Карта відділень

Оферта на переказ для фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом № 598 від 26.03.2024 року

Розміщено на Офіційному сайті Платіжної

установи – 26 березня 2024 року

Дата набрання чинності 05 квітня 2024 року

 

ТИПОВА ФОРМА

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ

З ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ

(для фізичних осіб)

(Оферта)

Товариство з обмеженою відповідальністю «НоваПей», код за ЄДРПОУ 38324133 (надалі – «Платіжна установа»), що діє на підставі Ліцензії Національного банку України на надання фінансових платіжних послуг № 21/770-рк від 28 квітня 2023 року (рішення про включення до Реєстру платіжної інфраструктури, що ведеться Національним банком України, від 28 квітня 2023 року № 21/770-рк), в особі Генерального директора Кривошапка Андрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, та

фізична особа – платник, яка/який ініціює Платіжну операцію та приймає (акцептує) умови, викладені в цій оферті, та приєднується до Договору (надалі – «Платник»), або

фізична особа – отримувач, яка/який отримує суму Платіжної операції та приймає (акцептує) умови, викладені в цій оферті, та приєднується до Договору (надалі – «Отримувач»),

разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір (надалі – Договір), про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Терміни та скорочення, які використовуються в Договорі, застосовуються в наступному значенні:

1.1. Автоматичне списання коштів (Автосписання) на вимогу – спосіб оплати, що передбачає списання коштів у разі обрання Платником Основного ЕПЗ для списання на умовах, визначених п.1.12.1 Договору, у разі, коли чек-бокс в Мобільному додатку «Автосписання за замовчуванням» вимкнений і Автосписання здійснюється Платіжною установою у разі додаткового волевиявлення Платника на таке списання.

1.2. Автоматичне списання коштів (Автосписання) за замовчуванням – спосіб оплати, що передбачає безакцептне списання коштів у разі обрання Платником Основного ЕПЗ для списання на умовах, визначених п.1.12.1 Договору, у разі, коли чек-бокс в Мобільному додатку «Автосписання за замовчуванням» увімкнений Платником і Автосписання здійснюється без необхідності додаткового повідомлення Платіжною установою про це Платника чи одержання його дозволу.

1.3. Акцепт Договору – вчинення Платником/Отримувачем дій у порядку, визначеному Договором, що свідчать про повне і безумовне прийняття Платником/Отримувачем умов цього Договору, приєднання до нього та одержання Платіжних послуг.

1.4. Додатковий ЕПЗ – електронний платіжний засіб, а саме платіжна картка, обрана Платником/Отримувачем в Мобільному додатку, особистому кабінеті, на Сайті, шляхом проставляння напроти такого ЕПЗ позначення щоразу перед кожним ініціюванням відповідної Платіжної операції. Додатковий ЕПЗ для зарахування коштів може також бути обраний шляхом передачі Отримувачем даних ЕПЗ Платіжній установі до укладання Договору.

1.5. Електронний платіжний засіб (далі – ЕПЗ) платіжний інструмент, реалізований на будь-якому носії, що містить в електронній формі дані, необхідні для ініціювання Платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом.

1.6. Електронний договір – домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі.

1.7. Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.

1.8. Електронний сенсорний пристрій – електронний пристрій із сенсорним екраном, на якому особа може створити ЕП.

1.9. Кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

1.10. Комісія – сума коштів в гривнях, яку сплачує Платник/Отримувач Платіжній установі за здійснення Платіжної операції відповідно до Тарифів.

1.11. Мобільний додаток – технологічна платформа для здійснення розрахунків у безготівковій формі (оплата товарів/послуг) шляхом ініціації переказу коштів за допомогою ЕПЗ засобами смартфонів та інших мобільних платформ та/або платіжний застосунок.

1.12. Основний ЕПЗ для списання – електронний платіжний засіб, а саме платіжна картка, обрана у спосіб, що підтверджує безумовну згоду Платника на списання коштів із застосуванням такого ЕПЗ.

1.12.1. Обрання Основного ЕПЗ для списання здійснюється шляхом самостійного обрання Платником відповідного ЕПЗ або за замовчуванням – шляхом використання ЕПЗ Платника, який використовувався за здійсненими успішними ініціюваннями платежів, в тому числі з використанням Автосписання з ЕПЗ на вимогу чи за замовчуванням.

1.12.2. Вибір Основного ЕПЗ для списання означає безумовну згоду та обрання Платником Автосписання як способу оплати із застосуванням цього ЕПЗ (поряд із іншими способами оплати) , що здійснюється на умовах Автосписання на вимогу, визначених п.1.1 Договору.

1.12.3. Вибір Автосписання як пріоритетного способу оплати за Основним ЕПЗ для списання означає, що списання здійснюється на умовах Автосписання за замовчуванням, визначених п.1.2 Договору.

1.13. Основний ЕПЗ для зарахування – електронний платіжний засіб, а саме платіжна картка, обрана Отримувачем в Мобільному додатку, особистому кабінеті, на Сайті шляхом проставляння напроти такого ЕПЗ позначення, що підтверджує безумовну згоду Отримувача на зарахування із застосуванням такого ЕПЗ коштів та за замовчуванням до моменту обрання іншого ЕПЗ Отримувачем.

1.14. Отримувач (суб’єкт господарювання) юридична особа (резидент України/нерезидент) або фізична особа-підприємець (резидент України), яка не є стороною цього Договору та на рахунок якої зараховується сума Платіжної операції.

1.15. Офіційний сайт – офіційний веб-сайт Платіжної установи в мережі Інтернет, в т.ч. доступ до веб-сторінок якого здійснюється за посиланням: https://novapay.ua/.

1.16. Оферта на переказ – публічна пропозиція Платіжної установи невизначеному колу осіб щодо укладання публічного договору про надання платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, умови якого є однаковими для всіх Платників/Отримувачів-фізичних осіб.

1.17. Сайт вебсайт Платіжної установи, партнерів та клієнтів Платіжної установи, який об’єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, призначене для реалізації платіжних послуг в мережі Інтернет.

1.18. Переказ коштів без відкриття рахункуплатіжна послуга, що надається Платнику з метою переказу коштів у готівковій чи безготівковій формі Отримувачу або надавачу платіжних послуг, який діє від імені Отримувача, під час якої надавач цієї послуги не використовує відкритий у нього рахунок Платника та/або Отримувача. Платник (Ініціатор) та Отримувач можуть бути однією і тією ж особою.

1.19. Підтверджуючий касовий документ – касовий документ в паперовій та/або електронній формі, який видається Платнику/Отримувачу на підтвердження надання платіжної послуги (виконання платіжної операції). В залежності від виду платіжної операції, Платіжна установа надає Платнику/Отримувачу такий касовий документ:

– квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки;

– платіжна інструкція на видачу готівки;

– квитанція;

– квитанція платіжного терміналу;

– або інший документ, який містить обов’язкові реквізити, передбачені нормативно-правовими актами Національного Банку України.

1.20. Платіжна інструкція – розпорядження ініціатора в електронній або паперовій формі надавачу платіжних послуг (Платіжній установі) щодо виконання Платіжної операції. Для ініціювання платіжних операцій у Платіжній установі в рамках Договору використовуються наступні види платіжних інструкцій, залежно від типу операції:

– платіжна інструкція;

– платіжна інструкція на переказ готівки;

– платіжна інструкція на видачу готівки.

1.21. Платіжна операція – будь-яке внесення, переказ або видача коштів незалежно від правовідносин між Платником і Отримувачем, які є підставою для цього.

1.22. Платіжна (касова) операція – касова операція, яка передбачає внесення готівки, зняття готівки або переказ коштів з використанням ЕПЗ через платіжний пристрій без відкриття рахунку на підставі Платіжної інструкції.

1.23. Платіжний пристрій – технічний пристрій (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування (далі – ПТКС), термінал самообслуговування, програмно-апаратне середовище мобільного телефону, інший пристрій), який дає змогу користувачеві здійснити ініціювання Платіжної операції, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою.

1.24. Платіжна система – платіжна система, учасником якої є Платіжна установа та через яку здійснюються Платіжні операції та/або міжнародні платіжні системи, в т.ч. Visa та/або MasterCard, правила/інформаційна довідка яких погоджені Національним банком України.

1.25. Платіжний рахунок – рахунок, що відкривається Платіжною установою Отримувачу відповідно до Договору про надання платіжних послуг фізичним особам виключно для цілей виконання платіжних операцій відповідно до умов такого договору та вимог законодавства.

1.26. ПНФП – пункт надання фінансових (платіжних) послуг.

1.27. Продукт – окремий різновид платіжної послуги із стандартизованими вимогами Платіжної установи щодо порядку, способів ініціювання та виконання платіжних операцій.

1.28. Електронний підпис (далі – ЕП) – електронні дані, що додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються підписувачем як підпис, включаючи підпис, створений шляхом відтворення Платником/Отримувачем власноручного підпису на екрані електронного сенсорного пристрою, що перетворений в електронні дані, які додаються Платником/Отримувачем до інших електронних даних, та нерозривно пов’язаний з електронним документом, підписаним цим підписом.

1.29. Розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (фіскальний чек), що підтверджує факт надання платіжних послуг, операцій з видачі готівкових коштів держателям ЕПЗ, отримання (повернення) коштів, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ), зареєстрований у встановленому порядку програмним реєстратором розрахункових операцій.

1.30. Тарифи – документ, що є складовою та невід’ємною частиною Договору, затверджений у встановленому Платіжною установою порядку, розміщений на Офіційному сайті Платіжної установи та/або з якими Платник/Отримувач може ознайомитись в касі ПНФП.

1.31. Правила надання платіжних послуг  – Правила надання платіжних послуг у ТОВ «НоваПей», затверджені уповноваженою особою Платіжної установи та розміщені на Офіційному сайті.

1.32. Фінансовий номер мобільного телефону – повідомлений Платником Платіжній установі у спосіб, передбачений цим Договором, абонентський номер мобільного телефону Платника, доступ до якого (відповідної SIM-карти) має виключно Платник.

Інші терміни, що вживаються у даному Договорі використовуються у значенні визначеному чинним законодавством України.

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є публічною пропозицією (офертою) Платіжної установи до невизначеного кола осіб, у розумінні статей 633, 641 та ч. 2 ст. 644 Цивільного кодексу України, та його умови є однаковими для всіх Платників/Отримувачів.

2.2. Договір є укладеним у письмовій формі у вигляді електронного договору відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», та є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, який укладається між Платіжною установою та Платником/Отримувачем, які не мають платіжних рахунків у Платіжній установі та звернулися до Платіжної установи з метою отримання платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку.

2.3. Моментом Акцепту умов цього Договору/приєднання до Договору вважається:

2.3.1. У випадку, якщо Платіжна операція з переказу готівки ініціюється Платником у готівковій формі у ПНФП – момент підписання Платником Платіжної інструкції на переказ готівки або момент накладення Платником ЕП на зазначені документи, що оформлені в електронній формі.

2.3.2. У випадку, якщо Платіжна операція з переказу коштів ініціюється шляхом використання Платником ЕПЗ через платіжний пристрій – сам факт ініціювання Платником Платіжної операції з використанням ЕПЗ та/або момент натискання Платником на віртуальне поле у платіжному пристрої: «Сплатити»/«Сплатити карткою», або віртуальне поле з іншою назвою, яке вказує на наступну необхідну дію для ініціювання Платіжної операції.

2.3.3. У випадку, якщо Платіжна операція з переказу коштів ініціюється Платником з використанням ЕПЗ через Сайт, Мобільний додаток, мережу Інтернет, в т.ч. із застосуванням еквайрингу тощо – момент натискання Платником на віртуальне поле: «Сплатити»/«Сплатити карткою» або віртуальне поле з іншою назвою, яке вказує на наступну необхідну дію для ініціювання Платіжної операції.

2.3.4. У випадку, якщо Платіжна операція з переказу коштів ініціюється Платником з використанням ЕПЗ шляхом Автосписання на вимогу чи за замовчуванням – момент обрання Основного ЕПЗ для списання на умовах п.1.12.1 Договору.

2.3.5. У випадку, якщо Платіжна операція з видачі готівкових коштів за переказом ініціюється Отримувачем у касі ПНФП – момент підписання Отримувачем Платіжної інструкції на видачу готівки або момент накладення Отримувачем ЕП на зазначений документ, що оформлений в електронній формі.

2.3.6. У випадку, якщо Платіжна операція з видачі коштів за переказом ініціюється Отримувачем шляхом зарахування суми Платіжної операції на рахунок, до якого емітовано ЕПЗ:

– момент обрання Основного або Додаткового ЕПЗ для зарахування (проставляння напроти такого ЕПЗ позначення) Отримувачем в Мобільному додатку, особистому кабінеті, на Сайті.

– момент зарахування коштів на рахунок Отримувача, до якого емітовано Додатковий ЕПЗ, дані якого передані Отримувачем Платіжній установі до укладання Договору.

2.4. Акцептуючи Договір, Платник/Отримувач беззастережно підтверджує, що на час укладення Договору ознайомився з повним текстом Договору, повністю зрозумів його зміст та погоджується з усіма його умовами, у т.ч. з умовами Автосписання на вимогу чи за замовчуванням, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має зазвичай, а Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими в будь-якому сенсі.

2.5. Всі умови Договору є обов’язковими для Платіжної установи та Платника/Отримувача. Даним договором не регулюються взаємовідносини між Платіжною установою та Отримувачами юридичними особами або фізичними особами-підприємцями.

2.6. Платіжна установа здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, в тому числі, але не обмежуючись, Закону України «Про платіжні послуги», Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Закону України «Про електронну комерцію», нормативно-правових актів Національного банку України, правил внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, учасником яких є Платіжна установа, та внутрішніми нормативними документами Платіжної установи.

2.7. Акцептуючи Договір, Платник/Отримувач підтверджує, що він ознайомився з Правилами надання платіжних послуг, розміщеними на Офіційному сайті, отримав від Платіжної установи примірник Договору, а датою його отримання є дата Акцепту Договору, що визначена відповідно до умов п.2.3 Договору.

У передбачених законом випадках, на підтвердження фіскалізації  Платіжної операції – Платіжна установа надає Платнику/Отримувачу Розрахунковий документ встановленої форми, в паперовій та/або електронній формі.

2.8. Акцептуючи Договір, Платник/Отримувач підтверджує, що належним виконанням обов’язку Платіжної установи щодо надання Розрахункового документа, створеного в електронній формі, є його надсилання на абонентський номер (власний номер телефону) Платника/Отримувача, вказаний ним у Платіжній інструкції та/або наданий Платіжній установі до Акцепту Договору, або його надсилання на Фінансовий номер мобільного телефону. Сторони погодили, що Фінансовим номером мобільного номера Платника є абонентський номер мобільного телефону Платника, введений та визначений ним як Фінансовий номер мобільного телефону у ПТКС.

2.9. Сторони цим погодили, що за бажанням/вимогою Платника/Отримувача Розрахунковий документ може бути наданий в паперовій формі (якщо оплата Платіжної послуги була здійснена через ПНФП).

2.10. З метою виконання вимог фінансового моніторингу Платіжна установа здійснює належну перевірку Платника/Отримувача, уключаючи ідентифікацію та верифікацію Платника/Отримувача у випадках та в порядку, визначених законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. З цією метою Платник/Отримувач зобов’язаний надати Платіжній установі офіційні та інші документи та інформацію відповідно до вимог законодавства України, умов Договору, а також внутрішніх документів Платіжної установи з питань фінансового моніторингу.

В разі ненадання Платником/Отримувачем запитуваної Платіжною установою інформації/документів, надання неповної або недостатньої інформації, або за наявності інших ознак, які можуть свідчити про здійснення Платником/Отримувачем ризикових операцій, Платіжна установа має право відмовити у здійсненні відповідної Платіжної операції.

2.11. Акцептуючи Договір Платник/Отримувач засвідчує, що не має іншого ідентифікаційного документа, що посвідчує особу, у випадку надання ним Платіжній установі ідентифікаційного документа, строк дії якого закінчився.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. УМОВИ НАДАННЯ ПЛАТІЖНОЇ ПОСЛУГИ

3.1. Платіжна установа бере на себе обов’язки щодо:

3.1.1. надання Платнику платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку. Платник в свою чергу зобов’язується сплатити комісію за надану Платіжною установою платіжну послугу відповідно до чинних Тарифів Платіжної установи, якщо комісію оплачує Платник;

3.1.2. надання платіжної послуги з виплати коштів за переказом Отримувачу. Отримувач в свою чергу зобов’язується сплатити комісію за надану Платіжною установою послугу у разі, якщо відповідно до Тарифів таку комісію сплачує Отримувач.

3.2. В рамках платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку Платіжна установа здійснює наступні Платіжні операції:

– переказ коштів від Платника на користь отримувача – юридичної особи (резидента України) або фізичної особи-підприємця (резидента України), із зарахуванням суми Платіжної операції на рахунок такого отримувача;

– переказ коштів від Платника на користь Отримувача – фізичної особи (резидента України), із зарахуванням суми Платіжної операції на рахунок такого отримувача;

– переказ коштів від Платника на користь Отримувача – фізичної особи (резидента), з видачею суми Платіжної операції готівкою через ПНФП. Сума Платіжної операції у готівковій формі може бути видана виключно Отримувачу – фізичній особі;

– переказ коштів із застосуванням ЕПЗ від Платника на користь Отримувача – фізичної особи (резидента України), з видачею отримувачу суми Платіжної операції готівкою або зарахування суми Платіжної операції на рахунок Отримувача;

– виплата готівки за переказом Отримувачу – фізичній особі в касі ПНФП;

– інші Платіжні операції з переказу коштів без відкриття рахунку, що визначені правилами відповідної платіжної системи/інформаційною довідкою про умови та порядок діяльності платіжної системи та/або внутрішніми нормативними документами Платіжної установи.

3.3. Платіжні операції в межах Продуктів здійснюються у строки, визначені Правилами надання платіжних послуг Платіжної установи, інші Платіжні операції здійснюються у строки відповідно до чинного законодавства України. Дата обробки Платіжною установою платіжних операцій за Платіжними рахунками може не збігатися з датою їх ініціювання Користувачем за допомогою Платіжної картки.

3.4. Сторони підтверджують, що Платіжна установа не є учасником операції з купівлі-продажу товарів/послуг/робіт або іншого правочину, укладеного між Платником та Отримувачем, не здійснює продаж товарів, робіт або послуг, які надаються (продаються) Отримувачами та, відповідно:

3.4.1. не контролює правомірність укладення та виконання правочинів між Платником та Отримувачем, їх умови, рівноцінно факт і наслідки укладення, виконання та розірвання правочинів, в тому числі в частині повернення оплати за такими правочинами;

3.4.2. не розглядає претензії Платника, що стосуються невиконання (неналежного виконання) Отримувачем своїх зобов’язань за правочинами з Платником, у тому числі зобов’язань по передачі товарів, виконанню робіт або наданню послуг;

3.4.3. не несе відповідальність за якість товарів, робіт або послуг, які є предметами правочинів між Платником та Отримувачем.

3.5. Шляхом Акцепту Договору Платник сплачує комісії за здійснення Платіжних операцій, що встановлені Тарифами Платіжної установи.

3.5.1. Комісія за здійснення Платіжної операції зазначається без ПДВ. Згідно з п. п. 196.1.5 ст. 196 ПКУ зазначені платіжні послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ.

3.5.2. Розмір Тарифів затверджується Платіжною установою самостійно та оприлюднюється на Офіційному сайті Платіжної установи та/або з якими Платник/Отримувач може ознайомитись в касі ПНФП на його прохання.

3.5.3. Шляхом надання Платіжній установі Платіжної інструкції під час ініціювання Платіжної операції з переказу/видачі готівки Платник/Отримувач підтверджує, що ознайомлений з Тарифами Платіжної установи та погоджується з ними.

3.6. Наданням згоди (підтвердженням розпорядження) Платника на виконання Платіжної операції з переказу коштів без відкриття рахунку із використанням платіжної картки вважається:

3.6.1. У випадку, якщо Платіжна операція з переказу коштів без відкриття рахунку ініціюється Платником у ПНФП шляхом подання платіжної інструкції – факт використання платіжної картки Платником в платіжному пристрої та/або момент натискання Платником на віртуальне поле у платіжному пристрої «Сплатити»/«Сплатити карткою», або віртуальне поле з іншою назвою, яке вказує на наступну необхідну дію для виконання Платіжної операції за реквізитами, поданими у платіжній інструкції.

3.6.2. У випадку, якщо Платіжна операція з переказу коштів без відкриття рахунку ініціюється Платником з використанням платіжної картки через Сайт, Мобільний додаток, мережу Інтернет, в т.ч. із застосуванням еквайрингу тощо шляхом подання платіжної інструкції – факт натискання Платником на віртуальне поле «Сплатити»/«Сплатити карткою» або віртуальне поле з іншою назвою, яке вказує на наступну необхідну дію для виконання Платіжної операції за реквізитами, введеними Платником.

3.6.3. У випадку, якщо Платіжна операція з переказу коштів без відкриття рахунку ініціюється Платником з використанням платіжної картки шляхом Автосписання на вимогу чи за замовчуванням – момент обрання платіжної картки для списання на умовах п.1.12.1 Договору та надання згоди Платника на таке списання на умовах п.1.12.2 Договору.

3.7. За результатами завершення ініціювання Платіжної операції Платник отримує касові та розрахункові документи у відповідній формі:

3.7.1. У випадку ініціювання Платіжної операції з переказу коштів у готівковій формі через ПНФП:

– паперовий примірник Квитанції до Платіжної інструкції на переказ готівки та Розрахунковий документ (у разі, якщо ці документи були створені в паперовій формі); або

– електронний примірник Квитанції до Платіжної інструкції на переказ готівки надається Платнику на електронну пошту (у випадку, якщо Платник повідомив Платіжній установі адресу електронної пошти) та/або через особистий кабінет, та/або шляхом надання Платнику можливості завантажити Квитанцію до Платіжної інструкції на переказ готівки через сайт https://novapay.ua/, шляхом введення відповідних даних про переказ, та/або шляхом направлення Платнику цих документів в пуш-повідомленні, смс, месенджери (Viber, Telegram тощо), та/або іншим шляхом дистанційного каналу обслуговування Платника, та Розрахунковий документ, який надається у визначений Договором спосіб (у разі, якщо ці документи створені у формі електронного документа).

3.7.2. У випадку ініціювання Платіжної операції з переказу коштів шляхом використання ЕПЗ через платіжний пристрій (крім ПТКС), через Сайт, Мобільний додаток, мережу Інтернет тощо, отримання Платником електронної Квитанції/Квитанції платіжного терміналу можливе на електронну пошту (у випадку, якщо Платник повідомив Платіжній установі адресу електронної пошти) та/або через особистий кабінет, та/або шляхом надання Платнику можливості завантажити квитанцію через сайт https://novapay.ua/, шляхом введення відповідних даних про переказ, та/або шляхом направлення Платнику електронної квитанції в пуш-повідомленні, смс, месенджери (Viber, Telegram тощо), та/або іншим шляхом дистанційного каналу обслуговування Платника, та Розрахунковий документ, який надається у визначений Договором спосіб. Отримання Платником паперового примірника відповідного Підтвердного касового документа та/або Розрахункового документа можливе в ПНФП, в якому фактично здійснено Платіжну операцію з переказу коштів.

3.7.3. У випадку ініціювання Платіжної операції з переказу коштів через ПТКС у готівковій формі або шляхом використання ЕПЗ, отримання Платником електронної Квитанції здійснюється шляхом завантаження квитанції через сайт https://novapay.ua/ із введенням Платником відповідних даних про переказ, та/або шляхом направлення Платнику на його Фінансовий номер мобільного телефону електронної квитанції в пуш-повідомленні, смс, месенджери (Viber, Telegram тощо), та/або іншим шляхом дистанційного каналу обслуговування Платника. Розрахунковий документ надається Платіжною установою Платнику у визначений Договором спосіб.

3.7.4. Вищезазначені документи оформлюються відповідно до вимог чинного законодавства України та правил відповідної платіжної системи, через яку здійснюється Платіжна операція.

3.7.5. З метою захисту персональних даних під час завантаження Платником відповідного Підтвердного касового документа через сайт https://novapay.ua/, його персональні дані будуть зашифровані. У випадку необхідності отримання Підтвердного касового документа із відкритими персональними даними, Платник має право звернутися до ПНПФ Платіжної установи та отримати копію електронного Підтвердного касового документа та/або Розрахункового документа в паперовій формі.

3.7.6. Акцептуючи Оферту, Платник надає Платіжній установі дозвіл самостійно обирати шлях направлення Платнику Підтвердного касового документа та Розрахункового документа, що створені у формі електронного документа.

3.8. Платіжна операція вважається завершеною:

3.8.1. з моменту зарахування суми Платіжної операції на рахунок Отримувача;

3.8.2. з моменту видачі суми Платіжної операції Отримувачу – фізичній особі в готівковій формі;

3.8.3. з моменту зарахування суми Платіжної операції на рахунок Платника (якщо переказ було здійснено з використанням ЕПЗ) або виплати Платнику коштів у готівковій формі – у випадку неможливості здійснення Платіжною установою виплати суми Платіжної операції Отримувачу.

3.9. З моменту завершення Платіжної операції Платник не може ініціювати його відкликання. У цьому разі будь-які вимоги щодо повернення суми Платіжної операції направляються Платником безпосередньо Отримувачу.

3.10. Обмеження щодо суми Платіжної операції, яку може ініціювати Платник протягом одного дня, встановлюється чинним законодавством України та/або внутрішніми нормативними документами Платіжної установи.

3.11. Повернення суми помилкових або неналежних Платіжних операцій здійснюється Платіжною установою в порядку, передбаченому чинним законодавством України та/або правилами платіжної системи, через яку здійснюється Платіжна операція.

3.12. У разі неможливості здійснення Платіжною установою виплати суми Платіжної операції через неявку Отримувача або у разі неможливості здійснити зарахування суми Платіжної операції на рахунок Отримувача протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня внесення Платником цієї суми Платіжної операції, Платіжна установа зобов’язана протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту настання цих обставин ініціювати Платіжну операцію відповідної суми на користь Платника або в інші строки, що визначені правилами платіжної системи, через яку здійснюється Платіжна операція.

3.13. Платник має право відкликати Платіжну операцію до моменту її завершення (п. 3.7 Договору) у порядку, що визначений внутрішніми нормативними документами Платіжної установи та/або правилами платіжної системи. При цьому, під час повернення відповідної суми Платіжної операції, сума сплаченої Платником комісії не повертається Платнику (якщо це передбачено Тарифами за відповідною Платіжною послугою). Відкликання Платником Платіжної інструкції здійснюється за розпорядженням Платника за формою, визначеною внутрішніми нормативними документами Платіжної установи, за умови надання Платником Платіжній установі, документів, що ідентифікують Платника, та документів/інформації, які підтверджують факт здійснення платіжної операції Платником. Відкликання суми Платіжної операції доступне виключно в тому ПНФП, в якому проводилась Платіжна операція.

3.14. У випадку здійснення шахрайських дій з ЕПЗ Платника, в результаті чого були списані грошові кошти, помилкової, неналежної Платіжної операції або не надання Отримувачем обумовленого товару/роботи/послуги, процедура опротестування Платіжної операції здійснюється через надавача платіжних послуг/банк-емітент ЕПЗ згідно з процедурою, що встановлена такими надавачем платіжних послуг/банком-емітентом.

3.15. У випадку ініціювання Платником Платіжної операції на користь неналежного Отримувача або на суму, що не відповідає намірам Платника, останній самостійно узгоджує процедуру повернення коштів з Отримувачем.

3.16. Платник/Отримувач зазначає відомості про себе у відповідній Платіжній інструкції.

3.17. Особливості здійснення Платіжних операцій з використанням ЕПЗ через Мобільний додаток, особистий кабінет, Сайт.

3.17.1. Платник, ініціювавши Платіжну операцію, цим підтверджує, що надає Платіжній установі згоду (без оформлення заяви) на повернення незавершеної Платіжної операції Платнику за реквізитами ЕПЗ, за допомогою якого ініційовано Платіжну операцію, з причин відмови Отримувача від отримання суми Платіжної операції та/або відмови Платника від послуг/робіт/товарів Отримувача, та/або настання інших подій, які зумовлюють необхідність повернення суми Платіжної операції Платнику.

3.17.2. Акцептом цього Договору Платник/Отримувач надає згоду Платіжній установі на зберігання  реквізитів його платіжних карток, що емітовані іншими надавачами платіжних послуг. Збережені Платіжною установою реквізити платіжних карток інших надавачів платіжних послуг використовуються Платником/Отримувачем з метою ініціювання платіжних операцій. Реквізити платіжних карток зберігаються Платіжною установою в захищеному вигляді. Платник/Отримувач має право на власний розсуд додавати та видаляти реквізити платіжних карток інших надавачів платіжних послуг у Мобільному додатку.

3.17.3. Акцептом цього Договору Платник/Отримувач надав безстроково безумовну та беззастережну згоду Платіжній установі на отримання інформації про платіжні картки Платника/Отримувача (назва картки, термін дії та номер картки) із сервісу цифрових гаманців Masterpass міжнародної платіжної системи Mastercard, на використання яких (гаманців) Платіжній установі Платником/Отримувачем було надано згоду, та збереження інформації про платіжні картки Платіжною установою відповідно до п. 3.17.2. цього Договору, а оператору міжнародної платіжної системи Mastercard на передачу такої інформації Платіжній установі. З урахуванням ст. 631 Цивільного кодексу України Сторони домовились, що умови цього пункту застосовуються до відносин між Сторонами, що виникли до укладення Договору.

3.18. Сторони домовились, що перерахування коштів, прийнятих Платіжною установою від Платника за платіжною послугою з переказу коштів без відкриття рахунку на користь Отримувача, здійснюється за реквізитами Платіжного рахунку Отримувача, якщо Платник не визначить у платіжній інструкції інший платіжний/поточний рахунок Отримувача.

3.19. Умови та порядок використання ЕП та КЕП.

3.19.1. Платіжна установа та Платник/Отримувач погодили, що Підтвердний касовий документ  може бути оформленим у вигляді електронного документа та підписаним зі сторони Платника/Отримувача ЕП, а зі сторони Платіжної установи – шляхом накладення КЕП.

3.19.2. Платник/Отримувач, акцептуючи Договір, підтверджує, що накладення ЕП на Підтвердні касові документи має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом на вказаних документах на паперових носіях.

3.19.3. Платник/Отримувач має право звернутися до Платіжної установи для отримання засвідченого Платіжною установою Підтвердного касового документа у паперовій формі;

3.19.4. Підтвердний касовий документ  у вигляді електронного документа оформлюється із дотриманням вимог чинного законодавства, нормативно-правових документів Національного банку України. На Підтвердному касовому документі, що оформляється в електронній формі, проставляється КЕП працівника Платіжної установи та ЕП Платника/Отримувача.

3.19.5. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

3.19.6. Сторони підтверджують та визнають, що Підтвердний касовий документ у формі електронного документа, що підписується Платником/Отримувачем шляхом накладення ЕП та Платіжною установою шляхом накладення КЕП працівника з дотриманням вимог чинного законодавства та Договору, є оригіналами цих документів та мають однакову юридичну силу на рівні із зазначеними документами в паперовій формі.

3.19.7. Для перевірки КЕП Платник/Отримувач може скористатися онлайн сервісом перевірки КЕП Державного підприємства «ДІЯ» за посиланням https://ca.diia.gov.ua/verify

3.19.8. Сторони погодили, що ризики з відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні Платіжній установі та/або Платнику/Отримувачу, а також третім особам у разі використання ЕП, покладаються на Платника/Отримувача.

3.19.9. Відповідальність, що може виникнути в разі використання ЕП, встановлена згідно із нормами чинного законодавства України.

3.19.10. Сторони погодили, що з метою надання Платіжною установою Платнику та/або Отримувачу, під час створення, оброблення, зберігання Сторонами Підтвердного касового документа в електронній формі, обов’язковим реквізитом такого документа, який визнається Стороною як належний, цілісний, справжній є: ЕП (щодо підписання документа Платником/Отримувачем) та КЕП (щодо підписання документа працівником Платіжної установи).

3.19.11. Акцептуючи Договір, Платник/Отримувач підтверджує, що Сторони дійшли згоди та визначили, що подання Платником/Отримувачем Платіжній установі Платіжних інструкцій  в електронній формі та відповідно їх прийняття Платіжною установою в електронній формі, здійснюватиметься виключно за умови наявності технічних можливостей Платіжної установи.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТІЖНОЇ УСТАНОВИ

4.1. Платіжна установа має право:

4.1.1. Вимагати від Платника та Отримувача виконання умов цього Договору та сплати комісії.

4.1.2. Відмовити у наданні платіжних послуг за Договором у випадках:

1) невиконання Платником/Отримувачем будь-якого із зобов’язань, передбачених Договором; та/або

2) встановлення Платіжною установою, що Платіжна (фінансова) операція (проведення якої ініціює Платник на користь Отримувачів) містить ознаки підозрілої фінансової операції згідно із законом; та/або

3) якщо на послуги Платника/Отримувача розповсюджуються обмеження, встановлені Радою Безпеки ООН та/або іншими міжнародними організаціями, рішення яких є обов’язковими для виконання на території України, та/або внутрішніми нормативними документами Платіжної установи; та/або

4) якщо до Платника/Отримувача або контрагентів за його фінансовими операціями, або Отримувачів застосовано санкції України згідно із Законом України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, Казначейства Сполучених Штатів Америки (OFAC); та/або

5) якщо Платник/Отримувач на запит Платіжної установи щодо уточнення інформації не подав відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії, новий опитувальник); та/або

6) не надання Платником/Отримувачем, на запит Платіжної установи документів, відомостей та інформації, які необхідні для виконання вимог закону та інших нормативно – правових документів (в т.ч. внутрішніх нормативних документів Платіжної установи та/або листах, повідомленнях НБУ), які регулюють відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; та/або

7) у разі встановлення факту подання Платником/Отримувачем чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману; та/або

8) в інших випадках, передбачених законодавством України.

4.1.3. Відмовитись від підтримання ділових відносин із Платником та тимчасово призупиняти Платіжні операції з перерахування отриманих від Платника сум Платіжних операцій на рахунок Отримувача у випадках, якщо Платник у строк, визначений Платіжною установою, не надасть/надасть не в повному обсязі Платіжній установі запитувану інформацію/документи, отримання яких ґрунтується на вимогах законодавства та/або внутрішніх нормативних документів Платіжної установи та/або листах, повідомленнях НБУ. Відмовитись від підтримання ділових відносин з Отримувачем та тимчасово призупиняти Платіжні операції із виплати сум Платіжних операцій на користь Отримувача у випадках, якщо Отримувач у строк, визначений Платіжною установою, не надасть/надасть не в повному обсязі Платіжній установі запитувану інформацію/документи, отримання яких ґрунтується на вимогах законодавства та/або внутрішніх нормативних документів Платіжної установи та/або листах, повідомленнях НБУ.

4.1.4. Витребувати, а Платник/Отримувач, представник Платника/Отримувача зобов’язані надати інформацію та/або офіційні документи, необхідну (необхідні) для належної перевірки (у тому числі ідентифікації, верифікації, вивчення Платника/Отримувача, уточнення інформації про Платника/Отримувача), а також для виконання Платіжною установою інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.1.5. Залучати та укладати з третіми особами договори, які не заборонені чинним законодавством, з метою виконання Платіжною установою покладених на неї функцій за цим Договором.

4.1.6. Вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, що пов’язані з обробкою персональних даних Платника/Отримувача та іншої інформації, якщо така стане відома Платіжній установі під час надання платіжних послуг, в тому числі з метою пропонування нових послуг або сервісів. Платнику/Отримувачу гарантуються права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», з урахуванням статусу Платіжної установи як суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

4.1.7. Встановлювати та змінювати Тарифи на платіжні послуги, що надаються відповідно до умов цього Договору, з дотриманням права Платника/Отримувача знайомитися з новими Тарифами до отримання платіжної послуги.

4.1.8. З метою виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, Платіжна установа під час здійснення вивчення Отримувача/Платника має право тимчасово призупиняти (блокувати) Платіжні операції з виплати суми Платіжної операції Отримувачу/ ініціювання Платіжної операції Платником у випадках, якщо Отримувач/Платник у строки, визначені Платіжною установою, не надасть/надасть не в повному обсязі Платіжній установі запитувану інформацію/документи.

4.1.9. Перетворювати Підтвердний касовий документ у формі електронного документа у візуальну форму та направляти його Платнику/Отримувачу у порядку, що визначений у п. 5.3.5. Договору.

4.2. Обов’язки Платіжної установи:

4.2.1. Надати Платнику та Отримувачу платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

4.2.2. Зберігати в таємниці інформацію, у тому числі персональні дані, що отримана від Платника/Отримувача під час виконання цього Договору. Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних», «Положення про порядок обробки персональних даних ТОВ «НоваПей» та відповідно до умов цього Договору.

4.2.3. До моменту Акцепту Договору, надавати Платнику/Отримувачу інформацію, що передбачена статтею 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Шляхом ініціювання Платіжної операції та Акцепту цього Договору Платник/Отримувач підтверджує, що зазначена інформація надана та Платник/Отримувач з нею ознайомлений, в т.ч. шляхом ознайомлення з інформацією на Офіційному сайті Платіжної установи та/або у ПНФП.

4.2.4. Забезпечити збереження таємниці надавача платіжних послуг, згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТНИКА/ОТРИМУВАЧА

5.1. Платник/Отримувач має право:

5.1.1. Користуватися платіжною послугою, яка надається Платіжною установою відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

5.1.2. Звертатися до Платіжної установи за отриманням інформації з питань здійснення Платіжних операцій, у т.ч. шляхом звернення в телефонному режимі на лінію підтримки Платіжної установи в порядку, визначеному внутрішніми документами Платіжної установи та оприлюдненому на Сайті Платіжної установи.

5.1.3. Відмовитись від Договору або припинити Договір у порядку та у строки, що визначні цим Договором.

5.1.4. Подавати до Платіжної установи Платіжні інструкції в електронній формі, підписані ЕП, виключно за умови наявності технічних можливостей Платіжної установи для прийняття цих документів в електронній формі.

5.1.5. За попереднім письмовим зверненням отримати у Платіжної установи файл із відкритим ключем для перевірки КЕП Платіжної установи, яким підписано Підтвердний касовий документ. Письмове звернення Платника/Отримувача повинно містити інформацію про номер і дату Підтвердного касового документа, ідентифікатор Платіжної операції (переказу), засоби зв’язку для направлення файлу з відкритим ключем тощо.

5.2. Обов’язки Платника/Отримувача:

5.2.1. Вчасно й у повному обсязі до моменту Акцепту Договору ознайомитися з умовами Договору та Тарифами.

5.2.2. При ініціюванні та/або отриманні суми Платіжної операції дотримуватись вимог чинного законодавства України та умов цього Договору.

5.2.3. Здійснювати оплату платіжних послуг згідно із Тарифами Платіжної установи та у порядку, визначеному Платіжною установою.

5.2.4. Зберігати документи, що підтверджують факт здійснення Платіжної операції, до моменту завершення Платіжної операції.

5.2.5. Надати Платіжній установі документи, що потрібні для здійснення належної перевірки (у тому числі ідентифікації, верифікації та вивчення Платіжною установою Платника/Отримувача, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу) та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Платіжна установа з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5.2.6. Ознайомлюватися з інструкціями/інформацією, що містяться на екрані платіжного термінала, на Сайті, Мобільному додатку, у т.ч. щодо умов Автосписання на вимогу чи за замовчуванням, тощо та чітко їх виконувати.

5.2.7. Ініціювати Платіжну операцію та/або отримувати суму Платіжної операції виключно з використанням ЕПЗ, які йому належать на законних підставах.

5.2.8. У випадку відкликання Платіжної інструкції (ініціювання повернення суми Платіжної операції), надавати усі запитані Платіжною установою документи/заяви тощо.

5.2.9. Надавати Платіжній установі відомості про Платника/Отримувача: прізвище, ім’я, по батькові, адресу проживання та контактні дані, в тому числі шляхом їх зазначення у Платіжних інструкціях.

5.2.10. Виконувати Правила надання платіжних послуг, самостійно відстежувати зміни в цих Правилах, що розміщені на Офіційному сайті Платіжної установи.

5.2.11. Дотримуватись правил використання ЕПЗ, зокрема, не розголошувати та не повідомляти стороннім особам реквізити Основного та Додаткового ЕПЗ для списання/зарахування, власні персональні дані або будь-яку іншу інформацію, яка стосується Платника/Отримувача (в т.ч. власного номера телефону, Фінансового номера мобільного телефону).

5.2.11.1. Не передавати реквізити Основного та Додаткового ЕПЗ для списання/зарахування або будь-яку іншу інформацію, яка стосується Платника/Отримувача (в т.ч. власного номера телефону, Фінансового номера мобільного телефону), через відкриті канали інформаційного обміну.

5.2.11.2. При ініціюванні здійснення Платіжних операцій використовувати виключно власні ідентифікаційні дані, у т.ч. власний номер телефону, Фінансовий номер мобільного телефону.

5.3. Особливі умови взаємовідносин з Отримувачем.

5.3.1. Для отримання суми Платіжної операції на рахунок, до якого емітовано ЕПЗ, Отримувач за допомогою Мобільного додатку/ особистого кабінету/Сайту/шляхом передання Отримувачем даних ЕПЗ Платіжній установі до укладання Договору може обрати Основний ЕПЗ або будь-який Додатковий ЕПЗ для зарахування суми Платіжної операції від Платника, яка ініційована Платником засобами Платіжної установи.

5.3.2. Обрання Основного ЕПЗ для зарахування або Додаткового ЕПЗ Отримувачем є умовою для зарахування суми Платіжної операції на рахунок, до якого емітовано ЕПЗ, при обслуговуванні Отримувача.

5.3.3. Згодою на перерахування суми Платіжної операції на Основний ЕПЗ для зарахування або будь-який Додатковий ЕПЗ Отримувача є сам факт зарахування суми Платіжної операції та/або у випадку, передбаченому Договором, факт передачі Отримувачем даних ЕПЗ Платіжній установі до укладення Договору.

5.3.4. За допомогою Мобільного додатку, особистого кабінету Отримувач має право самостійно визначати спосіб отримання суми Платіжної операції: готівкою та/або на рахунок та/або з використанням реквізитів ЕПЗ. Платіжна установа отримує відповідну інформацію, внесену Отримувачем з використанням Мобільного додатку, особистого кабінету, і здійснює виплату суми Платіжної операції (завершує Платіжну операцію) у спосіб, що визначений Отримувачем.

5.3.5. За результатом виплати суми Платіжної операції у готівковій формі Отримувач отримує:

– паперовий примірник Платіжної інструкції на видачу готівки та Розрахунковий документ, у разі, якщо ці документи були створені у паперовій формі; або

– електронний примірник Платіжної інструкції на видачу готівки надаються Отримувачу на електронну пошту (у випадку, якщо Отримувач повідомив Платіжній установі адресу електронної пошти) та/або через особистий кабінет, та/або шляхом надання Отримувачу можливості завантажити Платіжну інструкцію на видачу готівки через сайт https://novapay.ua/, шляхом введення відповідних даних про Платіжну операцію, та/або шляхом направлення Отримувачу цих документів в пуш-повідомленні, смс, месенджери (Viber, Telegram тощо), та/або іншим шляхом дистанційного каналу обслуговування Отримувача, та Розрахунковий документ, який надається у визначений Договором спосіб, у разі, якщо ці документи створені у формі електронного документа.

5.3.6. З метою захисту персональних даних під час завантаження Отримувачем Платіжної інструкції на видачу готівки через сайт https://novapay.ua/, його персональні дані будуть зашифровані. У випадку необхідності отримання Платіжної інструкції на видачу готівки із відкритими персональними даними, Отримувач має право звернутися до ПНПФ Платіжної установи та отримати копію електронної Платіжної інструкції на видачу готівки, Розрахункового документа в паперовій формі.

Акцептуючи Оферту, Отримувач надає Платіжній установі дозвіл самостійно обирати шлях направлення Платіжної інструкції на видачу готівки, Розрахункового документа, що створені у формі електронного документа.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Платіжна установа не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та перебої в електромережі платіжних терміналів, а також перебої в мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до служб та сервісів, за допомогою яких можна отримати платіжну послугу.

6.3. Платіжна установа несе відповідальність тільки за документально підтверджений реальний збиток. Граничний розмір відповідальності за реальний збиток в будь-якому випадку не може перевищувати суму коштів, отриману від Платника в якості оплати за платіжну послугу, якщо інше не передбачено Договором.

6.3.1. Платіжна установа відшкодовує Отримувачу реальний збиток, отриманий ним внаслідок неналежного надання Платіжною установою платіжних послуг, в розмірі фактично неотриманої Отримувачем суми Платіжної операції.

6.3.2. У разі неналежного надання Платіжною установою платіжних послуг Отримувачу, якщо таке ненадання платіжних послуг зумовлено виною Платіжної установи/її працівників, Платіжна установа сплачує на користь Отримувача штраф у розмірі, якій розраховується за формулою:

СШ = СП*1,242236-СП, де:

СШ – сума штрафу;

1,242236 – підвищувальний коефіцієнт до суми фактично не отриманої суми Платіжної операції;

СП – сума фактично неотриманої Отримувачем суми Платіжної операції.

6.3.3. Суми коштів, які Платіжна установа сплачує Отримувачу в якості відшкодування збитків та/або штрафу, перераховуються Платіжною установою на користь Отримувача, за вирахуванням сум податків, зборів та обов’язкових платежів, передбачених законодавством. Порядок, строки та умови здійснення Платіжною установою відшкодування Отримувачу збитків та сплати штрафу на користь Отримувача (пп. 6.3.1., 6.3.2. Договору) визначаються внутрішніми документами Платіжної установи.

6.3.4. З усіх інших питань, пов’язаних із фактичним неотриманням Отримувачем суми Платіжної операції, що неврегульовані цим Договором чи внутрішніми документами Платіжної установи, Сторони керуються правилами відповідної платіжної системи, засобами якої здійснюється Платіжна операція.

6.3.5. Платіжна установа не несе відповідальності перед Отримувачем, Платником у разі, якщо фактичне неотримання Отримувачем суми Платіжної операції відбулося внаслідок належного надання Платіжною установою платіжних послуг та/або сталося не з вини Платіжної установи/її працівників.

6.5. Платіжна установа не відповідає за несправності, помилки та збої в роботі програмних та/або апаратних засобів, що забезпечують здійснення Платіжної операції, які виникли з причин, що не залежать від Платіжної установи.

6.6. Платіжна установа не несе відповідальності за відмову Платнику/Отримувачу у наданні платіжних послуг за Договором, за тимчасове зупинення (блокування) виплати суми Платіжної операції Отримувачу у випадках, якщо така відмова або блокування було здійснено Платіжною установою з метою виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

6.7. Платник несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в Платіжній інструкції та/або при введенні даних через Платіжний пристрій, Мобільний додаток, в мережі Інтернет, Сайт тощо, при виборі Основного та/або Додаткового ЕПЗ, в тому числі щодо суті Платіжної операції, за якою здійснюється переказ коштів згідно із законодавством України. Платіжна установа не відповідає за правильність заповнення Платником банківських та інших реквізитів Отримувача, на користь якого повинна бути здійснена Платіжна операція та здійснює Платіжну операцію за реквізитами, що вказані Платником.

6.8. Платіжна установа не несе відповідальності за якість товарів, робіт, послуг Отримувачів, та не несе відповідальності по зобов’язаннях Отримувача перед Платником.

6.9. Платіжна установа не несе відповідальності за наслідки невиконання Платником, Отримувачем, еквайром та емітентом своїх зобов’язань, а також не несе відповідальність щодо суперечок, що можуть виникнути між Платником та Отримувачем з приводу якості або кількості товарів, робіт або послуг, оплачених Платником.

6.10. Платіжна установа не несе жодної відповідальності перед належним володільцем ЕПЗ (Основного та Додаткового ЕПЗ для списання/зарахування), якщо Платіжну операцію неправомірно ініційовано іншою особою, що отримала доступ до ЕПЗ (Основного та Додаткового ЕПЗ для списання/зарахування) або їх реквізитів, власних персональних даних або будь-якої іншої інформації, яка стосується Платника/Отримувача (в т.ч. власного номера телефону, Фінансового номера мобільного телефону), належного володільця ЕПЗ (Основного та Додаткового ЕПЗ для списання/зарахування).

6.11. Платіжна установа не несе відповідальності за неотримання Платником Підтвердного касового документа з вини інших суб’єктів господарювання або через невірно вказану Платником електронну адресу, номеру телефону тощо.

6.12. Платіжна установа не несе відповідальності за будь-які втрати та збитки, понесені Платником/Отримувачем внаслідок недодержання ним встановлених процедур та правил підписання документів в електронній формі, що використовуються Сторонами для їх підписання.

6.13. Платіжна установа не несе відповідальності за порушення обміну електронними документами, що сталося внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, несправності апаратних засобів Платника/Отримувача.

6.14. Платіжна установа не несе відповідальності за ризики, пов’язані з вірусними актами, внаслідок яких ЕП Платника/Отримувача може бути використано третіми особами в шахрайських цілях.

6.15. Отримувач несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в Платіжній інструкції на видачу готівки або при введенні даних через Платіжний пристрій, Мобільний додаток, в мережі Інтернет, Сайт тощо, при виборі Основного ЕПЗ для зарахування та/або Додаткового ЕПЗ, в тому числі щодо суті Платіжної операції, за якою здійснюється переказ коштів згідно із законодавством України.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір розміщується Платіжною установою на Офіційному сайті Платіжної установи за адресою: https://novapay.ua та набирає чинності з моменту Акцепту Договору/приєднання до Договору Платником/Отримувачем. Договір діє стосовно платіжної послуги з виконання разової Платіжної операції та до моменту повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором, а саме: до моменту завершення цієї Платіжної операції Платіжною установою й оплати комісії Платіжній установі за її здійснення.

7.2. Акцептуючи Договір, Платник/Отримувач погоджується, що Платіжна установа має право в будь-який час вносити зміни до цього Договору, повідомляючи про це Платника/Отримувача офіційним опублікуванням нової редакції Договору на Офіційному сайті Платіжної установи не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності змінами. Зміни до Договору вносяться шляхом викладення Договору у новій редакції. Час опублікування нової редакції Договору на Офіційному сайті Платіжної установи є моментом ознайомлення Платника/Отримувача з текстом змін. Нова редакція Договору набирає чинності на 11 (одинадцятий) календарний день з дати її розміщення на Офіційному сайті Платіжної установи. Попередня редакція Договору припиняє дію в день набрання чинності нової редакції Договору.

7.3. Платник/Отримувач погоджується з тим, що розміщення нової редакції Договору на Офіційному сайті Платіжної установи є належним виконанням Платіжною установою обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Платника/Отримувача про зміни до Договору.

7.4. Платник/Отримувач безумовно бере на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати наявність та/або відсутність повідомлень Платіжної установи про зміни до Договору та/або нової редакції Договору, або нових Тарифів на Офіційному сайті Платіжної установи. Платіжна установа забезпечує зберігання усіх редакцій Договору на Офіційному сайті Платіжної установи, починаючи з дати розміщення Договору на Офіційному сайті.

7.5. Нова редакція Договору є погодженою Платником/Отримувачем (відповідно до ч. 3 ст. 205 Цивільного кодексу України), якщо до дати, з якої вона набуває чинності, Платник/Отримувач письмово не повідомить Платіжну установу про розірвання цього Договору. Відсутність письмового повідомлення Платника/Отримувача про відмову від нової редакції Договору є підтвердженням того, що Платіжна установа надала, а Платник/Отримувач отримав примірник нової редакції Договору. Датою отримання Платником/Отримувачем примірника Договору є дата набрання чинності нової редакції Договору.

7.6. Порядок припинення Договору:

7.6.1. Договір може бути припинено в наступних випадках:

– у випадках та порядку, передбачених законодавством України;

– за ініціативою Платіжної установи в односторонньому порядку;

– за ініціативою Платника/Отримувача.

7.6.2. Про відмову від Договору та/або про припинення Договору Платник/Отримувач повідомляє Платіжну установу шляхом направлення повідомлення про відмову від Договору/припинення Договору на адресу Платіжної установи, що зазначена у реквізитах Договору. Договір вважається припиненим у день отримання Платіжною установою повідомлення про відмову від Договору/припинення Договору. Платник/Отримувач має право відмовитись від Договору та/або припинити дію Договору до моменту завершення Платіжної операції. Строк, протягом якого Платник/Отримувач може скористатися правом на відмову від Договору – в день ініціювання Платіжної операції та до моменту завершення Платіжної операції/виплати суми Переказу Отримувачу (п. 3.7. Договору).

7.6.3. У разі дострокового припинення цього Договору, Платіжна установа зобов’язана розмістити на Офіційному сайті Платіжної установи заяву Платіжної установи про припинення дії Договору, незалежно від підстав розірвання Договору, за 10 (десять) календарних днів до дати його розірвання. Договір вважається розірваним на 11-й календарний день з дати розміщення на Офіційному сайті Платіжної установи заяви Платіжної компанії про його припинення. При цьому, до моменту припинення Договору Платник/Отримувач зобов’язаний погасити заборгованість перед Платіжною установою за умови її наявності та яка могла виникнути при наданні платіжних послуг.

7.7. Платіжна установа має право в односторонньому порядку вносити зміни до Тарифів шляхом розміщення (оприлюднення) Тарифів в новій редакції на Офіційному Сайті Платіжної установи. Тарифи вступають в дію з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк не визначений додатково при їх публікуванні.

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Будь-який спір, що виникає в рамках дії цього Договору, вирішується згідно з чинним законодавством України.

8.2. Скарги та/або претензії Платника/Отримувача, що можуть виникнути в рамках дії цього Договору та оформлені в письмовій формі, будуть розглянуті Платіжною установою у позасудовому порядку. Платіжною установою також будуть вчинені всі необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії Платника/Отримувача, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою та підтвердженою відповідними доказами, згідно із законодавством України.

8.3. Всі суперечки, які виникають при виконанні даного Договору, припиненні, зміні, визнанні недійсним повністю або частково, або у зв’язку з ним, або випливають з нього, підлягають розгляду у судах відповідно до чинного законодавства України.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань, взятих за цим Договором, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням сторони Договору, такого як: військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.

9.1.1. Дія обставин непереборної сили може бути викликана наступним:

9.1.1.1. винятковими погодними умовами та стихійним лихом (землетрус, повінь, ураган, інші стихійні лиха);

9.1.1.2. лихом біологічного, техногенного та антропогенного походження (пожежа, епідемія, пандемія, епізоотія, епіфітотія), екзотичним та особливо небезпечними захворюванням людей (надзвичайні ситуації природного характеру), встановлення карантину, надзвичайного стану;

9.1.1.3. непередбачуваними обставини суспільного життя (збройний конфлікт, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, масові заворушення тощо). При цьому, Сторонам відомо та вони підтверджують, що введення воєнного стану на території України, в деяких її областях не є обставинами непереборної сили;

9.1.1.4. умовами, спричиненими виданням заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, діями або вимогами органів державної влади чи місцевого самоврядування; забороною (обмеженням) експорту/імпорту, прийняття відповідних законів тощо.

9.1.2. Сторони дійшли згоди та визначили, що у випадку дії обставин непереборної сили, які є загальновідомими (такими, що поширені в ЗМІ, на сайтах органів державної влади тощо), підтвердження дії цих обставин зі сторони Платіжної компанії перед Платником/Отримувачем сертифікатом Торгово-промислової палати України або регіональними торгово-промисловими палатами не вимагається та Платник/Отримувач погоджується, що дія цих загальновідомих обставин для Платіжної установи підтверджуватиметься перед Платником/Отримувачем повідомленням Платіжної установи про дію цих обставин.

9.2. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.3. Шляхом акцепту цього Договору Платник/Отримувач підтверджує, що йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», в тому числі шляхом надання Платнику/Отримувачу доступу до такої інформації на Офіційному сайті Платіжної установи.

9.4. Акцептом цього Договору, у тому числі вчиненого шляхом підписання Підтвердного касового документа, та на інших підставах, визначених п. 2.3 Договору, Платник/Отримувач підтверджує, що він ознайомлений з умовами «Положення про порядок обробки персональних даних ТОВ «НоваПей», що затверджене Платіжною установою та розміщене на Офіційному сайті Платіжної установи (https://novapay.ua/documents/poryadok-obrobki-personalnikh-danikh/), та погоджується з умовами зазначеного Положення.

Акцептуючи цей Договір Платник/Отримувач підтверджує, що він проінформований про зобов’язання Платіжної установи, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечувати обробку персональних даних для цілей виконання останнім вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Акцептом цього Договору Платник/Отримувач як суб’єкт персональних даних підтверджує, що надав Платіжній установі свою згоду на:

передачу своїх персональних даних (будь-якої інформації, що стосується Платника/Отримувача, у тому числі, однак, не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, реєстраційного номера облікової картки платника податків, дати та місця народження, адреси проживання, адреси реєстрації, номерів контактних телефонів, адреси електронної пошти тощо (надалі – персональні дані) ТОВ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718), ТОВ «НОВА ПОШТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37709855), ТОВ «НОВА ПОШТА ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 38130410), учасникам, що входять до складу небанківської фінансової групи «NovaPay», у т.ч., ТОВ «НоваПей Кредит» (код ЄДРПОУ 40055034), ТОВ «НоваПей Солюшнс» (код ЄДРПОУ 44320372), третім особам, що визначені у «Положенні про порядок обробки персональних даних», у т.ч. третім особам, що залучені Платіжною установою та/або приймають участь під час надання Платіжною установою платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, банкам, надавачам платіжних послуг, операторам платіжної інфраструктури, учасникам платіжних систем, кліринговим та процесинговим установам, операторам платіжних систем, надавачам платіжних послуг, Національному банку України, відповідним державним органам;

передачу своїх персональних даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718), ТОВ «НОВА ПОШТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37709855), ТОВ «НОВА ПОШТА ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 38130410), учасникам Платіжної установи, афілійованим особам Платіжної установи, особам, що мають істотну участь у Платіжній установі та/або здійснюють контроль над Платіжною установою, учасникам, що входять до складу небанківської фінансової групи «NovaPay», у т.ч. ТОВ «НоваПей Кредит» (код ЄДРПОУ 40055034), ТОВ «НоваПей Солюшнс» (код ЄДРПОУ 44320372), для використання у спільних базах даних клієнтів, у тому числі для пропонування повного кола послуг суб’єктам персональних даних іншими суб’єктами господарювання, з метою здійснення Платіжною установою своєї фінансово-господарської діяльності, надання зазначеними у цьому абзаці Договору суб’єктами господарювання послуг Платіжній установі, для виконання нею своїх функцій та/або для виконання укладених Платіжною установою із зазначеними у цьому абзаці суб’єктами господарювання договорів;

зберігання, обробку персональних даних з метою надання платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, передбачених цим Договором, включаючи обробку, захисту Платіжною установою своїх законних прав та інтересів, пропонування Платнику/Отримувачу нових послуг або сервісів Платіжної установи ТОВ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718), ТОВ «НОВА ПОШТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37709855), ТОВ «НОВА ПОШТА ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 38130410), учасників, що входять до складу небанківської фінансової групи «NovaPay», у т.ч., ТОВ «НоваПей Кредит» (код ЄДРПОУ 40055034), ТОВ «НоваПей Солюшнс» (код ЄДРПОУ 44320372), та відповідно до мети обробки персональних даних, що передбачена «Положенням про порядок обробки персональних даних», та засвідчує факт повідомлення про обробку його персональних даних відповідно до умов обробки персональних даних суб’єктів, що входять до категорії «Клієнти».

Платник/Отримувач підтверджує, що повідомлений про свої права як суб’єкта персональних даних, що визначені Законом України «Про захист персональних даних».

Акцептом цього Договору Платник/Отримувач, для цілей його кредитування, підтверджує, що надав безстроково Платіжній установі, учасникам, що входять до складу небанківської фінансової групи «NovaPay», у т.ч. ТОВ «НоваПей Кредит» (код ЄДРПОУ 40055034), ТОВ «НоваПей Солюшнс» (код ЄДРПОУ 44320372), свою беззастережну та безумовну згоду на:

– збір, зберігання, використання, поширення та передачу через бюро кредитних історій інформації щодо Платника/Отримувача, яка надана ним, в т.ч., що буде зазначена у договорах, і згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 33546706, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), Приватному акціонерного товариства «Міжнародне бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 34299140, місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65) (надалі разом або окремо – «БКІ»), на збір, зберігання і використання інформації з інших джерел, що впливає на можливість виконання Платником/Отримувачем зобов’язань відповідно до ст. 9, ст. 11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», а також на доступ і отримання кредитної історії Платника/Отримувача в БКІ в порядку, передбаченому ст. 11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– збір, зберігання, використання, поширення та передачу через БКІ у повному обсязі інформації про Платника/Отримувача (персональних даних) з метою формування та ведення його кредитної історії відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». На отримання від БКІ кредитної історії Платника/Отримувача, в тому числі у вигляді кредитного звіту та на доступ до його кредитних історій;

– запит та отримання в БКІ даних та інформації у вигляді зведених показників, сформованих на основі інформації, що міститься у кредитній історії Платника/Позичальника та/або на основі інформації доступної з відкритих джерел, від третіх осіб, з використанням доступних БКІ моделей розрахунку, а також на використання зазначеної інформації володільцем та/або третіми особами;

– не заперечує проти того, що треті особи будуть здійснювати перевірку в БКІ інформації, що надана Платником/Отримувачем, та отримувати інформацію з БКІ про нього, а також, що треті особи будуть отримувати інформацію про нього з усіх дозволених законом джерел;

– а також згоден з тим, що в разі неналежного виконання Платником/Отримувачем зобов’язань БКІ, де буде зберігатись і оброблятися його кредитна історія, розмір фінансової відповідальності БКІ перед ним обмежується розміром, що вказаний в договорі про надання інформаційних послуг, укладеним між Платіжною установою/ТОВ «НоваПей Кредит» та БКІ;

– запит та отримання у оператора/-ів електронних комунікаційних послуг/мобільного зв’язку, що надає/-ють Платнику/Отримувачу послуги мобільного зв’язку та оброблює/-ють дані, що пов’язані з наданням таких послуг, інформацію про електронні комунікаційні послуги Платника/Отримувача, необхідні для цілей його кредитування та захисту інтересів від шахрайських дій з боку третіх осіб. Одночасно, Платник/Отримувач надає згоду відповідному оператору електронних комунікаційних послуг/мобільного зв’язку на обробку та передачу такої інформації Платіжній установі, учасникам, що входять до складу небанківської фінансової групи «NovaPay», у т.ч. ТОВ «НоваПей Кредит» (код ЄДРПОУ 40055034), ТОВ «НоваПей Солюшнс» (код ЄДРПОУ 44320372),;

– на передачу Платіжною установою ТОВ «НоваПей Кредит» (код ЄДРПОУ 40055034), ТОВ «НоваПей Солюшнс» (код ЄДРПОУ 44320372), інформації про Платника/Отримувача, що містить конфіденційну інформацію, у т.ч. фінансового характеру, а також інформацію, що складає таємницю надавача платіжних послуг.

9.5. Платіжна установа, а також учасники, що входять до складу небанківської фінансової групи «NovaPay», у т.ч. ТОВ «НоваПей Кредит» (код ЄДРПОУ 40055034), ТОВ «НоваПей Солюшнс» (код ЄДРПОУ 44320372), для цілей кредитування, мають право телефонувати, направляти інформаційні, рекламні повідомлення та пропозиції тощо щодо послуг Платіжної установи, учасників цієї групи, за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв’язку, SMS – повідомлень, з використанням мобільного зв‘язку або мережі Інтернет тощо на поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, що надані Платіжній установі (зазначені в будь-яких документах) Платником/Отримувачем або стали відомі Платіжній установі, учасникам цієї групи, іншим чином.

9.6. Платіжна установа як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язана під час здійснення ідентифікації Платника/Отримувача інформувати його про покладені на такого суб’єкта первинного фінансового моніторингу зобов’язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

9.7. Акцептуючи Договір, Платник надає Платіжній установі дозвіл отримувати інформацію про Платника, що містить банківську таємницю у банках, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу, а банкам/надавачам платіжних послуг – дозвіл на розкриття зазначеної інформації Платіжній установі. Підставою для розкриття банками/надавачами платіжних послуг інформації про Платника, що становить банківську таємницю, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу, є виконання Платіжною установою вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Платник підтверджує, що положення цього пункту є письмовим дозволом у розумінні ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.66 Закону України «Про платіжні послуги».

9.8. Акцептом цього договору Користувач дає Платіжній установі дозвіл на передачу інформації, що складає таємницю надавача платіжних послуг Користувача, установам, організаціям, органам державної влади, третім особам, що перебувають з Платіжною установою у договірних відносинах, а також уклали з Платіжною установою договір щодо нерозголошення конфіденційної інформації, а також рейтинговим агентствам, аудиторським компаніям, що здійснюватимуть перевірку/рейтингування Платіжної установи, у випадку необхідності захисту прав та інтересів Платіжної установи, та по здійсненню інших дій, пов’язаних з реалізацією прав Платіжної установи за Договором; іншим фізичним та юридичним особам, з метою виконання вимог чинного Законодавства, Договору та інших договорів, укладених Платіжною установою, та/або якщо передання такої інформації необхідне Платіжній установі для виконання своїх зобов’язань за Договором, а саме, але не виключно, у випадку передання інформації третім особам, з якими Платіжна установа уклала відповідні договори про надання послуг, виконання робіт; в тому числі з метою забезпечення реалізації податкових відносин і відносин в сферах бухгалтерського обліку, фінансових послуг, банківським установам, небанківським надавачам платіжних послуг, адвокатам, а також особам, які перебувають з Клієнтом в сімейних, родинних, трудових відносинах; приватним/юридичним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Платіжній установі відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Платіжною установою договорів, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності Платіжної установи, яку вона здійснює відповідно до Законодавства, зокрема, але не виключно, послуги з відправки поштової кореспонденції, відправки повідомлень на мобільний телефон, міжнародним платіжним системам та/або членам міжнародної платіжної системи з метою здійснення обміну інформацією про способи здійснення шахрайських дій (чи у їх підозрі), а також для конфіденційного використання в інтересах Користувача з метою запобігання збитків Користувача та Платіжної установи внаслідок несанкціонованого використання платіжних карток третіми особами; у випадках, визначених Законодавством, коли Платіжна установа зобов’язана надавати інформацію та/або документи, які стосуються Користувача, контролюючому органу (податковій службі), в тому числі з метою виконання вимог Угоди FATCA та/або Загального стандарту звітності CRS; у разі проведення Платіжною установою програм лояльності, акцій, розіграшів чи інших заходів, при визначені та оголошенні результатів їх проведення; контрагентам (партнерам) Платіжної установи, які задіяні при наданні послуг Платіжній установі та/або Користувачу відповідно до умов програм лояльності, акцій, розіграшів чи інших заходів, в тому числі у разі передачі Платіжною установою інформації про кількість нарахованих балів/бонусів за операції; у випадках, передбачених Законом України «Про платіжні послуги», повідомляти (інформувати) інших надавачів платіжних послуг безпосередньо та/або із залученням юридичної особи, засновниками якої є надавачі фінансових і нефінансових послуг та послуг, суміжних з платіжними про суб’єктів помилкових, неналежних платіжних операцій, їх ідентифікацію, вжиття заходів із запобігання або припинення таких платіжних операцій та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в обсязі, встановленому правилами відповідної платіжної системи або договором між надавачами платіжних послуг; у випадках, передбачених Законом України «Про платіжні послуги», підтверджувати інформацію (інформувати) безпосередньо та/або із залученням юридичної особи, засновниками якої є надавачі фінансових і нефінансових послуг та послуг, суміжних з платіжними, на електронні запити центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності про суб’єктів помилкових, неналежних платіжних операцій, їх ідентифікацію, вжиття заходів із запобігання або припинення таких платіжних операцій та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в обсязі, передбаченому чинним законодавством України; на надання Платіжною установою під час надання платіжних послуг іншим надавачам платіжних послуг інформації, що містить комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу тощо. Користувач підтверджує, що положення цього пункту є письмовим дозволом у розумінні статті 66 Закону України «Про платіжні послуги».

9.9. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди з усіх істотних умов Договору відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.10. Платник/Отримувач гарантує та підтверджує, що він розуміє значення своїх дій, всі умови цього Договору йому зрозумілі. Платник/Отримувач не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози та має необхідний об’єм правоздатності та дієздатності для укладення цього Договору. Платник/Отримувач попередньо ознайомлений з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів та діє добровільно за власним волевиявленням.

9.11. Договір укладено в електронній формі та зі сторони Платіжної установи підписаний КЕП. КЕП Платіжної установи є аналогом власноручного підпису та його накладення має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом на документах на паперових носіях.

9.12. Договір в електронній формі розміщений на Офіційному сайті Платіжної установи за адресою: https://novapay.ua, зберігається Платіжною установою в електронній формі, а також його копія може бути надана Платіжною установою на паперовому носії на запит Платника/Отримувача.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ ПЛАТІЖНОЇ УСТАНОВИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «НоваПей»

Місцезнаходження:

03026, м. Київ, Столичне шосе, 103, корпус 1,13-й поверх, оф.1304

п/р UA833004650000000265063011531 (UAH) в АТ «ОЩАДБАНК»

Платник ПДВ, ІПН 383241328105

E-mail: office@novapay.ua

https://novapay.ua/

Телефон контакт-центра: 0 800 30 79 79

Генеральний директор                       ___________________ Андрій КРИВОШАПКО

 

Документ підписано кваліфікованим електронним підписом.

Підпис накладено.

(Для перевірки підпису ви можете скористатися онлайн сервісом перевірки

КЕП Державного підприємства «ДІЯ» за посиланням https://ca.diia.gov.ua/verify )

Веб-сайт використовує файли cookie. З їх допомогою ми покращуємо роботу сайту. Залишаючись на сайті, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Погодитись