учасників, що входять до складу небанківської фінансової групи «NovaPay», у т.ч., ТОВ «НоваПей Кредит» (код ЄДРПОУ 40055034), та відповідно до мети обробки персональних даних, що передбачена «Положенням про порядок обробки персональних даних», та засвідчує факт повідомлення про обробку його персональних даних відповідно до умов обробки персональних даних суб’єктів, що входять до категорії «Клієнти».
Платник/Отримувач підтверджує, що повідомлений про свої права як суб’єкта персональних даних, що визначені Законом України «Про захист персональних даних».
Акцептом цього Договору Платник/Отримувач, для цілей його кредитування, підтверджує, що надав безстроково Фінансовій установі, учасникам, що входять до складу небанківської фінансової групи «NovaPay», у т.ч. ТОВ «НоваПей Кредит» (код ЄДРПОУ 40055034), свою беззастережну та безумовну згоду на:
̶ збір, зберігання, використання, поширення та передачу через бюро кредитних історій інформації щодо Платника/Отримувача, яка надана ним, в т.ч., що буде зазначена у договорах, і згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 33546706, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), Приватному акціонерного товариства «Міжнародне бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 34299140, місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65) (надалі разом або окремо – «БКІ»), на збір, зберігання і використання інформації з інших джерел, що впливає на можливість виконання Платником/Отримувачем зобов’язань відповідно до ст. 9, ст. 11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», а також на доступ і отримання кредитної історії Платника/Отримувача в БКІ в порядку, передбаченому ст. 11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
̶ збір, зберігання, використання, поширення та передачу через БКІ у повному обсязі інформації про Платника/Отримувача (персональних даних) з метою формування та ведення його кредитної історії відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». На отримання від БКІ кредитної історії Платника/Отримувача, в тому числі у вигляді кредитного звіту та на доступ до його кредитних історій;
̶ запит та отримання в БКІ даних та інформації у вигляді зведених показників, сформованих на основі інформації, що міститься у кредитній історії Платника/Позичальника та/або на основі інформації доступної з відкритих джерел, від третіх осіб, з використанням доступних БКІ моделей розрахунку, а також на використання зазначеної інформації володільцем та/або третіми особами;
̶ не заперечує проти того, що треті особи будуть здійснювати перевірку в БКІ інформації, що надана Платником/Отримувачем, та отримувати інформацію з БКІ про нього, а також, що треті особи будуть отримувати інформацію про нього з усіх дозволених законом джерел;
̶ а також згоден з тим, що в разі неналежного виконання Платником/Отримувачем зобов’язань БКІ, де буде зберігатись і оброблятися його кредитна історія, розмір фінансової відповідальності БКІ перед ним обмежується розміром, що вказаний в договорі про надання інформаційних послуг, укладеним між Фінансовою установою/ТОВ «НоваПей Кредит» та БКІ;
̶ запит та отримання у оператора/-ів електронних комунікаційних послуг/мобільного зв’язку, що надає/-ють Платнику/Отримувачу послуги мобільного зв’язку та оброблює/- ють дані, що пов’язані з наданням таких послуг, інформацію про електронні комунікаційні послуги Платника/Отримувача, необхідні для цілей його кредитування та захисту інтересів від шахрайських дій з боку третіх осіб. Одночасно, Платник/Отримувач надає згоду відповідному оператору електронних комунікаційних послуг/мобільного зв’язку на обробку та передачу такої інформації Фінансовій установі, учасникам, що входять до складу небанківської фінансової групи «NovaPay», у т.ч. ТОВ «НоваПей Кредит» (код ЄДРПОУ 40055034);
̶ на передачу Фінансовою установою ТОВ «НоваПей Кредит» (код ЄДРПОУ 40055034) інформації про Платника/Отримувача, що містить конфіденційну інформацію, у т.ч. фінансового характеру.
9.5. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди з усіх істотних умов Договору відповідно до вимог чинного законодавства України.
9.6. Платник/Отримувач гарантує та підтверджує, що він розуміє значення своїх дій, всі умови цього Договору йому зрозумілі. Платник/Отримувач не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози та має необхідний об’єм правоздатності та дієздатності для укладення цього Договору. Платник/Отримувач попередньо ознайомлений з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів та діє добровільно за власним волевиявленням.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «НоваПей»
Місцезнаходження:
03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1, 13-й поверх, оф.1304
п/р UA833004650000000265063011531 (UAH) в АТ «ОЩАДБАНК»
Платник ПДВ, ІПН 383241328105
E-mail: office@novapay.ua
https://novapay.ua/
Лінія підтримки: 0 800 30 79 79
Генеральний директор ________ А.В. Кривошапко

Оферта на переказ для фізичних осіб (нова редакція). Діє з 13.06.2022, оприлюднено 02.06.2022

Веб-сайт використовує файли cookie. З їх допомогою ми покращуємо роботу сайту. Залишаючись на сайті, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Погодитись