Карта відділень

Програма лояльності «МУЛЬТИВИГОДА»

Програма лояльності «МУЛЬТИВИГОДА» (надалі – Програма) призначена для підвищення лояльності діючих та потенційних користувачів щодо продуктів Платіжної установи, їх просування, популяризації та стимулювання продажів продуктів/послуг Платіжної установи на ринку, а також товарів, робіт та послуг Партнерів Програми.

Програма діє протягом строку дії Договору на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій.

1.  Основні поняття та терміни, що вживаються в цій Програмі:

Організатор Програми та/або Платіжна установа – Товариство з обмеженою відповідальністю «НоваПей» (ТОВ «НоваПей»), ЄДРПОУ 38324133.

Партнер Програми – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718, місцезнаходження: Україна, 03026, місто Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9).

«Вигода» – умовна одиниця за Програмою, яку Користувач отримує як пропозицію заощадити витрати на оплату вартості товарів, робіт чи послуг Організатора Програми та/або Партнера Програми у Мобільному застосунку, та при активації її дії отримує у вигляді Винагороди на платіжний рахунок Користувача у розмірі і порядку відповідно до умов цієї Програми. «Вигода» не виконує функцію розрахунку та не є електронними грошима. «Вигода» не є товаром та не продається за оплату Користувачу. Отримання та/або використання «Вигоди» в рамках Програми означає активацію дії «Вигоди» у Мобільному застосунку та зарахування Винагороди на Платіжний рахунок Користувача для оплати вартості Послуг Партнера Програми та/ або Комісії.

Винагорода – грошові кошти, які зараховуються на Платіжний рахунок Користувача відповідно до умов Програми.

Правила Програми лояльності «МУЛЬТИВИГОДА» (надалі «Правила») – ці правила та умови участі у Програмі, які опубліковані на сайті Платіжної установи та Партнера.

Відправлення — вантаж, документи або інше майно залежно від того, що вказується у відповідній експрес-накладній Партнера Програми та передається Відправником Партнеру Програми для надання послуг з організації перевезення відправлень згідно з договором, укладеного між Партнером Програми та Відправником.

Відправник – будь-яка особа, яка передає Відправлення Партнеру Програми для надання послуг з організації̈ перевезення відправлень.

Комісія – комісія ТОВ «НоваПей» за послуги переказу коштів Відправнику (згідно з тарифами Платіжної установи)

Мобільний застосунок – (в подальшому може використовуватися як Мобільний застосунок «NovaPay») комп’ютерна програма (програмне забезпечення), призначена (-е) для роботи на мобільних пристроях, за допомогою якої (якого) через мережу Інтернет здійснюється надання платіжних послуг.

Мобільний застосунок для користувачів операційної системи iOS буде доступний до завантаження усіма Користувачами з платформи App Store після окремого повідомлення на Сайті.

Послуги Партнера – основні послуги (організація перевезення відправлень територією України) згідно з типами послуг, наведених в умовах надання послуг, що розміщені в мережі інтернет за адресою https://novaposhta.ua/uploads/misc/doc/Terms_of_Service.pdf.

Платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої Платіжною установою в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, яка використовується для ініціалізації переказу коштів з платіжного рахунку Користувача з метою оплати товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним Договором про надання платіжних послуг фізичним особам.

Успішна реєстрація в Мобільному застосунку – процес завантаження з відповідної платформи додатку NovaPay та реєстрація в додатку, результатом якого є відкриття рахунку в Платіжній установі.

Сайт https://novapay.ua/

Інші терміни та визначення у цій Програмі використовуються в значенні, які визначені у Договорі про надання платіжних послуг фізичним особам, та в Договорі про проведення партнерської програми лояльності «МУЛЬТИВИГОДА» від 18 грудня 2023 р., та чинним законодавством України.

 

2. Загальні правила та положення Програми лояльності «МУЛЬТИВИГОДА»:

2.1. Ці Правила визначають умови участі у Програмі і вимоги до її Користувачів та інших сторін.

2.2. Користувач має право відмовитися від участі в Програмі шляхом повідомлення Платіжної установи офіційними каналами зв’язку.

2.3. Користувач погоджується регулярно, не менше ніж 1 (один) раз на 7 днів перевіряти на Сайті чи були внесені зміни до Правил. Дані Правила можуть бути змінені Платіжною установою в односторонньому порядку у будь-який час. Інформація про зміни розміщується Платіжною установою на Сайті. Оновлена версія Правил набуває чинності з моменту розміщення відповідної інформації на Сайті.

2.4. Користувач має право відмовитись від участі в Програмі у випадку, якщо він не погоджується з внесеними змінами до Правил. Для цього йому необхідно повідомити про це Платіжну установу офіційними каналами зв’язку, визначеними в договорі про надання платіжних послуг фізичним особам, упродовж 7 (семи) календарних днів від дати оприлюднення оновленої версії Правил на Сайті. Якщо Користувач не повідомить Платіжну установу про відмову від участі в Програмі, це означатиме, що Користувач погоджується зі зміненими Правилами та продовжує брати участь у Програмі. У випадку відмови Користувача, його участь у Програмі припиняється на наступний робочий день після дня отримання відповідного повідомлення Платіжною установою.

2.5. «Вигода», призначена / нарахована Користувачу відповідно до п.3.1 Програми, відображається в Мобільному застосунку. Користувач може активувати або деактивувати дію «Вигоди» у Мобільному застосунку шляхом натискання «включення» або «відключення» опції «Отримати вигоду» під час оплати.

2.6. Платіжна установа при зарахуванні «Вигоди» у вигляді Винагороди на Платіжний рахунок Користувача виступає податковим агентом у розумінні Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), утримує і перераховує до бюджету податки і збори в порядку, передбаченому чинним законодавством України із вартості зарахованої «Вигоди».

2.7. Платіжна установа має право припинити Програму лояльності або будь-яку її частину в будь-який час шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті за 7 календарних днів до запланованої дати припинення. Після закінчення цього терміну нараховані та не активовані «Вигоди» анулюються.

2.8. Платіжна установа здійснює скасування (анулювання) нарахованої Користувачу «Вигоди», в разі помилкового надання «Вигоди». У випадку, якщо «Вигоди» у вигляді Винагороди були помилково зараховані на Платіжний рахунок Користувача, Платіжна установа має право здійснити повернення виплаченої Винагороди шляхом їх безакцептного списання з платіжного рахунку Користувача, відкритого у Платіжній установі.

 

3. Умови участі у Програмі Користувачів

3.1. Користувач, який завантажив Мобільний застосунок «NovaPay» та успішно пройшов реєстрацію в Мобільному застосунку, має право отримати «Вигоду» для оплати вартості 6 (шести) Послуг Партнера Програми та/або Комісії у розмірі 20% від їх вартості, але не менше 1 грн та не більше 50 грн для однієї оплати.

3.2. Строк дії Програми для кожного окремого Користувача складає один місяць* з моменту Успішної реєстрації в Мобільному застосунку або до моменту використання всіх «Вигод» протягом такого місяця.

3.3. Строк дії Програми автоматично подовжується наступного дня місяця, за місяцем Успішної реєстрації в Мобільному застосунку, та оновлюється кожного наступного місяця до кінця строку дії Програми або закриття рахунку Користувачем.

* Під місяцем варто розуміти не календарний місяць, а період в часі, який триває від 28 до 31 дня в залежності від календарного місяця у відповідному році, та визначається і обчислюється відповідно до положень ст.ст. 251, 252, 254 Цивільного кодексу України.

3.4. Пропозиції щодо надання/нарахування «Вигоди» Користувачу відображаються в Мобільному застосунку у розділі «Бонус», де Користувач може відстежити кількість, суму та строк дії нарахованих або використаних (зарахованих на Платіжний рахунок Користувача) «Вигод».

3.5. «Вигода» у розмірі, визначеному у п.3.1. цієї Програми, може бути використана для оплати:

a. вартості Послуг Партнера Програми;

b. Комісії.

3.6. Програма лояльності не розповсюджується на операції із використанням коштів на Платіжній картці, залучених користувачем на умовах кредиту, в тому числі і від інших фінансових установ або банків.

3.7. У разі якщо Користувач оплачує і вартість Послуг Партнера Програми і Комісії, в першу чергу «Вигода» використовується для оплати Комісії, решта – на оплату вартості Послуг Партнера Програми.

3.8. «Вигоду» можливо використати лише при оплаті вартості Послуг Партнера Програми та/або Комісії в Мобільному застосунку NovaPay або у пункті надання фінансових послуг Платіжної установи, використавши штрих-код Мобільного застосунку NovaPay.

3.9. Активована «Вигода» у розмірі, визначеному у п.3.1. цієї Програми, перед оплатою Послуг Партнера Програми та/або Комісії, зараховується у вигляді грошових коштів (за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору) на Платіжний рахунок Користувача безпосередньо перед здійсненням платіжної операції з оплати Послуг Партнера Програми та/або Комісії.

3.10. Платіжна операція здійснюється на повну вартість Послуг Партнера Програми та/або Комісії після зарахування Винагороди на платіжний рахунок Користувача.

3.11. «Вигода» не може бути використана:

a. при оплаті за Послуги Партнера Програми та/або Комісії платіжною карткою іншого небанківського надавача платіжних послуг або банку.

b. при об’єднанні оплати Послуг Партнера Програми та Комісії за два і більше Відправлення.

3.12. Всі не використані «Вигоди» на дату закриття платіжного рахунку анулюються.

3.13. У разі скасування платіжних операцій з оплати Комісії та вартості Послуг Партнера Програми, при яких було отримано «Вигоду» на платіжний рахунок Користувача (наприклад – повернення Користувачем Відправлення), Платіжна установа здійснює скасування (анулювання) «Вигоди». В такому випадку, Платіжна установа здійснює повернення попередньо зарахованої Винагороди на Платіжний рахунок Користувача шляхом її безакцептного списання з платіжного рахунку Користувача, відкритого у Платіжній установі. Пропозиція щодо надання «Вигоди» відновлюється при умові, що строк дії Програми не скінчився. У разі, якщо скасування операції було здійснено після закінчення строку дії Програми, Пропозиція щодо надання «Вигоди» не відновлюється.

 

Договір про проведення партнерської програми лояльності «МУЛЬТИВИГОДА»

ДОДАТКОВА УГОДА №1 ДО ДОГОВОРУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «МУЛЬТИВИГОДА»

Партнерська Програма лояльності «МУЛЬТИВИГОДА». Діє з 15.05.2024, опубліковано 15.05.2024

Веб-сайт використовує файли cookie. З їх допомогою ми покращуємо роботу сайту. Залишаючись на сайті, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Погодитись